09 czerwca 2017

Wsparcie dla rolników z obszarów objętych ASF – wnioski od 29 czerwca do 28 lipca 2017

Opracowanie: ARiMR • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Od 29 czerwca do 28 lipca 2017 r. rolnicy z terenów objętych ASF (afrykańskim pomorem świń), którzy prowadzą chów lub hodowlę świń i zdecydują się na jej zaprzestanie, mogą składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy:

1)   na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014-2020,

2)   na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego PROW na lata 2014-2020.

Ad 1)

Dokumenty aplikacyjne wraz z instrukcją wypełniania, a także odpowiednie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi są udostępnione na stronie internetowej ARiMR → otwórz.

Pomoc w wysokości 100 tys. zł przyznawana jest w formie premii rolnikowi, małżonkowi rolnika lub domownikowi rolnika, który m.in. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy, nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Do tego okresu wlicza się również czas, w którym rolnik podlegał ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Ponadto o pomoc może ubiegać się osoba, która:

  • przez okres 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie wsparcia, nie prowadziła działalności gospodarczej;
  • wielkość ekonomiczna gospodarstwa rolnego nie może być większa niż 15 000 euro, a w przypadku prowadzenia produkcji zwierzęcej do wyliczenia tego wskaźnika nie bierze się pod uwagę danych wynikających z chowu lub hodowli świń;
  • w roku złożenia wniosku lub co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy otrzymała jednolitą płatność obszarową.

Ad 2)

Dokumenty aplikacyjne wraz z instrukcją wypełniania, a także odpowiednie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi są udostępnione na stronie internetowej ARiMR → otwórz.

Pomoc finansowa w wysokości 60 tys. zł (jednak nie więcej niż równowartość 15 tys. euro) może być przyznana osobie fizycznej, jeżeli m.in.:

  • jest posiadaczem gospodarstwa rolnego o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro położonego na obszarze objętym ASF;
  • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w tym okresie nie prowadziła innej działalności gospodarczej;
  • nie przyznano i nie wypłacono jej rekompensaty za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie, o której mowa w art. 57g ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2014 r. poz. 1539, z 2015 r. poz. 266 i 470 oraz z 2016 r. poz. 1605).

Drodzy Rolnicy, ​

​Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu oferuje pomoc w wypełnianiu wniosków. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do naszych biur doradczych w celu ustalenia szczegółowych warunków współpracy → skontaktuj się z nami.

Czytany 335 razy Ostatnio zmieniany 12 września 2017