Notice: Undefined variable: captions in /var/www/vhosts/wodrd.home.net.pl/wodr.poznan.pl/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/helper.php on line 202

Notice: Undefined variable: captions in /var/www/vhosts/wodrd.home.net.pl/wodr.poznan.pl/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/helper.php on line 203

Notice: Undefined variable: captions in /var/www/vhosts/wodrd.home.net.pl/wodr.poznan.pl/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/helper.php on line 202

Notice: Undefined variable: captions in /var/www/vhosts/wodrd.home.net.pl/wodr.poznan.pl/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/helper.php on line 203
Nowości z Wolsztyna
04 grudnia 2015

Zmiany w dopłatach do materiału siewnego w 2016 roku

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r, poz. 1419) od 2016 r. ulega zmianie sposób określania wysokości stawek dopłat. Stawki dopłat do materiału siewnego będą corocznie określane w drodze rozporządzenia Rady Ministrów do dnia 30 września. Wysokość stawek będzie wyliczana na podstawie wnioskowanej powierzchni upraw zadeklarowanych we wnioskach złożonych w terminie od 15 stycznia do 25 czerwca 2016 r. z uwzględnieniem gatunków roślin uprawnych objętych dopłatą oraz środków finansowych przeznaczonych na te…
23 listopada 2015

Innowacje w rolnictwie

Opracowanie: Jerzy Michalski
Innowacje w rolnictwie.   PROW 2014-2020 nakłada na ODR nowe zadanie jest nim utworzenie Sieci na rzecz Innowacji w Rolnictwie i  Obszarach Wiejskich (SIR).Celem głównym ma być wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i Obszarach  Wiejskich. SIR będzie posiadał własną wyodrębnioną strukturę i własny budżet, SIR będzie podsiecią KSOW.                                                                                                                                                             Na strukturę Sieci będą się składały następujące podmioty:                                                                                                 CDR w Brwinowie – odpowiada za koordynację realizacji zadań w ramach Sieci (koordynator krajowy)                         ODR – realizuje zadania Sieci na poziomie wojewódzkim                                                                                                    Partnerzy Sieci: rolnicy, jednostki naukowe, przedsiębiorcy sektora rolno-spożywczego, podmioty doradcze i                pozostali zainteresowani wdrażaniem innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich.…
Ostatnio zmieniany 23 listopada 2015
09 listopada 2015

Dodatkowa pomoc dla producentów mleka.

Opracowanie: Jerzy Michalski
  Dodatkowa pomoc dla producentów mleka.   Minister rolnictwa podpisał rozporządzenie dotyczące rozdysponowania pomocy dla rolników producentów mleka . Komisja Europejska przeznaczyła polskim rolnikom producentom mleka na ten cel 120 mln złotych. Wnioski o pomoc rolnicy producenci mleka będą mogli składać do dnia 15 grudnia br. Wypłata pieniędzy rozpocznie się od 15 stycznia 2016 roku. Wnioski o w/w pomoc będzie przyjmować, oraz rozdzielać wsparcie Agencja Rynku Rolnego. Pomoc będzie przysługiwała rolnikom producentom mleka, którzy posiadali kwotę mleczną nie niższą niż 15 tysięcy kilogramów i nie wyższą niż 250 tysięcy kilogramów.                                                                                                                            Michalski Jerzy
Ważną częścią wniosku są załączniki, których kompletacja może zająć sporo czasu, a bez których wniosek na pewno nie zostanie uznany. Pamiętajmy, że kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność  z oryginałem przez pracownika Agencji albo podmiot, który wydał dokument, lub notariusza. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa, załącznikami do wniosku są: Biznesplan na elektronicznym nośniku danych (CD lub DVD), opracowany na formularzu udostępnionym przez ARiMR, oraz wydruk arkusza podsumowującego biznesplan; Oświadczenie Współposiadacza gospodarstwa o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie pomocy przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, sporządzone na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARiMR – Załącznik 1; Oświadczenie…
03 listopada 2015

Beneficjenci PROW 2014-2020 a rachunkowość uproszczona

Opracowanie: Henryk Ratajczak
Beneficjenci PROW 2014-2020 nie później niż w dniu rozpoczęcia realizacji biznesplanu są zobowiązani do rozpoczęcia prowadzenia uproszczonej rachunkowości i prowadzenia jej co najmniej do dnia upływu okresu związania celem ( nie mniej niż 5 lat ). Wzór  i sposób prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie rolnym w punktach:   L/p Data zdarzenia gospodarczego Nr dowodu księgowego Przychód Wydatki ( rozchody )   Uwagi   zł   gr   zł   gr                     Suma strony               Przeniesienie z poprzedniej strony          …
03 listopada 2015

Czy uprawa soi stanie się „łamaczem płodozmianu”?

Opracowanie: Henryk Ratajczak
   W związku z wprowadzeniem od 2015 roku płatności za zazielenienie, a tym samym możliwość częściowe załatwienie tego poprzez uprawę roślin wysokobiałkowych zainteresowanie rolników uprawą soi wzrosło w naszym rejonie. Mówi się , że uprawa soi jest  możliwa w tych rejonach, gdzie można uprawiać kukurydzę o FAO 240-250. Soja potrzebuje odpowiedniej temperatury minimalnej, aby oddać z ziarna wodę. Jeżeli do połowy października nie osiągnęła wilgotności 16-18%, nie wyschnie także w późniejszym terminie. W agrotechnice soi najważniejszy jest prawidłowe przygotowanie pola, dobór odmiany, zwalczanie chwastów i nawożenie z wykorzystaniem nitraginy. Największym problemem w uprawie soi jest jednak  na dzisiaj odchwaszczenie. Nie…
02 listopada 2015

Szkolenia/warsztaty wędzarnicze. CDR Radom

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu informuje, że Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu realizuje szkolenie pt.: „Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne – ocena ryzyka przekroczenia dopuszczalnych limitów WWA w wyrobach mięsnych wędzonych”, w którym mogą wziąć udział zarówno przedstawiciele zakładów przetwórczych jak i rolnicy prowadzący czy planujący prowadzić przetwórstwo przyzagrodowe. Udział w szkoleniu jest nieodpłatny. Do wyboru są 4 terminy szkoleń: I        3 -  4 listopada 2015 roku II      9 - 10 listopada 2015 roku III   13 - 14 listopada 2015 roku IV   16 - 17 listopada 2015 roku Szkolenie jest dwudniowe, przewiduje 4 procesy wędzenia…

Galeria

{gallery}5505{/gallery}
02 grudnia 2014

Spotkanie środowiskowe w powiecie wolsztyńskim

Opracowanie: Jerzy Michalski
Posiedzenie otworzył i przywitał przybyłych gości przewodniczący Zarządu Powiatowego WIR pan Szymon Tomaszewski. Następnie głos i przewodniczenie spotkaniu przekazał Kierownikowi ZD w Wolsztynie p. A. Grubińskiemu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele WIR w osobach pp. Szymon Tomaszewski – przewodniczący Zarządu powiatowego WIR w Wolsztynie, Wojciech Kazubski – kierownik Biura Powiatowego WIR oraz członkowie Zarządu Powiatowego WIR z każdej gminy 2 osoby, pracownicy ZD w Wolsztynie oraz zaproszeni rolnicy z powiatu wolsztyńskiego, oraz Jacek Skrobisz wicestarosta powiatu wolsztyńskiego. Kierownik ZD w Wolsztynie omówił krótko charakterystykę powiatu oraz główne czynniki i zagadnienia, które bierze się pod uwagę przy konstruowaniu programu działania na rok…
Ostatnio zmieniany 02 grudnia 2014
06 listopada 2014

Pomoc dla producentów cebuli, kapusty i jabłek.

Opracowanie: Zenon Tomys
Producenci warzyw  i owoców w bieżącym roku uzyskali w większości wysokie plony. Jednak są w trudnej sytuacji, bowiem z uwagi na rosyjskie embargo na te produkty  mają problemy  ze zbytem płodów. Drugą ujemną konsekwencją wstrzymania importu żywności przez Rosję są bardzo niskie ceny na polskie warzywa i owoce. Wielu producentów już liczy straty , jakie ponieśli na tej produkcji. Rada Ministrów na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  wprowadziła nowelizację rozporządzenia  w sprawie  realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ta zmiana przepisów pozwoli  na wypłatę pieniędzy dla rolników, którzy ponoszą straty w wyniku  wstrzymania importu żywności przez Rosję.…
Ostatnio zmieniany 06 listopada 2014