Nowości z Wrześni
30 stycznia 2018

„Wspólnie dla wielkopolskiej wsi”- spotkanie w powiecie wrzesińskim

Opracowanie: Agnieszka Jeżewska
W miejscowości Kołaczkowo w powiecie wrzesińskim na sali sesyjnej Urzędu Gminy dnia 25.01.2018r. odbyło się spotkanie rolników i mieszkańców wsi z cyklu „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi”. Spotkania te odbywają się w całym województwie wielkopolskim. Patronat nad całym wydarzeniem sprawował Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann. Spotkanie mogło się odbyć dzięki wspólnemu działaniu: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Kasie Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych, Wojewódzkiemu Inspektoratowi Weterynarii, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Zainteresowanie było duże, w spotkaniu  uczestniczyło około 200 rolników i mieszkańców wsi z powiatu wrzesińskiego. Poruszone…
08 stycznia 2018

„WSPÓLNIE DLA WIELKOPOLSIEJ WSI”

Opracowanie: Agnieszka Jeżewska

Galeria

{gallery}8193{/gallery}
08 stycznia 2018

Jakość gleb w powiecie wrzesińskim

Opracowanie: Dorota Gumienna • Zamieszczenie: Agnieszka Jeżewska
Głównym celem produkcji roślinnej jest uzyskanie odpowiedniego plonu wysokiej jakości. Produkcja rolnicza zależy od czynników antropogenicznych, takich jak poziom nawożenia, ochrona roślin czy płodozmian, ale przede wszystkim zależna jest od zasobów naturalnych. Gleba – jej właściwości i jakość – jest kluczowym czynnikiem naturalnym decydującym o produkcji rolniczej. Szacunkową wartość użytkową gleb pod względem jej zdolności produkcyjnej określa bonitacja. System podziału gleb według kryterium ich jakości wydziela w obrębie gruntów ornych 9 klas bonitacyjnych: klasa I − gleby orne najlepsze, klasa II − gleby orne bardzo dobre, klasa IIIa − gleby orne dobre, klasa IIIb − gleby orne średnio dobre, klasa…
02 stycznia 2018

Podsumowanie demonstracji w pszenicy ozimej

Opracowanie: Mariola Piotrowska • Zamieszczenie: Agnieszka Jeżewska
Temat demonstracji z produkcji roślinnej pod hasłem „Technologia uprawy pszenicy ozimej wg integrowanej ochrony roślin” przeprowadzono w gospodarstwie rolnym p. Ryszarda Przybylskiego  zam. w Miłosławiu , z którym współpracuję od lat. Celem poniżej opisanej demonstracji  było upowszechnianie metod produkcji rolniczej i stylu życia przyjaznych  środowisku.  Uprawę  pszenicy ozimej podjęto już w 2016 roku jesienią .  Rozpoczęły ją wybór : odmiany  wskazanej i zalecanej w naszych warunkach klimatycznych  pod względem plenności , odporności  na choroby i wymagań glebowych. Po przeanalizowaniu tych danych wybrano do siewu odm. Julius sprawdzoną przez okolicznych rolników  na naszym terenie .  Dla przypomnienia  cechy tej odmiany :…
02 stycznia 2018

Międzyplony – terminy siewu i utrzymania na gruncie

Opracowanie: Dorota Gumienna • Zamieszczenie: Agnieszka Jeżewska
Siew międzyplonów jest praktyką stosowaną w gospodarstwach rolnych zajmujących się zarówno produkcją roślinną, jak i zwierzęcą. Rolnicy wysiewają poplony w celu wzbogacenia gleby w substancję organiczną jako zielony nawóz, a także w celu zapewnienia bazy paszowej dla przeżuwaczy. Rolnicy z powiatu wrzesińskiego mają możliwość uzyskania dodatkowej płatności do hektara wysianego międzyplonu. Poplony uprawiane są wówczas w ramach Pakietu 8. Ochrona gleb i wód „Programu rolnośrodowiskowego” PROW 2007–2013 albo Pakietu 2. Ochrona gleb i wód w ramach "Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego" PROW 2014-2020. Wysiewane są także w ramach praktyki dodatkowej w  Pakiecie 1. Rolnictwo zrównoważone w "Działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym". W gospodarstwach o powierzchni gruntów…
02 stycznia 2018

Uprawy wiążące azot - nowe wymogi od 2018 roku?

Opracowanie: Dorota Gumienna • Zamieszczenie: Agnieszka Jeżewska
Rośliny bobowate, uprawiane zarówno w plonie głównym, jak i w formie międzyplonów,  wykorzystywane są na cele konsumpcyjne i paszowe, a także na nawóz zielony. Stanowią źródło paszy o wysokiej zawartości białka, a w płodozmianie tworzą korzystne stanowisko dla wielu roślin następczych. Mają znaczenie nie tylko produkcyjne, ale również środowiskowe. Posiadają zdolność wiązania azotu atmosferycznego, ich uprawa korzystnie wpływa na właściwości fizyko-chemiczne gleby i na poprawę bilansu substancji organicznej w glebie. Są pożądaną grupą roślin, ponieważ urozmaicają krajobraz rolniczy zdominowany przez zboża i stanowią ostoję dla owadów. W systemie dopłat bezpośrednich działającym od 2015 roku uprawy wiążące azot zostały zaliczone do…

Galeria

{gallery}8174{/gallery}
Ostatnio zmieniany 02 stycznia 2018
28 grudnia 2017

Plan zadań ochronnych na Naturze 2000

Opracowanie: Barbara Wawrzyniak • Zamieszczenie: Agnieszka Jeżewska
W dniu 6 października 2016 r. Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach odbyły się warsztaty lokalne zorganizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Poznaniu. Celem przeprowadzonych warsztatów było zaprezentowanie stanu ochrony gatunków ptaków i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony na obszarze Natura 2000 Dolina Środkowej Warty PLB300002,  zidentyfikowanie potencjalnych i istniejących zagrożeń dla środowiska oraz wypracowanie propozycji działań ochronnych. Spotkanie miało charakter otwarty , mogły w nim wziąć udział wszystkie osoby zainteresowane tym tematem. Ogłoszenie było wywieszone w gablocie informacyjnej Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, jak i również otrzymali je sołtysi naszej gminy, aby przekazać jak najszerszemu gronu mieszkańców. Tak…
21 grudnia 2017

Dokształcanie rolników w zakresie integrowanej ochrony roślin

Opracowanie: Mariola Piotrowska • Zamieszczenie: Agnieszka Jeżewska
W okresie zimowym i letnim przeprowadzono cykl szkoleń , na których  poruszano tematykę integrowanej ochrony roślin. Z definicji w Wikipedi: Integrowana ochrona roślin – to sposób ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, polegającym na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, dający pierwszeństwo metodom niechemicznym, w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. Zapobieganie występowaniu organizmów szkodliwych powinno być osiągane w pierwszej kolejności  m.in. przez: a) stosowanie płodozmianu, b) stosowanie właściwej agrotechniki, c) stosowanie odmian odpornych lub tolerancyjnych oraz materiału siewnego i nasadzeniowego  poddanego ocenie zgodnie z przepisami o nasiennictwie, d) stosowanie zrównoważonego nawożenia, wapnowania, nawadniania i melioracji, e) stosowanie środków zapobiegających…
21 grudnia 2017

Lokalna Grupa Dyskusyjna- podsumowanie roku 2017

Opracowanie: Mariola Piotrowska • Zamieszczenie: Agnieszka Jeżewska
Na terenie gm. Miłosław już od kilku lat odbywają się spotkania Lokalnej Grupy Dyskusyjnej utworzonej pod potrzeby środowiska rolniczego. Poświęcone były one jak corocznie tematyce Integrowanej Ochronie Roślin Rolniczych. W roku bieżącym przeprowadzono z grupa dwa spotkania  na terenie gm. Miłosław, dwa następne przeprowadziła koleżanka na terenie gm. Pyzdry.  Pierwsze ze spotkań odbyło się w okresie zimowym- 15-03-2017 roku i dotyczyło Integrowana ochrona roślin- chemiczna ochrona roślin jako jedna z metod ograniczenia patogenów. Drugie natomiast tuż przed zbiorami roślin zbożowych  26-07-2017 r i poświęcone było Integrowana ochrona roślin- prowadzenie ewidencji wykonanych zabiegów śor w gospodarstwie. W gospodarstwach prowadzących intensywną produkcję…