06 marca 2019

Wsparcie korzystania z usług doradczych

Opracowanie: Sekcja Projektów i Zadań Komercyjnych, WODR w Poznaniu • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu został beneficjentem poddziałania „Wsparcie korzystania z usług doradczych” wchodzącego w skład działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji będzie świadczenie bezpłatnych usług doradczych dla rolników prowadzących gospodarstwo rolne, którego siedziba położona jest na obszarze realizacji operacji. Realizowana operacja wpisuje się w cel szczegółowy dla działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw” – „Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej”. Efektem będzie liczba…
Przedsięwzięcie pn. „Zakup matek pszczelich, uli, środków i materiałów do pasieki oraz zapewnienie bazy pożytkowej dla pszczół i dzikich zapylaczy w pasiece WODR w Poznaniu zlokalizowanej w Sielinku” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Celem przedsięwzięcia jest ochrona i odbudowa populacji pszczół i dzikich zapylaczy na terenie województwa wielkopolskiego w okolicy pasieki w Sielinku, w zasięgu lotu pszczół. W ramach operacji zostaną dokonane następujące zakupy: kwalifikowane matki pszczele, odkłady pszczele, nowe ule z higienicznymi dennicami do zasiedlenia odkładami, leki przeciw Varroa destruktor np. Apiwarol, Apiguard na warrozę, środki dezynfekcyjne do pasieki: siarka, cargosept, soda kaustyczna, denaturat, wapno, nowe zadrutowane ramki i węza, cukier dla pszczół do zabezpieczenia pokarmu podczas zimowli, montaż gniazd i kokonów pszczoły murarki w pakietach po 500…
04 września 2018

Informacja dla uczestników operacji „Produkt lokalny – krótkie łańcuchy dostaw”

Opracowanie: UMWW • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Poniżej w załączniku udostępniamy klauzule informacyjne zamieszczone w liście obecności konferencji „Produkt lokalny – krótkie łańcuchy dostaw”, zrealizowanej 9 czerwca 2018 roku w ramach operacji „Produkt lokalny – krótkie łańcuchy dostaw”. Uczestników tego wydarzenia uprzejmie prosimy o zapoznanie się z opublikowanym dokumentem.
Poniżej w załącznikach udostępniamy klauzule informacyjne zamieszczone w listach obecności wydarzeń: „Udział w targach firm z innowacyjnymi technologiami”, „Instruktaż w zakresie niekonwencjonalnych źródeł energii”, zrealizowanych 24 czerwca 2018 roku w ramach operacji „Targi Rolnicze Kościelec 2018, Promocja Agrobiznesu – Innowacyjność w rolnictwie”. Uczestników wyżej wymienionych wydarzeń uprzejmie prosimy o zapoznanie się z opublikowanymi dokumentami.
​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – Partner KSOW informuje, że w dniu 7 czerwca 2018 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji „Aplikacja doradcza EPSU – narzędzie wspierające innowacje i rozwój cyfrowy wielkopolskiej wsi”. Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 35 571,60 zł. Operacja mająca na celu wymianę wiedzy i upowszechnienie nowoczesnych technologii zastosowanych do świadczenia usług doradczych współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty: aplikacja doradcza EPSU w okresie realizacji operacji w wyniku prowadzonych działań informacyjnych…
​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu- Partner KSOW informuje, że w dniu 7 czerwca 2018 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji „Targi Rolnicze Kościelec 2018 Promocja Agrobiznesu – Innowacyjność w rolnictwie”. Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 14 145 zł. Operacja mająca na celu przygotowanie beneficjentów – rolników i mieszkańców obszarów wiejskich uczestniczących w Targach Rolniczych Kościelec 2018 – do absorpcji wiedzy rolniczej i umiejętności z zakresu nowych rozwiązań technologicznych i informacyjnych, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Planuje się, iż w  wyniku realizacji…
​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – Partner KSOW informuje, że w dniu 7 czerwca 2018 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji: „Promocja agroturystyki, tradycji kulinarnych i rękodzieła wielkopolskiej wsi”. Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 23 137,40 zł (dwadzieścia trzy tysiące sto trzydzieści siedem zł. czterdzieści gr.). Operacja mająca na celu: zwiększenie atrakcyjności ofert gospodarstw agroturystycznych, tworzenie nowych gospodarstw agroturystycznych, poprawę rentowności i dochodowości gospodarstw agroturystycznych, wyeksponowanie różnorodności regionalnej wsi wielkopolskiej, zachowanie dziedzictwa kulinarnego i przyrodniczego Wielkopolski, umożliwienie współpracy z miejscową społecznością w zakresie dostawy produktów i usług, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy…
​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – Partner KSOW informuje, że w dniu 7 czerwca 2018 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji „Produkt lokalny – krótkie łańcuchy dostaw”. Kwota kosztów kwalifikowanych operacji wynosi: 21 897,02 zł. Operacja mająca na celu zorganizowanie krótkiego łańcucha dostaw w oparciu o produkt lokalny, w tym przetwarzanie i wprowadzanie na rynek produktów rolnych mających wpływ na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, przekazanie rolnikom i innym podmiotom uczestniczącym w rozwoju obszarów wiejskich wiedzy i informacji oraz wymiana wiedzy i informacji w zakresie produktu lokalnego będącego jednym z elementów krótkiego łańcucha dostaw żywności, jak i promocja produktu lokalnego jako elementu…
​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.  Operacja pn. Targi Rolnicze Kościelec 2018 „Promocja Agrobiznesu – Innowacyjność w rolnictwie” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. ​Instytucja Zarządzająca Programen Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem realizacji działania będzie przygotowanie rolników i mieszkańców obszarów wiejskich uczestniczących w Targach Rolniczych Kościelec 2018 do absorpcji wiedzy rolniczej i umiejętności z zakresu nowych rozwiązań technologicznych i informacyjnych. Przewidywany wynik operacji: zapoznanie uczestników Targów Rolniczych Kościelec 2018 z innowacyjnymi rozwiązaniami w rolnictwie, ofertą firm działających w obszarze rolnictwa, działaniami dostępnymi w ramach PROW 2014-2020, a także umożliwienie mieszkańcom obszarów…