​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – Partner KSOW informuje, że w dniu 7 czerwca 2018 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji „Aplikacja doradcza EPSU – narzędzie wspierające innowacje i rozwój cyfrowy wielkopolskiej wsi”. Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 35 571,60 zł. Operacja mająca na celu wymianę wiedzy i upowszechnienie nowoczesnych technologii zastosowanych do świadczenia usług doradczych współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty: aplikacja doradcza EPSU w okresie realizacji operacji w wyniku prowadzonych działań informacyjnych…
​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu- Partner KSOW informuje, że w dniu 7 czerwca 2018 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji „Targi Rolnicze Kościelec 2018 Promocja Agrobiznesu – Innowacyjność w rolnictwie”. Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 14 145 zł. Operacja mająca na celu przygotowanie beneficjentów – rolników i mieszkańców obszarów wiejskich uczestniczących w Targach Rolniczych Kościelec 2018 – do absorpcji wiedzy rolniczej i umiejętności z zakresu nowych rozwiązań technologicznych i informacyjnych, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Planuje się, iż w  wyniku realizacji…
​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – Partner KSOW informuje, że w dniu 7 czerwca 2018 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji: „Promocja agroturystyki, tradycji kulinarnych i rękodzieła wielkopolskiej wsi”. Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 23 137,40 zł (dwadzieścia trzy tysiące sto trzydzieści siedem zł. czterdzieści gr.). Operacja mająca na celu: zwiększenie atrakcyjności ofert gospodarstw agroturystycznych, tworzenie nowych gospodarstw agroturystycznych, poprawę rentowności i dochodowości gospodarstw agroturystycznych, wyeksponowanie różnorodności regionalnej wsi wielkopolskiej, zachowanie dziedzictwa kulinarnego i przyrodniczego Wielkopolski, umożliwienie współpracy z miejscową społecznością w zakresie dostawy produktów i usług, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy…
​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.  Operacja pn. Targi Rolnicze Kościelec 2018 „Promocja Agrobiznesu – Innowacyjność w rolnictwie” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. ​Instytucja Zarządzająca Programen Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem realizacji działania będzie przygotowanie rolników i mieszkańców obszarów wiejskich uczestniczących w Targach Rolniczych Kościelec 2018 do absorpcji wiedzy rolniczej i umiejętności z zakresu nowych rozwiązań technologicznych i informacyjnych. Przewidywany wynik operacji: zapoznanie uczestników Targów Rolniczych Kościelec 2018 z innowacyjnymi rozwiązaniami w rolnictwie, ofertą firm działających w obszarze rolnictwa, działaniami dostępnymi w ramach PROW 2014-2020, a także umożliwienie mieszkańcom obszarów…
​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.  Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. ​Instytucja Zarządzająca Programen Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W dniach 9 i 10 czerwca 2018 r. w Sielinku k. Opalenicy organizowane są: XXV Wielkopolskie Targi Rolnicze, I Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Dni Pola. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu wspólnie z branżowymi związkami hodowlanymi oraz ze współorganizatorami, tj. ośrodkami doradztwa rolniczego z województw dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego oraz śląskiego, w ramach operacji pt: „Promocja materiału hodowlanego o wysokim potencjale genetycznym siedmiu gatunków zwierząt z województw Zachodniej…
​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji „Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich”. Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 17 596,77 zł Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.2020. W dniach 16-18 października 2017 r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu (CDR), w partnerstwie z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego (WODR), gminą Przykona oraz Stowarzyszeniem Edukacji Rolniczej i Leśnej EUROPEA Polska, zrealizowało projekt szkoleniowy pod tytułem „OZE jako element…
​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 W Stawisku (gm. Zagórów), w gospodarstwie agroturystycznym „Pod Lipami” 17 października 2017 r. odbyła się konferencja pt.: „Dziedzictwo kulturowe wielkopolskiej wsi jako wartość zasługująca na zachowanie”, której organizatorem był Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu pod kierownictwem Pani Aldony Jankowskiej. Konferencja miała na celu zachęcenie mieszkańców obszarów wiejskich prowadzących gospodarstwa agroturystyczne i obiekty turystyki wiejskiej oraz osób wytwarzających regionalne produkty żywnościowe na bazie produktów…
​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – Partner KSOW informuje, że 4 lipca 2017 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji „Dziedzictwo kulturowe wielkopolskiej wsi jako wartość zasługująca na zachowanie”.  Kwota kosztów kwalifikowanych operacji wynosi: 5 743,37 zł. Operacja mająca na celu zachęcenie mieszkańców obszarów wiejskich prowadzących gospodarstwa agroturystyczne i obiekty turystyki wiejskiej oraz osób wytwarzających regionalne produkty żywnościowe na bazie produktów z gospodarstwa lub zainteresowanych rozpoczęciem takiej działalności do uwzględnienia w swojej działalności różnych aspektów wielkopolskiego dziedzictwa kulturowego, co może znacząco zwiększyć atrakcyjność ich oferty,…
20 grudnia 2016

Projekt FOODIE

Foodie jest to projekt, którego kluczowym zadaniem jest stworzenie platformy,która obejmuje dane dotyczące sektora rolnego, w tym dane przestrzenne. Dane te są dostępne dla zainteresowanych z stron sektora rolno-spożywczego. Platforma Foodie realizuje integrację istniejących otwartych zbiorów danych związanych z rolnictwem oraz powiązanie ich z zewnętrznymi źródłami, dostarczając szczegółowych i wysokiej klasy aplikacji i usług dla wsparcia planowania i procesów decyzyjnych. W Polsce zrealizowany został System Wspomagania Decyzji w zintegrowanym zarządzaniu zwalczania szkodników upraw. Projekt Foodie skierowany jest do czterech podstawowych grup użytkowników: Podmiotów działających w sektorze rolnym - użytkowników końcowych, w tym: rolników, doradcztwa, przetwórstwa. Sektora publicznego i komunikacji z rolnikami, Naukowców. Sektora ICT i…