• wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email


Komisja Europejska, w ramach strategii Europa 2020, podkreśla istotną rolę badań i innowacyjności w przygotowaniu Unii Europejskiej do wyzwań przyszłości. W celu wsparcia innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich, w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) tworzona jest Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Realizacji celu SIR służyć będą następujące cele szczegółowe:

  1. Ułatwianie tworzenia oraz funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego oraz pozostałymi podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
  2. Ułatwianie wymiany wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
  3. Wsparcie tworzenia i organizacji grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz opracowywania przez nie projektów.

Skuteczne wdrażanie wyników badań naukowych oraz innowacyjnych technologii wymaga budowy systemu identyfikacji problemów, ich rozwiązań oraz sprawnego przekazywania informacji do wszystkich zainteresowanych stron. Aby przepływ informacji był efektywny budowana jest platforma współpracy pomiędzy różnymi instytucjami i podmiotami sfery badawczej, doradczej i produkcyjnej obejmującej wytwórców surowców – rolników oraz sferę przetwórstwa, a także operatorów rynku.

Zadania sieci obejmują w szczególności: rozpowszechnianie wiedzy i doświadczeń w realizacji projektów innowacyjnych w rolnictwie i na obszarach wiejskich, identyfikowanie i aktywizację partnerów do współpracy w realizacji projektów innowacyjnych, doradztwo w tworzeniu i organizacji grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz przygotowywaniu przez nie projektów.

SIR, podobnie jak KSOW, ma charakter otwarty. W realizację części zadań SIR mogą włączyć się różne podmioty zaangażowane w rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich oraz zainteresowane realizacją lub wymianą informacji o projektach innowacyjnych.

Zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020, za koordynację realizacji zadań w ramach SIR odpowiada Centrum Doradztwa Rolniczego (CDR), zaś jednostkami realizującymi zadania sieci SIR w poszczególnych województwach są wojewódzkie jednostki doradztwa rolniczego (w tym Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu).