14 czerwca 2018

Konferencja: Produkt lokalny – krótkie łańcuchy dostaw

Opracowanie: Aldona Jankowska
​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.  Instytucja Zarządzająca Programen Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W dniu 9 czerwca 2018 r. w Sielinku koło Opalenicy odbyła się konferencja pt. „Produkt lokalny – krótkie łańcuchy dostaw”, której organizatorem był Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu pod kierownictwem Pani Aldony Jankowskiej. Konferencja zrealizowana została w ramach operacji pn.: „Produkt lokalny – krótkie łańcuchy dostaw”. Tego samego dnia, w ramach tej samej operacji, zorganizowane zostało również stoisko wystawiennicze,…
​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.  Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. ​Instytucja Zarządzająca Programen Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W dniach 9 i 10 czerwca 2018 r. w Sielinku k. Opalenicy organizowane są: XXV Wielkopolskie Targi Rolnicze, I Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Dni Pola. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu wspólnie z branżowymi związkami hodowlanymi oraz ze współorganizatorami, tj. ośrodkami doradztwa rolniczego z województw dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego oraz śląskiego, w ramach operacji pt: „Promocja materiału hodowlanego o wysokim potencjale genetycznym siedmiu gatunków zwierząt z województw Zachodniej…
28 października 2017

Projekt szkoleniowy „OZE jako element ograniczania niskiej emisji”

Opracowanie: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji „Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich”. Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 17 596,77 zł Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.2020. W dniach 16-18 października 2017 r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu (CDR), w partnerstwie z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego (WODR), gminą Przykona oraz Stowarzyszeniem Edukacji Rolniczej i Leśnej EUROPEA Polska, zrealizowało projekt szkoleniowy pod tytułem „OZE jako element…
19 października 2017

Konferencja „Dziedzictwo kulturowe wielkopolskiej wsi jako wartość zasługująca na zachowanie”

Opracowanie: Aldona Jankowska, Mariola Majewska, Marta Matuszewska • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 W Stawisku (gm. Zagórów), w gospodarstwie agroturystycznym „Pod Lipami” 17 października 2017 r. odbyła się konferencja pt.: „Dziedzictwo kulturowe wielkopolskiej wsi jako wartość zasługująca na zachowanie”, której organizatorem był Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu pod kierownictwem Pani Aldony Jankowskiej. Konferencja miała na celu zachęcenie mieszkańców obszarów wiejskich prowadzących gospodarstwa agroturystyczne i obiekty turystyki wiejskiej oraz osób wytwarzających regionalne produkty żywnościowe na bazie produktów…
20 grudnia 2016

Projekt FOODIE

Opracowanie: Honorata Walkowiak
Foodie jest to projekt, którego kluczowym zadaniem jest stworzenie platformy,która obejmuje dane dotyczące sektora rolnego, w tym dane przestrzenne. Dane te są dostępne dla zainteresowanych z stron sektora rolno-spożywczego. Platforma Foodie realizuje integrację istniejących otwartych zbiorów danych związanych z rolnictwem oraz powiązanie ich z zewnętrznymi źródłami, dostarczając szczegółowych i wysokiej klasy aplikacji i usług dla wsparcia planowania i procesów decyzyjnych. W Polsce zrealizowany został System Wspomagania Decyzji w zintegrowanym zarządzaniu zwalczania szkodników upraw. Projekt Foodie skierowany jest do czterech podstawowych grup użytkowników: Podmiotów działających w sektorze rolnym - użytkowników końcowych, w tym: rolników, doradcztwa, przetwórstwa. Sektora publicznego i komunikacji z rolnikami, Naukowców. Sektora ICT i…
23 czerwca 2016

Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego

Opracowanie: Maciej Szłykowicz • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
​ Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przy wsparciu finansowym Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich działającego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego realizuje projekt pt.: „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego” 1.   Uczestnicy projektu Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (WODR) Wielkopolska Izba Rolnicza (WIR) Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP (OW ZOSP RP) Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) 2. Termin realizacji od kwietnia do listopada 2016 r. 3.   Zakres projektu Organizacja 34 spotkań informacyjno-edukacyjnych w 31 powiatach Wielkopolski podczas imprez masowych szczebla powiatowego i regionalnego organizowanych przez WODR w Poznaniu przy udziale instytucji i organizacji działających w sferze rolnictwa, m.in. WIR w Poznaniu. W ramach spotkań informacyjno-edukacyjnych odbywają się pokazy strażackie, w tym z zakresu udzielania kwalifikowanej i pierwszej pomocy, pokazy pojazdów pożarniczych, sprzętu…