Nowości z Wolsztyna
    Od 4 stycznia 2016 roku ruszają dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny   Zgodnie z projektem dopłaty do prywatnego przechowywania  obejmują mięso dobrej jakości handlowej, spełniające następujące wymogi: pochodzące z ubojni/zakładu rozbioru spełniających wymagania sanitarno- weterynaryjne określone w przepisach UE, tj. zatwierdzonego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004, pochodzące od zwierząt: których chów odbywał się przynajmniej przez ostatnie dwa miesiące na terenie UE, utrzymywanych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami weterynaryjnymi, ubitych nie wcześniej niż 10 dni przed datą wprowadzenia mięsa do chłodni, których ubój nie nastąpił w wyniku działań nadzwyczajnych (np. ubój z   konieczności). Zaproponowane stawki pomocy kształtują się na…
Ostatnio zmieniany 31 grudnia 2015
Szanowni r rolnicy ! W CWS Sielinko powstała mała olejarnia oraz wędzarnia.  Wielkopolski  Ośrodek Doradztwa Rolniczego przymierza się do wykorzystywania tych urządzeń usługowo ( koszt dla klienta to pokrycie kosztów pracy i przygotowania urządzenia ) . Z urządzenia będą mogli korzystać rolnicy produkujący metodami ekologicznymi . Związku z tym prosimy o zgłoszenie się zainteresowanych rolników chętnych ze skorzystania z naszych urządzeń w Sielinku, prosimy także określić z których urządzeń chcieliby państwo korzystać  z olejarni i/lub wędzarni  oraz określić w miarę możliwości jak często czy ile razy w roku z poszczególnych urządzeń oraz jaka duża partia towaru jednorazowo byłaby dostarczana do…
Ostatnio zmieniany 29 grudnia 2015
29 grudnia 2015

WSPARCIE W SEKTORZE MLEKA I WIEPRZOWINY

Opracowanie: Jerzy Michalski
WSPARCIE W SEKTORZE MLEKA I WIEPRZOWINY.     W dniu 22.12.2015r. na stronie internetowej ukazał się nowy projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez ARR pomocy nadzwyczajnej dla rolników producentów mleka i wieprzowiny. Wsparcie udzielane będzie na wniosek rolnika producenta mleka i żywca wieprzowego przez dyrektora Oddziału Terenowego ARR w drodze decyzji administracyjnej. I tak wsparcie będzie udzielone rolnikowi będącemu producentem mleka – jeżeli w roku kwotowym 2014/2015 wprowadził do obrotu mleko w ilości nie mniejszej niż 15 000kg i nie więcej niż 300 000kg, w dniu złożenia wniosku posiadał co najmniej 3 krowy. Wsparcie o którym mowa udzielone będzie w…
04 grudnia 2015

Kurs chemizacyjny

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
  Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego organizuje  kurs :   Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy. Kurs odbędzie się  w dniu 4 grudnia 2015  od godz. 08.00 w Powiatowym Biurze ARiMR , ul. Przemysłowa 7 w Wolsztynie Przypominamy, iż zaświadczenie o ukończeniu kursu ważne jest 5 lat, natomiast atestacja opryskiwacza 3 lata. Tylko ważne zaświadczenia upoważniają do zakupu środków ochrony roślin i wykonywania zabiegów chemizacyjnych przez rolników, producentów pieczarek czy ogrodników i sadowników Posiadanie przeszkolenia z tego tematu jest jednym z wymagań wzajemnej zgodności – Cross Compliance, sprawdzanym i wymaganym do uzyskania pełnych dopłat bezpośrednich. Ważność świadectwa  przeszkolenia – 5…
04 grudnia 2015

Zmiany w dopłatach do materiału siewnego w 2016 roku

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r, poz. 1419) od 2016 r. ulega zmianie sposób określania wysokości stawek dopłat. Stawki dopłat do materiału siewnego będą corocznie określane w drodze rozporządzenia Rady Ministrów do dnia 30 września. Wysokość stawek będzie wyliczana na podstawie wnioskowanej powierzchni upraw zadeklarowanych we wnioskach złożonych w terminie od 15 stycznia do 25 czerwca 2016 r. z uwzględnieniem gatunków roślin uprawnych objętych dopłatą oraz środków finansowych przeznaczonych na te…
23 listopada 2015

Innowacje w rolnictwie

Opracowanie: Jerzy Michalski
Innowacje w rolnictwie.   PROW 2014-2020 nakłada na ODR nowe zadanie jest nim utworzenie Sieci na rzecz Innowacji w Rolnictwie i  Obszarach Wiejskich (SIR).Celem głównym ma być wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i Obszarach  Wiejskich. SIR będzie posiadał własną wyodrębnioną strukturę i własny budżet, SIR będzie podsiecią KSOW.                                                                                                                                                             Na strukturę Sieci będą się składały następujące podmioty:                                                                                                 CDR w Brwinowie – odpowiada za koordynację realizacji zadań w ramach Sieci (koordynator krajowy)                         ODR – realizuje zadania Sieci na poziomie wojewódzkim                                                                                                    Partnerzy Sieci: rolnicy, jednostki naukowe, przedsiębiorcy sektora rolno-spożywczego, podmioty doradcze i                pozostali zainteresowani wdrażaniem innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich.…
Ostatnio zmieniany 23 listopada 2015
09 listopada 2015

Dodatkowa pomoc dla producentów mleka.

Opracowanie: Jerzy Michalski
  Dodatkowa pomoc dla producentów mleka.   Minister rolnictwa podpisał rozporządzenie dotyczące rozdysponowania pomocy dla rolników producentów mleka . Komisja Europejska przeznaczyła polskim rolnikom producentom mleka na ten cel 120 mln złotych. Wnioski o pomoc rolnicy producenci mleka będą mogli składać do dnia 15 grudnia br. Wypłata pieniędzy rozpocznie się od 15 stycznia 2016 roku. Wnioski o w/w pomoc będzie przyjmować, oraz rozdzielać wsparcie Agencja Rynku Rolnego. Pomoc będzie przysługiwała rolnikom producentom mleka, którzy posiadali kwotę mleczną nie niższą niż 15 tysięcy kilogramów i nie wyższą niż 250 tysięcy kilogramów.                                                                                                                            Michalski Jerzy
Ważną częścią wniosku są załączniki, których kompletacja może zająć sporo czasu, a bez których wniosek na pewno nie zostanie uznany. Pamiętajmy, że kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność  z oryginałem przez pracownika Agencji albo podmiot, który wydał dokument, lub notariusza. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa, załącznikami do wniosku są: Biznesplan na elektronicznym nośniku danych (CD lub DVD), opracowany na formularzu udostępnionym przez ARiMR, oraz wydruk arkusza podsumowującego biznesplan; Oświadczenie Współposiadacza gospodarstwa o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie pomocy przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, sporządzone na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARiMR – Załącznik 1; Oświadczenie…
03 listopada 2015

Beneficjenci PROW 2014-2020 a rachunkowość uproszczona

Opracowanie: Henryk Ratajczak
Beneficjenci PROW 2014-2020 nie później niż w dniu rozpoczęcia realizacji biznesplanu są zobowiązani do rozpoczęcia prowadzenia uproszczonej rachunkowości i prowadzenia jej co najmniej do dnia upływu okresu związania celem ( nie mniej niż 5 lat ). Wzór  i sposób prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie rolnym w punktach:   L/p Data zdarzenia gospodarczego Nr dowodu księgowego Przychód Wydatki ( rozchody )   Uwagi   zł   gr   zł   gr                     Suma strony               Przeniesienie z poprzedniej strony          …