18 lipca 2019

Uwaga! Działanie „Współpraca”

Opracowanie: Justyna Głowacka
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaktualizowało harmonogram naboru wniosków w ramach PROW 2014-2020. Przeprowadzenie naboru wniosków z działania „Współpraca” zaplanowano na przełom listopada i grudnia 2019 r. Link do harmonogramu: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/harmonogram-naboru-wnioskow-prow-2014-2020.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” ​Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zorganizował 26 czerwca 2019 r. w Poznaniu przy ul. Sieradzkiej 29 spotkanie dla podmiotów zainteresowanych wdrażaniem nowych rozwiązań z nauki do  praktyki rolniczej pod nazwą „Jak skutecznie wykorzystać finansowanie z działania Współpraca? Jak tworzyć grupy operacyjne?”. Uczestnikami spotkania były podmioty bezpośrednio zaangażowane w transfer wiedzy z nauki do praktyki rolniczej to znaczy przedstawiciele nauki z instytutów i uczelni, przedstawiciele rolników oraz doradcy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, stanowiący niezbędne…
10 maja 2019

Nabór kandydatów na ekspertów

Opracowanie: Justyna Głowacka
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) ogłasza  nabór kandydatów na ekspertów do wydania opinii w ramach oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Nabór kandydatów na ekspertów prowadzony jest w terminie od 30.04.2019 r. do 31.05.2019r. Szczegółowa informacja o możliwości składania Wniosków o umieszczenie w wykazie ekspertów do wydania opinii w ramach oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 znajduje się na stronie internetowej ARiMR https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-16-wspolpraca/eksperci-dzialanie-m16-wspolpraca.html, gdzie zostały zamieszczone wszystkie niezbędne informacje na ten temat oraz wzory dokumentów do wypełnienia.”
28 listopada 2018

Uwaga! Nabór wniosków w ramach działania „Współpraca” wydłużony do 14 stycznia 2019 r.

Opracowanie: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Uwaga! Termin składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 został wydłużony do 14 stycznia 2019 roku włącznie. Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów w ramach tego działania określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1226 z późn. zm). W ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, pomoc jest przyznawana grupie operacyjnej EPI, o której mowa w art. 56 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski…
12 października 2018

Działanie „WSPÓŁPRACA” – zaproszenie na szkolenie

Opracowanie: Justyna Głowacka
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” ​Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu informuje, że w związku z ogłoszeniem II naboru do działania „Współpraca” Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa organizuje szkolenia dla potencjalnych beneficjentów. Szczegóły dotyczące miejsca oraz daty są zamieszczone na stronie: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-zaprasza-na-szkolenia-z-dzialania-m16-wspolpraca.html
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokonała zmiany terminu naboru wniosków do działania „Współpraca” z miesiąca września na listopad 2018 roku.
05 września 2018

Działanie „Współpraca” – nowelizacja przepisów

Opracowanie: Justyna Głowacka
W dniu 31 sierpnia 2018 została udostępniona nowelizacja przepisów działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” (Dz.U. poz. 1683 z dnia 24.08.2018 r.) znajduje się poniżej w załączniku.
03 kwietnia 2017

Działanie „Współpraca” PROW 2014-2020

Opracowanie: Justyna Głowacka
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przewiduje dofinansowanie zadań związanych z wdrażaniem innowacji w ramach działania „Współpraca”. W tym celu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołało komórkę „Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich” (w skrócie SIR) zajmującą się rozpowszechnianiem i koordynacją czynności związanych z możliwością wdrażania innowacji na terenie Polski. Sieć ma wspierać innowacje w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich. Ma dbać o wymianę fachowej wiedzy i dobrych praktyk oraz pomagać w tworzeniu i funkcjonowaniu sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego i pozostałymi podmiotami wspierającymi wprowadzanie nowości. Na początku roku 2017 zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego…