Archiwum Aktualności
18 września 2018

Plan dla wsi

Opracowanie: MRiRW • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
„Plan dla wsi” to rządowy program wsparcia polskiego rolnictwa. Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, założenia programu zostały wypracowane na podstawie rozmów z rolnikami w całej Polsce i wychodzą naprzeciw ich oczekiwaniom. „Plan dla wsi” opiera się na trzech filarach, którymi są: ochrona – pomoc w sytuacji wystąpienia klęsk żywiołowych, wsparcie – właściwa organizacja rynku, rozwój – wdrażanie do rolnictwa zaawansowanych technologii. Mając to na uwadze, priorytetowymi obszarami działania, zawartymi w koncepcji „Planu dla wsi”, są: Większe dofinasowanie do paliwa rolniczego W celu zmniejszenia kosztów w gospodarstwach rolnych zostanie zwiększone wsparcie finansowe do zakupu paliwa rolniczego zużywanego przy uprawie pól i hodowli bydła. Utworzenie Narodowego Holdingu Spożywczego Dla stabilizacji rynków rolnych zostanie utworzony…
14 września 2018

Pomoc suszowa – nabór wniosków o wsparcie finansowe rusza 14 września

Opracowanie: ARiMR • Zamieszczenie: Joanna Tarka
Jak informuje na swojej stronie internetowej Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa producentom rolnym, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30% danej uprawy będzie udzielana pomoc. Wnioski o udzielenie pomocy obejmujące szkody powstałe na powierzchni uprawy w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy można składać od 14.09.2018 r. do 28.09.2018 r. Stawka pomocy wynosi 1 000 zł na 1 ha powierzchni uprawy. Wnioski o udzielenie pomocy obejmujące szkody powstałe na powierzchni uprawy w wysokości co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy można składać od 26.09.2018 r. do 17.10.2018…
Ostatnio zmieniany 14 września 2018
13 września 2018

Identyfikacja i rejestracja zwierząt – nowy Portal IRZplus

Opracowanie: ARiMR • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w dniu 27 sierpnia 2018 roku został uruchomiony dla posiadaczy zwierząt gospodarskich oznakowanych nowy Portal IRZplus służący do dokonywania przez Internet zgłoszeń dotyczących zdarzeń zwierzęcych. Portal dostępny jest pod adresem: https://irz.arimr.gov.pl. Dodatkowo na stronie internetowej ARiMR pod adresem: http://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat/obsluga-zgloszen-przez-internet-portal-irzplus.html została zamieszczona instrukcja obsługi Portalu IRZplus. Portal IRZplus umożliwia: wgląd do danych siedziby stada, przegląd danych zwierząt znajdujących się w siedzibie stada, zgłaszanie zdarzeń zwierzęcych bez konieczności wychodzenia z domu i w dowolnym czasie, przegląd zgłoszonych zdarzeń, składanie zapotrzebowania na numery kolczyków dla bydła, owiec i kóz lub ich duplikatów, zamawianie duplikatów paszportów dla bydła, sprawdzanie złożonych przez siebie dyspozycji.
Ostatnio zmieniany 13 września 2018
03 września 2018

Szkolenie z zakresu ochrony żyzności gleb użytkowanych rolniczo, 24 X 2018

Opracowanie: Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
​​ Instytut Ogrodnictwa zaprasza na szkolenie z zakresu ochrony żyzności gleb użytkowanych rolniczo w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w powiecie pleszewskim Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu (Marszew 25, 63-300 Pleszew) 24 października 2018 r. (9.00 – 14.00) Korzystne i niekorzystne mikroorganizmy glebowe – dr hab. Urszula Smolińska, Instytut Ogrodnictwa. Aktualne metody odkażania gleb i zapobiegania rozprzestrzenianiu patogenów odglebowych – dr hab. Czesław Ślusarski, Instytut Ogrodnictwa. Preparaty i szczepionki mikrobiologiczne oraz ich zastosowanie w uprawie roślin – dr Anna Gałązka, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Zagrożenia związane z zanieczyszczeniami gleb obszarów rolniczych – dr inż. Bożena Smreczak, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Degradacja gleb i metody przeciwdziałania temu zjawisku – dr inż. Jacek Niedźwiecki, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Rola mikroorganizmów w tworzeniu próchnicy – dr Beata Kowalska, Instytut…
Ostatnio zmieniany 16 września 2018
W niedzielę 26.08.2018 o godz. 12.00 rozpoczną się 20. Wojewódzko-Archidiecezjalne Dożynki Wielkopolskie. Wydarzenie odbywać się będzie na Polanie Harcerza przy ul. Wiankowej 3, nad Jeziorem Maltańskim w Poznaniu. W wydarzeniu udział weźmie Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Będzie nam niezmiernie miło spotkać się z Państwem na naszym stoisku zlokalizowanym w części wystawienniczej imprezy. Do zobaczenia na stoisku nr 10! Serdecznie zapraszamy!
Ostatnio zmieniany 24 sierpnia 2018
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosiło 10 sierpnia 2018 r., że od 27.08 do 14.09.2018 r. będzie trwał nabór wniosków na refundację do 75% wydatków poniesionych na bioasekurację przez rolnika prowadzącego gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie. Pomoc finansowa będzie mogła dotyczyć wydatków poniesionych na: zakup mat dezynfekcyjnych, zakup sprzętu do wykonywania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, zakup odzieży ochronnej i obuwia ochronnego, zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie, przed dostępem zwierząt domowych. Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć: faktury lub ich kopie, rachunki wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami lub ich kopie lub kopie umów zlecenia lub o dzieło, dotyczące poniesionych wydatków wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi poniesienie tych wydatków…
Ostatnio zmieniany 21 sierpnia 2018
Jak informuje na swoich stronach internetowych Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 14 sierpnia 2018 r. mija termin, w jakim rolnicy posiadający do 50 sztuk trzody chlewnej, którzy otrzymali nakaz likwidacji stada świń, mogą składać wnioski o pomoc. Warunkiem otrzymania pomocy z tytułu zaprzestania produkcji wieprzowiny są gospodarstwa, które: otrzymały decyzję powiatowego lekarza weterynarii, wydaną na podstawie art. 48b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., nakazującą zabicie lub ubój świń oraz zakazującą ich utrzymywania w gospodarstwie/siedzibie stada w związku z niespełnianiem wymagań rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń; siedziba stada, której dotyczy ww. decyzja, w dniu jej wydania znajduje się na jednym z obszarów wymienionych w załączniku decyzji wykonawczej Komisji…
Ostatnio zmieniany 10 sierpnia 2018
10 sierpnia 2018

Rolnicy ekologiczni – uwaga na próbę oszustwa!

Opracowanie: MRiRW • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Informujemy, że wśród rolników ekologicznych rozpowszechniane są informacje o rzekomym powstaniu Europejskiego Rejestru Ekologicznych Producentów Rolnych oraz o potrzebie uiszczenia opłaty w wysokości 280 zł za wpis do tego rejestru. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi rolnictwa ekologicznego taki rejestr na poziomie UE nie został utworzony. Producenci ekologiczni nie mają obowiązku zgłaszania się do żadnego Europejskiego Rejestru Ekologicznych Producentów Rolnych. Zgłoszenie podjęcia działalności w rolnictwie ekologicznym nie jest również związane z żadnymi opłatami w tym zakresie. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje również, że odpowiednie informacje zostały przekazane do organów ścigania.
09 sierpnia 2018

Odstępstwo od zakazu prowadzenia produkcji na ugorach deklarowanych do zazielenienia

Opracowanie: MRiRW • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jan Krzysztof Ardanowski, zwrócił się do Komisji Europejskiej z wnioskiem o wydanie decyzji umożliwiającej rolnikom skorzystanie z odstępstwa od zakazu prowadzenia produkcji na ugorach w ramach zazielenienia w 2018 roku. Projekt takiej decyzji został przygotowany przez Komisję Europejską. Susza jaka wystąpiła w Polsce w okresie maj-czerwiec 2018 r. spowodowała, że w wielu gospodarstwach nastąpiło znaczne pogorszenie dostępności zasobów paszowych dla zwierząt gospodarskich oraz wartości odżywczej pasz. Decyzja umożliwi uznanie gruntów ugorowanych za odrębne uprawy w ramach dywersyfikacji upraw, nawet jeśli na takich gruntach dokonywano wypasu zwierząt lub w inny sposób były przeznaczone do celów produkcyjnych. Grunty takie będą też uznane za obszary proekologiczne EFA. Projekty rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu…