Archiwum Aktualności
03 sierpnia 2020

Polski e-bazarek!

Opracowanie: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz jednostki doradztwa rolniczego zapraszają do korzystania z platformy ogłoszeniowej polskiebazarek.pl. Tutaj rolnicy i producenci żywności mogą bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia o sprzedaży i promocji swoich produktów, a konsumenci mogą kupować i płacą dokładnie tyle, ile proponuje rolnik – bez marży pośredników.
Ostatnio zmieniany 10 sierpnia 2020
31 lipca 2020

Szkolenie dla właścicieli lasów prywatnych

Opracowanie: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie • Zamieszczenie: Joanna Tarka
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie e-learningowe, które skierowane jest do właścicieli lasów prywatnych pod nazwą „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska w ramach poddziałania 8.5 PROW 2014-2020”. Szkolenie odbędzie się w terminie 3 sierpnia – 11 września 2020 r. Szkolenie skierowane jest do właścicieli lasów prywatnych. Więcej informacji na temat szkolenia i rekrutacji znajduje się na stronie organizatora: https://www.cdr.gov.pl/doskonalenie-zawodowe/3421-wsparcie-na-inwestycje-zwiekszajace-odpornosc-ekosystemow-lesnych-i-ich-wartosc-dla-srodowiska-w-ramach-poddzialania-8-5-prow-2014-2020
We wtorek 21 lipca 2020 r. w Sielinku odbyły się warsztaty z zakresu nowych technologii cyfrowych zorganizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Uroczystego otwarcia warsztatów dokonał zastępca Dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu Maciej Szłykowicz. Następnie głos zabrał dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Michał Zieliński. Udział w spotkaniu wzięli miedzy innymi Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasz Nowakowski, p.o. Zastępcy Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Jolanta Piechocka, zastępca Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Sławomir Biliński, zastępca Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Marta Daleszyńska. Podczas spotkania odbyły się krótkie szkolenia z eWnioskuPlus, IRZPlus oraz warsztaty praktyczne wykorzystania mobilnej aplikacji. Warsztaty…
Ostatnio zmieniany 16 sierpnia 2020
​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i zarejestruj się w bazie dostępnej na portalu http://ksow.pl Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu organizuje 27 sierpnia 2020 roku na terenie Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego nr 2 z siedzibą w Sielinku, dawniej Centrum Wystawowo-Szkoleniowego w Sielinku, wydarzenie pod nazwą „Od pola i zagrody do stołu, czyli dziedzictwo Wielkopolski – stoiska wystawiennicze wraz z multimedialną prezentacją postępu hodowlanego”. Ze względu na utrudnienia związane z występującym zagrożeniem epidemicznym związanym z COVID-19…
Ostatnio zmieniany 26 sierpnia 2020
17 lipca 2020

Krótkie łańcuchy dostaw żywności w okresie zagrożenia epidemicznego

Opracowanie: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu • Zamieszczenie: Joanna Tarka
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zaprasza na konferencje – webinarium pn. „Krótkie łańcuchy dostaw żywności w okresie zagrożenia epidemicznego – doświadczenia producentów i oczekiwania konsumentów” realizowane w ramach operacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021. Celem realizowanych konferencji jest przekazanie wiedzy w zakresie produkcji i sprzedaży produktów żywnościowych z gospodarstwa w warunkach podwyższonego ryzyka wystąpienia zagrożeń i wobec zmian w postawach i zachowaniach konsumentów. Uczestnikami konferencji mogą być…
Ostatnio zmieniany 16 sierpnia 2020
16 lipca 2020

Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków do programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI)

Opracowanie: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
W ramach Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków o wsparcie finansowe inicjatyw odnoszących się do innowacji społecznych pn. „Ustanawianie i testowanie zintegrowanych interwencji, mające na celu wspieranie osób w (najbardziej) wrażliwych sytuacjach” (VP/2020/003). Dotacja będzie przyznawana konsorcjum zainteresowanych stron, tzn. wiodącemu wnioskodawcy i współwnioskodawcom. Aby kwalifikować się, wiodący wnioskodawca i współwnioskodawcy muszą należeć do jednej z kategorii poniżej wskazanych podmiotów: organ publiczny lub agencja publiczna, wyraźnie upoważnione na piśmie przez właściwe organy publiczne do przyjęcia odpowiedzialności za realizację działania, organizacja non-profit (prywatna lub publiczna), ośrodki badawcze/instytuty/szkoły wyższe, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, organizacja partnerów społecznych na poziomie europejskim, krajowym lub regionalnym. Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie projektów przez UE…
Ostatnio zmieniany 16 sierpnia 2020
15 lipca 2020

Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich – połowa roku 2020

Opracowanie: Aldona Jankowska
Rejestracja kół gospodyń wiejskich w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła się 29 listopada 2018 roku. Właśnie od tego dnia zaczęła obowiązywać ustawa o kołach gospodyń wiejskich, która wprowadziła nowe możliwości dla KGW. Minęło ponad półtora roku, a liczba kół zarejestrowanych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ciągle wzrasta. Do 30 czerwca 2020 r. w rejestrze wpisano 9 206 Kół Gospodyń Wiejskich, najwięcej kół zarejestrowano w województwie wielkopolskim – aż 1 389. Mapka przygotowana na podstawie informacji z Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (https://krkgw.arimr.gov.pl) Biorąc pod uwagę powiaty naszego województwa, najwięcej kół – bo aż 121 – Agencja wpisała do rejestru z powiatu ostrowskiego. Z powiatu międzychodzkiego figuruje ich najmniej – tylko 9.…
14 lipca 2020

Sprawozdanie z realizacji Dyrektywy Azotanowej – ankieta

Opracowanie: LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o. sp. k. • Zamieszczenie: Joanna Tarka
Zgodnie z art. 10 Dyrektywy Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (Dz. U. UE.L. 91.375.1, tzw. Dyrektywa Azotanowa), państwa członkowskie Unii Europejskiej przedkładają Komisji sprawozdanie zawierające informacje określone w załączniku V, w odniesieniu do każdego kolejnego okresu sprawozdawczego. Projekt sprawozdania z realizacji Dyrektywy Azotanowej w bieżącym okresie sprawozdawczym, obejmującym lata 2016-2020, jest przygotowywany przez firmę Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o.o. sp. k. we Wrocławiu, na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Żeglugi Śródlądowej i Gospodarki Morskiej. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do wszystkich zainteresowanych o wypełnienie krótkiej ankiety online, znajdującej się pod linkiem: https://forms.gle/k1PDTf4eh2naupst8 Ankieta składa się z IV części i obejmuje łącznie 34 pytania. Skierowana jest do wszystkich podmiotów prowadzących działalność rolniczą na terenie kraju. Ankieta…
Ostatnio zmieniany 16 sierpnia 2020
29 czerwca 2020

Relacja z Krajowych Dni Pola Minikowo 2020

Opracowanie: Katarzyna Szczepaniak, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie • Zamieszczenie: Joanna Tarka
W dniach 20-23 czerwca 2020 roku w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyły się Krajowe Dni Pola Minikowo 2020. To unikalne w skali kraju wydarzenie, zorganizowane po prawie piętnastu latach przerwy, było wspólnym przedsięwzięciem Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie i Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy we współpracy z Polską Izbą Nasienną, Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) i Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Chrząstowie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewoda Kujawsko-Pomorski. Sponsorzy generalni to: Orlen Paliwa oraz Anwil Grupa Orlen. Na scenie głównej zlokalizowanej na poletkach uprawowych 20 czerwca 2020 roku dokonano oficjalnego otwarcia Krajowych Dni Pola. Gościem honorowym był Komisarz Unii Europejskiej ds. Rolnictwa Janusz Wojciechowski. W uroczystości otwarcia uczestniczyli również: Minister Rolnictwa…

Galeria

Ostatnio zmieniany 30 czerwca 2020