„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” ​Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja realizowana przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie współfinasowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wraz z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu oraz Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach realizuje operację pn. „Dobre przykłady współpracy wytwórców lokalnej żywności na przykładzie doświadczeń zagranicznych i polskich”, w ramach której odbędzie się wyjazd studyjny do Niemiec, Austrii, Czech i Polski w dniach od 29 września do 5 października 2019 r. Na wyjazd zapraszamy rolników/mieszkańców obszarów wiejskich: przedstawicieli lokalnych producentów rolnych już działających na rynku (w ramach…
26 sierpnia 2019

Ankieta potrzeb z zakresu ochrony roślin

Opracowanie: Dorota Piękna-Paterczyk, Lidia Spychalska, Maciej Zacharczuk • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
​ Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety, która pozwoli poznać Państwa potrzeby w zakresie integrowanej ochrony roślin. Wyniki ankiety posłużą budowie aplikacji doradczej w ramach projektu „Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin" realizowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Aplikacja będzie dostępna dla wszystkich rolników bezpłatnie. Ankieta jest anonimowa i znajduje się na stronie internetowej: ​https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7q6zzyIHclH607qLnYYyCdbk_9i3lUEM-AxkQyDT2Q7G6mA/viewform.
09 lipca 2019

Projekt POPC „Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin”

Opracowanie: Dział Teleinformatyki, WODR w Poznaniu • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
​ Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w ramach Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” II Osi priorytetowej „E-administracja i otwarty rząd” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 realizuje projekt pod nazwą „Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin”. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana z Centrum Projektów Polska Cyfrowa 19 czerwca 2019 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 20 920 583,10 zł, w tym ze środków europejskich pochodzi 17 705 089,47 zł, resztę stanowią środki z budżetu państwa. Projekt będzie realizowany przez 36 miesięcy w okresie od 1 czerwca 2019 do 31 maja 2022 roku. Pomysłodawcą i partnerem wiodącym projektu jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, który zaprosił do współpracy pozostałych partnerów projektu, tj. Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Centrum…
​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego wspólnie z partnerami: Stowarzyszeniem LGD „Trakt Piastów”, Stowarzyszeniem LGD „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” oraz Stowarzyszeniem Edukacji Rolniczej i Leśnej EUROPEA POLSKA realizuje operację pn.: „Wsparcie rozwoju wiejskiej przedsiębiorczości z uwzględnieniem możliwości i problemów wynikających ze zmian społeczno-demograficznych, w tym napływu mieszkańców z terenów miejskich”. Głównym celem operacji jest wsparcie rozwoju wiejskiej przedsiębiorczości na obszarze realizacji operacji poprzez zastosowanie kaskadowego modelu przekazywania wiedzy i dobrych…
06 czerwca 2019

II Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych, XXV Wystawa Zwierząt SIELINKO 2019, 8-9 VI 2019

Opracowanie: Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego nr 2 z  siedzibą w Sielinku • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
​​​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn. „Od nauki do praktyki, czyli transfer wiedzy nt. korzyści z zachowania bioróżnorodności poprzez chów i hodowlę ras zachowawczych i wysokowydajnych w województwach zachodniej i południowej Polski na II Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Sielinku” współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w II Regionalnej Wystawie Zwierząt…
31 maja 2019

Zaproszenie do udziału w operacji: „Aktywni lokalnie”

Opracowanie: Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich, WODR w Poznaniu • Zamieszczenie: Joanna Tarka
​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zaprasza do udziału w wydarzeniach realizowanych w ramach operacji pn. „Aktywni lokalnie”: 8 i 9 czerwca 2019 roku do Sielinka (powiat nowotomyski) do odwiedzenia stoiska wystawienniczego z żywnościowymi produktami lokalnymi oraz 27 czerwca 2019 roku do Marszewa (powiat pleszewski) na konferencję pt. „Aktywni lokalnie – partnerstwo i współpraca”. Stoisko wystawiennicze z żywnościowymi produktami lokalnymi do degustacji przygotowane będzie podczas kompleksowego wydarzenia: Wielkopolskie Targi Rolnicze, Dzień Pola, II Regionalna Wystawa…
30 maja 2019

Informacja o podpisanej z UMWW umowie na realizację operacji: „Aktywni lokalnie”

Opracowanie: Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich, WODR w Poznaniu • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – Partner KSOW informuje, że 6 maja 2019 r. została podpisana umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn. „Aktywni lokalnie”. Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 44 505,56 zł. Operacja mająca na celu ułatwienie budowania partnerstwa i współpracy pomiędzy podmiotami inicjującymi działania na rzecz społeczności lokalnej, przekazanie i wymianę wiedzy i informacji w zakresie partnerstwa i nawiązywania współpracy prowadzącej do aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty: wzrost aktywności mieszkańców…
​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – Partner KSOW informuje, że 6 maja 2019 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn. Targi Rolnicze Kościelec 2019 „Promocja Agrobiznesu z uwzględnieniem produktu lokalnego, regionalnego i tradycyjnego jako czynnika rozwoju społeczności lokalnej”. Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 15 978,00 zł. Operacja ma na celu dotarcie w sposób masowy i komunikatywny z informacją o czynnikach warunkujących rozwój gospodarstw rolnych i społeczności lokalnej, a w szczególności przygotowanie uczestników targów (rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, Konina, Koła i okolicznych miasteczek) do podejmowania nowych wyzwań w celu poprawy rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów przedsięwzięć w całym regionie, z wykorzystaniem zarówno zasobów dziedzictwa…
​​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. WSPARCIE DLA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I NABYWANIA UMIEJĘTNOŚCI Wielkopolskie Konsorcjum Instytucji Rolniczych, którego Partnerami są Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Wielkopolska Izba Rolnicza oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu zostało beneficjentem operacji pn. Szkolenia z zakresu „Normy i wymogi wzajemnej zgodności”. Podczas operacji w województwie wielkopolskim zrealizowanych zostanie 69 szkoleń. W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: „Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem” i osiągnięty zostanie następujący wskaźnik: nazwa wskaźnika: liczba uczestników szkoleń; wartość wskaźnika realizacji operacji (liczba): 1725. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności”…