Archiwum Aktualności
31 lipca 2017

„Lato z Radiem” w Wągrowcu

Opracowanie: ARR • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Na trasie „Lata z Radiem”, organizowanej przez Polskie Radio S.A., w sobotę 15 lipca 2017 r. w miejscowości Wągrowiec Agencja Rynku Rolnego przygotowała stoisko wystawiennicze pod nazwą „Polska smakuje” dla lokalnych producentów żywności wysokiej jakości, tradycyjnej, regionalnej oraz ekologicznej. W wydarzeniu brali udział producenci żywności, których wyroby są wizytówką regionów. Lokalni producenci częstowali m.in. wielkopolskim serem smażonym, rogalem świętomarcińskim, serem kozim, olejem tłoczonym na zimno czy świeżo wypieczonym wiejskim chlebem. Namiot cieszył się dużym zainteresowaniem zwiedzających i chętnych poznania dobrych, tradycyjnych, regionalnych smaków. Wśród najmłodszych zaś, największe zainteresowanie budzili bohaterzy filmu animowanego „Ekipa Chrumasa”, których można było oglądać na ekranach wewnątrz namiotu. W tym samym czasie na scenie przygotowanej przez Polskie Radio odbywały się konkursy z atrakcyjnymi…
Ostatnio zmieniany 31 lipca 2017
19 lipca 2017

Bezpieczne wakacje na wsi

Opracowanie: Państwowa Inspekcja Pracy • Zamieszczenie: Marek Derkacz
Okres wakacyjny jest czasem wzmożonej pracy w polu oraz gospodarstwie, gdzie działania są podejmowane często pod presją czasu i trudno jest zapewnić jednocześnie opiekę nad dziećmi. W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców naszego województwa zachęcamy rolników do zapoznania się z informacjami, które mogą wskazać, w jaki sposób zapewnić dzieciom bezpieczeństwo oraz należytą opiekę. Zachęcamy rolników do zapoznania się z następującymi materiałami: apelem do rolników i zasadami bezpieczeństwa podczas prac związanych z koszeniem, prasowaniem i transportem płodów rolnych oraz ich składowaniem w czasie tegorocznych żniw (plik PDF) → otwórz, ulotką na temat bezpieczeństwa dzieci na wsi (plik PDF) → otwórz, prezentacją na temat bezpieczeństwa dzieci na wsi (plik PPS) → pobierz.
Ostatnio zmieniany 26 lipca 2017
07 lipca 2017

Pomoc na przetwórstwo produktów rolnych – wnioski od 5 lipca do 3 sierpnia 2017

Opracowanie: ARiMR • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Od 5 lipca do 3 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” finansowane z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc przyznaje się na operacje polegające na podejmowaniu przez rolników, domowników bądź małżonków rolników, podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w tym produktów będących wynikiem tego przetwarzania, w zakresie: co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych w wykazie określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”…
Ostatnio zmieniany 28 lipca 2017
29 czerwca 2017

Pomoc w ramach działania „Współpraca” – wnioski od 30 czerwca do 31 lipca 2017

Opracowanie: ARiMR • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Od 30 czerwca do 31 lipca 2017 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc jest przyznawana grupie operacyjnej EPI, jeżeli ta grupa: składa się z co najmniej dwóch różnych podmiotów należących do następujących różnych kategorii: rolnicy, właściciele lasów, jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2016 r. poz. 2045 z późn. zm.) oraz uczelnie w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.), przedsiębiorcy, podmioty świadczące usługi doradcze; działa w celu opracowania i wdrożenia innowacji w zakresie przedmiotu operacji. Pomoc przyznaje się na operacje, których celem jest opracowanie i wdrożenie innowacji w zakresie nowych lub znacznie udoskonalonych produktów, objętych załącznikiem…
Ostatnio zmieniany 10 lipca 2017
09 czerwca 2017

Wsparcie dla rolników z obszarów objętych ASF – wnioski od 29 czerwca do 28 lipca 2017

Opracowanie: ARiMR • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Od 29 czerwca do 28 lipca 2017 r. rolnicy z terenów objętych ASF (afrykańskim pomorem świń), którzy prowadzą chów lub hodowlę świń i zdecydują się na jej zaprzestanie, mogą składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy: 1)   na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014-2020, 2)   na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego PROW na lata 2014-2020. Ad 1) Dokumenty aplikacyjne wraz z instrukcją wypełniania, a także odpowiednie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi są udostępnione na stronie internetowej ARiMR → otwórz. Pomoc w wysokości 100 tys. zł przyznawana jest w formie premii rolnikowi, małżonkowi rolnika lub…
Ostatnio zmieniany 09 czerwca 2017
08 czerwca 2017

Zgłoszenie zmiany stada świń – błędy w wypełnianiu formularza

Opracowanie: AaRiMR • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
W związku z przypadkami błędnego wpisywania numeru oznakowanych świń na formularzu „Zgłoszenie zmiany stada świń”, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zwraca uwagę, że przy zgłoszeniach zdarzeń dotyczących świń, na formularzu zgłoszenia w polu „Numer identyfikacyjny świni/świń”, powinien być stosowany numer siedziby stada, z której zwierzę jest przemieszczane i którym jest oznakowane (art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z 2 kwietnia 2014 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 546). Błędne wpisywanie numeru oznakowanych świń powoduje nieprawidłowości w bazie danych systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt wynikające z nieprawidłowego wypełniania przez posiadaczy zwierząt formularzy zmiany stada stanu świń. Na stronie internetowej www.arimr.gov.pl w zakładce „Identyfikacja i rejestracja zwierząt”, wybierając „Formularze dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich”, a w nich „Zgłoszenie zmiany stanu stada…
Ostatnio zmieniany 08 czerwca 2017
07 czerwca 2017

Pomoc na „Modernizacje gospodarstw rolnych” – wnioski od 29 czerwca do 28 lipca 2017

Opracowanie: ARiMR • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Od 29 czerwca do 28 lipca 2017 r. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego „Modernizacja gospodarstw rolnych” w zakresie działania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w obszarach: rozwój produkcji bydła mięsnego, rozwój produkcji prosiąt, rozwój produkcji mleka krowiego.. Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze niektórych załączników do wniosku wraz z instrukcją wypełniania są udostępnione na stronie internetowej ARiMR → otwórz. W przypadku operacji realizowanych w wymienionych powyżej obszarach, pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów związanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażaniem, lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, w tym ich wyposażaniem, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja…
Ostatnio zmieniany 09 czerwca 2017
18 maja 2017

V Pomorskie Forum Drobiarskie, 23-24 V 2017

Opracowanie: PODR • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
W dniach 23-24 maja 2017 r. w „Wichrowych Wzgórzach” Kaszubska Oaza Zdrowia, Chmielno, woj. pomorskie odbędzie się V Pomorskie Forum Drobiarskie organizowane przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. Cyklicznie już od pięciu lat hodowcy i producenci drobiu spotykają się, aby omówić i przedyskutować nurtujące ich problemy, zapoznać się z innowacjami branży drobiarskiej oraz nawiązać nowe kontakty biznesowe. Poniżej w części „Pobierz załącznik” udostępniamy do pobrania kartę zgłoszenia, a więcej informacji można uzyskać na stronie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu: www.podr.pl.
Ostatnio zmieniany 18 maja 2017
21 kwietnia 2017

Monitoring gleb

Opracowanie: MRiRW • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza (KSChR) oraz podlegajqce jej Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze (OSChR) na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzą szeroki monitoring gleb, który wykorzystywany jest do monitorowania i ewaluacji Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) w celu oceny oddziaływania, efektywności, skuteczności i znaczenia interwencji z zakresu polityki rozwoju obszarów wiejskich. W bieżqcym roku monitoring obejmuje także wykonanie badania aktualnego stanu gleb bogatych w węgiel organiczny. Badania te prowadzone są na obszarach, na których występują gleby torfowe, gleby torfowe na podłożu mineralnym, gleby murszowe na podłożu mineralnym i murszaste oraz gleby mulowo-torfowe i torfowo-mulowe. Celem badań jest ocena aktulnego stanu gleb siedlisk hydrogenicznych głównie pod trwałymi użytkami zielonymi (TUZ). Prowadzone badania obejmują analizy laboratoryjne oraz pomiary miąższości warstw…