17 września 2018

Zakończenie demonstracji połączone z Wągrowieckim Dniem Kukurydzy

Opracowanie: Ł. Kowalski • Zamieszczenie: Michał Gawłowski
W Gospodarstwie Demonstracyjnym p. A. Torzewskiego w miejscowości Łaziska (gm. Wągrowiec) odbyło się zakończenie demonstracji dotyczącej wpływu trwałej aktywnej próchnicy na urodzajność gleby, wysokość plonu i jakość produktów rolniczych. Spotkanie, w którym uczestniczyło 36 osób, odbyło się 13 września i połączone było z Wągrowieckim Dniem Kukurydzy. Uczestniczący w spotkaniu rolnicy mieli okazję przekonać się o działaniu środków humusowych poprawiających strukturę gleby i rozkładających resztki pożniwne. Preparaty umożliwiające lepsze wykorzystanie składników pokarmowych i przywracające naturalną żyzność gleby były dostarczane rolnikowi w związku ze współpracą Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Poznaniu a firmą EKODARPOL. Środki te doskonale sprawdzają się w…
Ostatnio zmieniany 17 września 2018
10 września 2018

Podsumowanie prac komisji klęskowej działającej na terenie gminy Wągrowiec

Opracowanie: Ł. Kowalski • Zamieszczenie: Michał Gawłowski
Od 22 czerwca 2018 roku gminna komisja w składzie:  Anna Majer (WIR),  Andrzej Torzewski (WIR) i  Łukasz Kowalski (WODR) rozpoczęła pracę polegającą na szacowaniu strat spowodowanych przez suszę. Po dokonaniu lustracji w terenie komisja stwierdziła, że największe straty wystąpiły w uprawach zbóż jarych – owsie, jęczmieniu i mieszance zbożowej. Zakres strat w tych uprawach wyniósł od 60 do 80 %. Brak opadów w okresie wegetacji spowodował też straty w uprawie roślin strączkowych (głównie w łubinie), które sięgały nawet 85-90 % na niektórych plantacjach. Troszkę lepiej wyglądała sytuacja w uprawie zbóż ozimych – pszenżycie, pszenicy i życie. Tutaj straty też wystąpiły,…
Ostatnio zmieniany 10 września 2018
03 września 2018

Dożynki Archidiecezjalne i Powiatowo-Gminne w Wapnie

Opracowanie: Kinga Fortuniak • Zamieszczenie: Michał Gawłowski
Dnia 26 sierpnia 2018 roku w Wapnie odbyły się, pierwszy raz w powojennej Polsce, dożynki Archidiecezjlne i Powiatowo – Gminne w Wapnie pod Patronanem  Narodowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polski Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Gospodarzami tak pięknej uroczystości dożynkowej byli: Starosta Wągrowiecki, ks. Adam Dyderski – Dziekaan Dekanatu Damasławskiego i jednoczeście proboszcz parafii pw. Św. Barbary w Wapnie oraz Wójt Gminy Wapno Zbigniew Grabowski. Mszy św. dziękczynnej przewodniczył Jego Ekscelencja ks. dr. Krzyszof Wętkowski – Biskup Pomocniczy Archidiecezji Gnieźnieńskiej. fot. Starostwo Powiatowe Wągrowiec Uroczystości dożynkowe prowadził sekretarz Gminy Wapno Stefan Grzegorski, a Starostami dożynek byli Mariola Frasz i Wojciech Wojtych,…
Ostatnio zmieniany 03 września 2018
Dnia 26 lipca weszło w życie w/w rozporządzenie, które ma na celu w głównej mierze ochronę wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia ze źródeł rolniczych. Tym samym wdraża Dyrektywę Rady UE 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r.                 W nowa regulacja prawna określa krótsze terminy stosowania nawozów mineralnych zawierających azot i naturalnego tj. gnojowicy. Według niej można stosować nawozy od 1 marca – jeśli warunki pogodowe na to pozwalają ale tylko w przeważającej część Polski do 25 października, na Suwałkach i na terenach górzystych  południowej Polski do 15 października, a na wschodzie Polski do 20 października. Dokładny spis…
Ostatnio zmieniany 10 sierpnia 2018
23 lipca 2018

Cross Compliance- Zasada Wzajemnej Zgodności cz. I

Opracowanie: Kinga Fortuniak • Zamieszczenie: Michał Gawłowski
W roku 2003 UE wprowadziła reformę Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), która nałożyła na Polskę stopniowe wprowadzenie Jednolitej Płatności, utrzymanie gruntów gospodarstwa w Dobrej Kulturze Rolnej. Od roku 2009 obowiązują wymogi z Obszaru A, od 2011 roku wdrożone są wymogi z Obszaru B, a od roku 2013 obwiązują wymogi z Obszaru C. Zostało narzucone ścisłe przestrzeganie standardów dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa żywności oraz dobrostanu zwierząt. Za nieprzestrzeganie niżej opisanych wymogów danych Obszarów, rolnikowi zostają nałożone sankcje w postaci obniżenia kwot płatności. Dobra Kultura Rolna dotyczy wszystkich rolników posiadających grunt orny i jej celem jest przeciwdziałanie erozji gleby, jak również zmianom struktury…
Ostatnio zmieniany 23 lipca 2018
23 lipca 2018

Kredyty a susza

Opracowanie: Kinga Fortuniak • Zamieszczenie: Michał Gawłowski
W związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych banki współpracujące z ARiMR zaoferowały pomoc w formie kredytów preferencyjnych o oprocentowaniu 0,5 % w skali roku. Kredyty te mają być przeznaczone na wznowienie produkcji roślinnej oraz odtworzenie środków trwałych. Dotyczyć to będzie rolników, którzy ubezpieczyli swoje uprawy co najmniej w 50 % powierzchni gruntów rolnych(nie licząc łąk i pastwisk) od  przynajmniej jednych z niekorzystnych zjawisk np.: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnymi skutkami przezimowania, przymrozkami wiosennymi, powodzi, huragan i inne. Ronicy, którzy ubezpieczyli 50% zwierząt od jednych z w/w ryzyk starać się mogą o kredyty o tak niskim oprocentowaniu. Gospodarze, którzy uzyskali plon…
Ostatnio zmieniany 23 lipca 2018
02 stycznia 2018

Koło Gospodyń Wiejskich w Popowie Kościelnym laureatem plebiscytu "Głosu Wielkopolskiego"

Opracowanie: Beata Mączyńska • Zamieszczenie: Michał Gawłowski
                W wrześniu/październiku 2017 roku odbył się plebiscyt Mistrzowie Agroligii, pod patronatem Marka Woźniaka - marszałka województwa wielkopolskiego. Partnerami Plebiscytu był Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Gospodarstw Oddział w Poznaniu, Agromarket Jaryszki i Brico-Marche ze Skórzewa. Jedną z kategorii był wybór Koła Gospodyń Wiejskich. W plebiscycie zgłoszone zostały Koła Gospodyń Wiejskich z terenu województwa Wielkopolskiego, jednym z Kół, które brało udział w plebiscycie, było Koło Gospodyń Wiejskich w Popowie Kościelnym. Koło to zostało laureatem tego plebiscytu i w nagrodę otrzymało możliwość nagrania profesjonalnego filmu prezentującego Koło, voucher o wartości 1000 zł na zakupy w markecie Brico Marche…
Od nowego roku obowiązują nowe przepisy dla mikroprzedsiębiorców dotyczące składania zeznań podatkowych. Informacje te muszą być zawarte w jednolitym pliku kontrolnym – zwanym dalej JPK. Reguluje to zapis w artykule 104 Ustawy o swobodzie gospodarczej. Mikroprzedsiębiorca to osoba która spełnia jednocześnie dwa kryteria: zatrudnia średnio w roku 10 osób i jego obrót (netto) z działalności (sprzedaż towarów, usług, wyrobów) nie przekracza 2.000.000 €. Zatem każdy mikroprzedsiębiorca, bez względu na sposób rozliczania się musi składać plik JPD do Urzędu skarbowego. Szczegółowe informacje mogę udostepnić drogą mailową w dwóch prezentacjach dotyczących szczegółowych kwestii związanych z generowaniem i przesyłaniem pliku JPK. Michał Gawłowski…
Ostatnio zmieniany 22 grudnia 2017
08 grudnia 2017

Gęsina powraca na nasze stoły

Opracowanie: Bata Mączyńska • Zamieszczenie: Michał Gawłowski
Ogólnopolską kampanię promującą gęsinę pod hasłem "Na świętego Marcina najlepsza gęsina" na rynku polskim wszczął region kujawsko-pomorski, któremu firmują Instytut Zootechniki w Kołudzie Wielkiej, Slow Food Polska, liczne restauracje oraz organizacje pozarządowe działające na terenach wiejskich. Głównym celem tej kampanii  jest  przywrócenie ginącej tradycji spożywania mięsa gęsiego na świętego Marcina, czyli w dniu Narodowego Święta Niepodległości. O starym zwyczaju podawania dań z gęsi 11 listopada świadczy m.in. wiersz Kaspra Twardowskiego z 1630 r., którym pisał: "Polacy zaś ten zwyczaj mają, dzień świętego Marcina gęś tłustą piekają".             Na początku ubiegłego stulecia gęsi były w Polsce bardziej popularne od kur. Pasące…