Nowości z Wolsztyna
13 stycznia 2016

Nowe zagrożenia dla plantacji ogrodniczych.

Opracowanie: Zenon Tomys
Co parę lat dowiadujemy się o  szkodnikach, które uodporniły się na stosowane środki ochrony roślin, lub o pojawieniu się nowych szkodników, które na naszym terenie dotychczas nie występowały. Zmiany  klimatu, globalne ocieplenie  powodują, że szkodniki  znajdują nowe   tereny dla swej ekspansji. Również  globalny  handel świeżymi  owocami, w których ukryte są jaja i larwy sprzyja rozprzestrzenieniu się szkodników. W wielu krajach Europy, a ostatnio też  w Polsce pojawił się w nowy szkodnik inwazyjny- Drosophilla suzuki- muszka plamoskrzydła. Obserwacje poczynione w  Europie  mówią , że gatunek ten jest poważnym zagrożeniem dla czereśni, jeżyn, winogron ciemnoowocowych, malin, truskawek, porzeczek czarnych, jagód borówki amerykańskiej…
31 grudnia 2015

Zmiany w podatkach.

Opracowanie: Jerzy Michalski
ZMIANY W PODATKACH OD 01-01-2016.   Zgodnie z ustawą z dnia 09-04-2015 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw opublikowanych w Dz. U. pod poz.699 osoby, które zajmują się działalnością polegającą na przetwarzaniu w sposób inny niż przemysłowy i sprzedażą produktów rolnych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli, np. soki, pieczywa, wędliny itp. Będą mogły wybrać zryczałtowaną formę opodatkowania, tj. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Zryczałtowaną formę opodatkowania osoby fizyczne będą wybierać poprzez złożenie pisemnego oświadczenia Naczelnikowi Urzędu Skarbowego.                                    Wybór opodatkowania ryczałtem będzie możliwy, jeżeli przychody z takiej działalności w poprzednim roku nie przekroczyły wartości…
    Od 4 stycznia 2016 roku ruszają dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny   Zgodnie z projektem dopłaty do prywatnego przechowywania  obejmują mięso dobrej jakości handlowej, spełniające następujące wymogi: pochodzące z ubojni/zakładu rozbioru spełniających wymagania sanitarno- weterynaryjne określone w przepisach UE, tj. zatwierdzonego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004, pochodzące od zwierząt: których chów odbywał się przynajmniej przez ostatnie dwa miesiące na terenie UE, utrzymywanych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami weterynaryjnymi, ubitych nie wcześniej niż 10 dni przed datą wprowadzenia mięsa do chłodni, których ubój nie nastąpił w wyniku działań nadzwyczajnych (np. ubój z   konieczności). Zaproponowane stawki pomocy kształtują się na…
Ostatnio zmieniany 31 grudnia 2015
Szanowni r rolnicy ! W CWS Sielinko powstała mała olejarnia oraz wędzarnia.  Wielkopolski  Ośrodek Doradztwa Rolniczego przymierza się do wykorzystywania tych urządzeń usługowo ( koszt dla klienta to pokrycie kosztów pracy i przygotowania urządzenia ) . Z urządzenia będą mogli korzystać rolnicy produkujący metodami ekologicznymi . Związku z tym prosimy o zgłoszenie się zainteresowanych rolników chętnych ze skorzystania z naszych urządzeń w Sielinku, prosimy także określić z których urządzeń chcieliby państwo korzystać  z olejarni i/lub wędzarni  oraz określić w miarę możliwości jak często czy ile razy w roku z poszczególnych urządzeń oraz jaka duża partia towaru jednorazowo byłaby dostarczana do…
Ostatnio zmieniany 29 grudnia 2015
29 grudnia 2015

WSPARCIE W SEKTORZE MLEKA I WIEPRZOWINY

Opracowanie: Jerzy Michalski
WSPARCIE W SEKTORZE MLEKA I WIEPRZOWINY.     W dniu 22.12.2015r. na stronie internetowej ukazał się nowy projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez ARR pomocy nadzwyczajnej dla rolników producentów mleka i wieprzowiny. Wsparcie udzielane będzie na wniosek rolnika producenta mleka i żywca wieprzowego przez dyrektora Oddziału Terenowego ARR w drodze decyzji administracyjnej. I tak wsparcie będzie udzielone rolnikowi będącemu producentem mleka – jeżeli w roku kwotowym 2014/2015 wprowadził do obrotu mleko w ilości nie mniejszej niż 15 000kg i nie więcej niż 300 000kg, w dniu złożenia wniosku posiadał co najmniej 3 krowy. Wsparcie o którym mowa udzielone będzie w…
04 grudnia 2015

Kurs chemizacyjny

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
  Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego organizuje  kurs :   Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy. Kurs odbędzie się  w dniu 4 grudnia 2015  od godz. 08.00 w Powiatowym Biurze ARiMR , ul. Przemysłowa 7 w Wolsztynie Przypominamy, iż zaświadczenie o ukończeniu kursu ważne jest 5 lat, natomiast atestacja opryskiwacza 3 lata. Tylko ważne zaświadczenia upoważniają do zakupu środków ochrony roślin i wykonywania zabiegów chemizacyjnych przez rolników, producentów pieczarek czy ogrodników i sadowników Posiadanie przeszkolenia z tego tematu jest jednym z wymagań wzajemnej zgodności – Cross Compliance, sprawdzanym i wymaganym do uzyskania pełnych dopłat bezpośrednich. Ważność świadectwa  przeszkolenia – 5…
04 grudnia 2015

Zmiany w dopłatach do materiału siewnego w 2016 roku

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r, poz. 1419) od 2016 r. ulega zmianie sposób określania wysokości stawek dopłat. Stawki dopłat do materiału siewnego będą corocznie określane w drodze rozporządzenia Rady Ministrów do dnia 30 września. Wysokość stawek będzie wyliczana na podstawie wnioskowanej powierzchni upraw zadeklarowanych we wnioskach złożonych w terminie od 15 stycznia do 25 czerwca 2016 r. z uwzględnieniem gatunków roślin uprawnych objętych dopłatą oraz środków finansowych przeznaczonych na te…
23 listopada 2015

Innowacje w rolnictwie

Opracowanie: Jerzy Michalski
Innowacje w rolnictwie.   PROW 2014-2020 nakłada na ODR nowe zadanie jest nim utworzenie Sieci na rzecz Innowacji w Rolnictwie i  Obszarach Wiejskich (SIR).Celem głównym ma być wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i Obszarach  Wiejskich. SIR będzie posiadał własną wyodrębnioną strukturę i własny budżet, SIR będzie podsiecią KSOW.                                                                                                                                                             Na strukturę Sieci będą się składały następujące podmioty:                                                                                                 CDR w Brwinowie – odpowiada za koordynację realizacji zadań w ramach Sieci (koordynator krajowy)                         ODR – realizuje zadania Sieci na poziomie wojewódzkim                                                                                                    Partnerzy Sieci: rolnicy, jednostki naukowe, przedsiębiorcy sektora rolno-spożywczego, podmioty doradcze i                pozostali zainteresowani wdrażaniem innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich.…
Ostatnio zmieniany 23 listopada 2015
09 listopada 2015

Dodatkowa pomoc dla producentów mleka.

Opracowanie: Jerzy Michalski
  Dodatkowa pomoc dla producentów mleka.   Minister rolnictwa podpisał rozporządzenie dotyczące rozdysponowania pomocy dla rolników producentów mleka . Komisja Europejska przeznaczyła polskim rolnikom producentom mleka na ten cel 120 mln złotych. Wnioski o pomoc rolnicy producenci mleka będą mogli składać do dnia 15 grudnia br. Wypłata pieniędzy rozpocznie się od 15 stycznia 2016 roku. Wnioski o w/w pomoc będzie przyjmować, oraz rozdzielać wsparcie Agencja Rynku Rolnego. Pomoc będzie przysługiwała rolnikom producentom mleka, którzy posiadali kwotę mleczną nie niższą niż 15 tysięcy kilogramów i nie wyższą niż 250 tysięcy kilogramów.                                                                                                                            Michalski Jerzy