​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – Partner KSOW informuje, że 14 lipca 2020 r. została podpisana umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn. „KGW jako nośnik idei aktywnego stylu życia i prawidłowego odżywiania opartego na racjonalnym wykorzystaniu lokalnych produktów”. Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 20 281,69 zł. Operacja mająca na celu zachęcanie kobiet do aktywnego spędzania wolnego czasu i świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym wspólnoty lokalnej, tworzenie więzi wspólnotowej, pogłębianie wiedzy o zdrowym i aktywnym stylu życia, kulturze regionu i doskonalenie umiejętności twórczych współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.…
​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – Partner KSOW informuje, że 14 lipca 2020 r. została podpisana umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn. „Od pola i zagrody do stołu, czyli dziedzictwo Wielkopolski – stoiska wystawiennicze wraz z multimedialną prezentacją postępu hodowlanego”. Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 41 781,52 zł. Operacja mająca na celu zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez transfer wiedzy z zakresu produkcji rolniczej i prowadzenia działalności pozarolniczej jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji osiągnięte…
23 lipca 2020

Informacja o podpisanej umowie na realizację operacji: „Ochrona klimatu – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”

Opracowanie: Dział Ekologii i Ochrony Środowiska, WODR w Poznaniu • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu – Partner KSOW informuje, że 4 czerwca 2020 roku została podpisana umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn. „Ochrona klimatu – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”. Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 66 516,51 zł. Operacja mająca na celu podwyższenie wiedzy uczestników szkolenia, uczniów szkół rolniczych/leśnych oraz mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie możliwości ochrony klimatu poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, które wpływają w istotny sposób na poprawę jakości powietrza, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Planuje się, iż w wyniku…
09 lipca 2020

Informacja o podpisanej umowie na realizację operacji: „Wymiana i rozpowszechnianie dobrych przykładów przedsiębiorczości z poszanowaniem ochrony środowisk”

Opracowanie: Dział Ekologii i Ochrony Środowiska, WODR w Poznaniu • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – Partner KSOW informuje, że 4 czerwca 2020 roku została podpisana umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn. „Wymiana i rozpowszechnianie dobrych przykładów przedsiębiorczości z poszanowaniem ochrony środowiska”. Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 35 700,00 zł. Operacja mająca na celu wymianę wiedzy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich z poszanowaniem środowiska naturalnego między rolnikami i innymi mieszkańcami obszarów wiejskich, pracownikami w Poznaniu oraz przedstawicielami instytucji działających na rzecz rolnictwa podczas wyjazdu studyjnego, a także jej kaskadowe rozpowszechnianie, jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów…
SmartAgriHubs to ogólnoeuropejski projekt o wartości 20 mln euro realizowany w ramach programu „Horyzont 2020” zrzeszający konsorcjum ponad 164 partnerów działających w europejskim sektorze rolno-spożywczym. Projekt ma na celu cyfryzację europejskiego rolnictwa poprzez wspieranie rozwiązań innowacyjnych i budowę sieci Hubów Innowacji Cyfrowych. Mając na uwadze kryzys związany z COVID-19 (RESPOND) ogłoszono otwarty konkurs (Open Call) na rozwiązania cyfrowe. Termin składania wniosków upływa 3 czerwca 2020 r. Konkurs koncentruje się na organizacji i realizacji działań typu hackathon oraz propozycji natychmiastowych rozwiązań technologicznych, które zminimalizują skutki kryzysu COVID-19 i wykorzystają potencjalne możliwości walki z pandemią. Konkurs jest podzielony na: organizację hackathon’ów przez Huby Innowacji Cyfrowych (DIH) – wysokość dofinansowania od 10 000 do 30 000 euro, bezpośrednią realizację innowacji cyfrowych łagodzących skutki pandemii dla małych i średnich…
24 stycznia 2020

Ankieta potrzeb z zakresu benchmarkingu

Opracowanie: Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym, WODR w Poznaniu • Zamieszczenie: Joanna Tarka
  Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety, która pozwoli poznać Państwa zainteresowanie usługami, które mogą być zrealizowane dzięki projektowi „Demeter”. W ramach tego projektu Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu realizuje pilotaż, który dotyczy benchmarkingu, czyli analizy porównawczej gospodarstw rolnych i wspomagania decyzji w zarządzaniu gospodarstwem. Ankieta znajduje się na stronie internetowej: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_raP0MRLhnC5UzBdIDXXC-0nSlOp4xPo4KgoOaTOicHMFJA/viewform.
Autorzy: Grzegorz Cetner Renata Grześkowiak-Sternalska Publikacja składa się z dwóch części – w pierwszej przedstawiono szanse i zagrożenia rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, a w drugiej opisy dobrych praktyk, z którymi zapoznali się uczestnicy wyjazdu studyjnego do Finlandii. Wyjazd odbył się we wrześniu 2019 roku w ramach operacji „Wsparcie rozwoju wiejskiej przedsiębiorczości z uwzględnieniem możliwości i problemów wynikających ze zmian społeczno-demograficznych, w tym napływu mieszkańców z terenów miejskich”, realizowanej przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu wspólnie z partnerami KSOW – Lokalnymi Grupami Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” i „Trakt Piastów” oraz Stowarzyszeniem Edukacji Rolniczej i Leśnej Europea Polska. Pobierz →
15 października 2019

„Dobre przykłady współpracy wytwórców lokalnej żywności na przykładzie doświadczeń zagranicznych i polskich” – relacja z wyjazdu studyjnego

Opracowanie: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” ​Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja realizowana przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie współfinasowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wraz z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu oraz Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zrealizował operację pn. „Dobre przykłady współpracy wytwórców lokalnej żywności na przykładzie doświadczeń zagranicznych i polskich”, w ramach której odbył się wyjazd studyjny do Niemiec, Austrii, Czech i Polski w dniach 29.09.2019-05.10.2019. Uczestnikami wyjazdu byli rolnicy/mieszkańcy obszarów wiejskich: przedstawiciele lokalnych producentów rolnych działający na rynku (w ramach RHD, dostaw bezpośrednich,…
​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu wspólnie z partnerami KSOW – Lokalnymi Grupami Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” i „Trakt Piastów” oraz Stowarzyszeniem Edukacji Rolniczej i Leśnej Europea Polska realizuje operację „Wsparcie rozwoju wiejskiej przedsiębiorczości z uwzględnieniem możliwości i problemów wynikających ze zmian społeczno-demograficznych, w tym napływu mieszkańców z terenów miejskich”. W ramach tej operacji zorganizowany został w dniach 1-7 września 2019 roku wyjazd studyjny do Finlandii do rejonu Północnej Karelii. Grupa docelowa wyjazdu studyjnego…