Wydrukuj tę stronę
05 lutego 2021

Pożyczka na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej Wyróżniony

Opracowanie: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec

Od 14 stycznia 2021 r. producenci rolni, zainteresowani otrzymaniem wsparcia na restrukturyzację swoich zadłużonych gospodarstw, mogą składać do właściwego miejscowo biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wnioski o udzielenie oprocentowanej pożyczki na spłatę zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej. Pożyczki na spłatę zadłużenia mogą być udzielane nie później niż do 31 grudnia 2021 r.

O pożyczkę może ubiegać się podmiot prowadzący gospodarstwo rolne, który:

  1. jest osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
  2. ma miejsce zamieszkania albo siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. jest właścicielem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1892 oraz z 2018 r. poz. 1588, 1669 i 2244);
  4. jest małym, średnim lub dużym przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L 193 z 01.07.2014, str. 1, z późniejszymi zmianami);
  5. co najmniej od 3 lat prowadzi działalność rolniczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, zwaną dalej „działalnością rolniczą”, w gospodarstwie wymienionym w pkt 3, licząc od dnia powstania wobec tego podmiotu obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego w odniesieniu do gruntów wchodzących w skład tego gospodarstwa;
  6. jest niewypłacalny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629) albo jest zagrożony niewypłacalnością w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629).

Przedmiotem restrukturyzacji mogą być wymagalne i niewymagalne długi o charakterze pieniężnym powstałe w związku z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym, w kwotach wynikających z planu restrukturyzacji, przy czym pożyczka może zostać udzielona wyłącznie na długi wymagalne.

Na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa są udostępnione szczegółowe zasady udzielania pożyczek na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej oraz wzór formularza wniosku o udzielenie takiej pożyczki.

Czytany 276 razy