Nowości ze Słupcy
18 lutego 2016

Zalecenia dotyczące higieny w stadach mlecznych

Opracowanie: Danuta Woźniak • Zamieszczenie: Danuta Woźniak
Ważnymi elementami w produkcji bydła mającymi wpływ na podnoszenie efektów ekonomicznych produkcji mleka są warunki zoohigieniczne w budynkach inwentarskich, jakość doju, terminowe wykonywanie koniecznych zabiegów zootechnicznych oraz właściwa opieka weterynaryjna. Poniżej przedstawione są praktyczne porady i czynności jakie należy wykonywać w oborze oraz jak opiekować się stadem krów mlecznych, aby zminimalizować występowanie chorób w stadzie, co pozwoli hodowcom lepiej wykorzystać potencjał hodowlany zwierząt i zapewni wyższą opłacalność produkcji mleka. Warunki w oborze ściółka na legowiskach powinna być czysta i sucha, ściółkę wymieniać przynajmniej raz w tygodniu, przy codziennym dościelaniu dezynfekować ściółkę, przy wymianie ściółki wykonać mycie i dezynfekcję posadzki i…
31 grudnia 2015

Gospodarstwo demonstracyjne w gminie Ostrowite

Opracowanie: Adam Kwapich • Zamieszczenie: Danuta Woźniak
Dla upowszechniania dobrych praktyk rolniczych i produkcyjnych w rolnictwie wielkopolskim w 2012r. utworzono sieć Gospodarstw  Demonstracyjnych . Jedno z takich gospodarstw funkcjonuje na terenie powiatu słupeckiego w miejscowości Siernicze Małe w gminie Ostrowite. Jest to rodzinne gospodarstwo rolne Pana Tomasza Pradelskiego, którego osiągnięcia i zdobyte doświadczenie jest dobrym wzorem dla innych gospodarstw. Powierzchnia gospodarstwa obejmuje 125 ha i specjalizuje się ono w produkcji roślinnej. Do jego głównych upraw należy uprawa kukurydzy na ziarno, pszenicy ozimej i jarej, rzepaku ozimego, buraków cukrowych i jęczmienia jarego. Gospodarstwo to reprezentuje wysoki poziom produkcji rolnej. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii oraz bardzo dobrej organizacji produkcji,…
31 grudnia 2015

Jesienne szkolenia dla kobiet w Słupcy

Opracowanie: Barbara Stencel-Szykowna • Zamieszczenie: Danuta Woźniak
Okres jesienno-zimowy w WODR to okres szkoleń. W miesiącu listopadzie przedsiębiorcze kobiety z powiatu słupeckiego były uczestnikami szkolenia, które przeprowadziła pani L. Klukaczyńska pracownik WODR-główny specialista ds. przedsiębiorczości nt. : ,, Dywersyfikacja gospodarstw rolnych w kierunku działalności pozarolniczej ”. Wiele pań z powiatu słupeckiego posiada różne umiejętności np. pani Maria pięknie maluje obrazy, pani Wiesława przyrządza topione sery smakowe, pani Ania wykonuje ciekawe kompozycje kwiatowe, pani Sylwia piecze doskonałe ciasta. Wyżej wymienione panie chcą wykorzystać swoje umiejętności i uzyskać dodatkowy dochód poza rolniczy. Wprowadzając na rynek swoje wyroby i usługi chciałyby, żeby to było zgodne z obowiązującymi przepisami. Stwierdziły jednak,…
Ostatnio zmieniany 01 stycznia 2016
31 grudnia 2015

Gospodarstwo agroturystyczne w Stawisku

Opracowanie: Adam Kwapich • Zamieszczenie: Danuta Woźniak
Powiat słupecki jest coraz bogatszy o powiększającą się z roku na rok bazę gospodarstw agroturystycznych .Usytuowanie obszaru powiatu słupeckiego w zdrowym i czystym środowisku, z ciekawymi warunkami przyrodniczymi, pozwala zbudować gospodarstwom agroturystycznym atrakcyjną ofertę rekreacji i wypoczynku dla osób zainteresowanych. Jednym z takich gospodarstw jest gospodarstwo agroturystyczne Małgorzaty i Andrzeja Fajkowskich, którego budowę gospodarze od podstaw rozpoczęli w 1999 roku. Początki były trudne lecz olbrzymi wkład pracy, odpowiednie inwestycje, ciągłe doskonalenie warsztatu oraz konsekwentne i systematyczne planowanie rozwoju spowodowały, iż dziś jest to gospodarstwo z ugruntowaną pozycją na rynku gospodarstw agroturystycznych. Samo gospodarstwo położone jest w sąsiedztwie Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego.…
Ostatnio zmieniany 31 grudnia 2015
30 grudnia 2015

Samosiewy zbóż w rzepaku ozimym jednym z problemów uprawy

Opracowanie: Paweł Smuszkiewicz • Zamieszczenie: Danuta Woźniak
Samosiewy zbóż w rzepaku ozimym najczęściej występują w uprawie po zbożach ale mogą występować również po innych przedplonach. Najgroźniejsze są samosiewy zbóż ozimych, które nie wymarzną zimą. Samosiewy zbóż jarych w ostatnich latach też są zagrożeniem, ponieważ przebieg wegetacji jesienią a niekiedy wczesną zimą z temperaturami dodatnimi pozwala na ich rozwój i przetrwanie tego okresu. Nie zwalczane samosiewy mogą znacznie obniżyć plon i jakość nasion rzepaku ozimego. Do metod zwalczania samosiewów zbóż należą metody agrotechniczne takie jak uprawki pożniwne oraz orka siewna wykonana na 2-3 tyg. przed siewem rzepaku ozimego. Obecnie stosuje się uproszczenia w uprawach pożniwnych polegające  najczęściej na…
23 grudnia 2015

Lokalna grupa dyskusyjna w gminie Lądek

Opracowanie: Ewa Wziętek • Zamieszczenie: Danuta Woźniak
Lokalna grupa dyskusyjna w gminie Lądek  zajmowała się szeroko rozumianym tematem ochrony roślin. W bieżącym roku, trudnym dla wegetacji roślin z uwagi na długo utrzymujący się brak opadów, nie były łatwe również działania rolników w zakresie ochrony roślin. Przez  cały okres wegetacji utrzymywało się zagrożenie ze strony agrofagów dlatego konieczny był monitoring upraw na bieżąco. W czasie spotkań grupy dyskusyjnej rolnicy wyrażali obawy co do wysokości  plonów głównie z powodu suszy. W 2015 roku odbyły się cztery spotkania lokalnej grupy dyskusyjnej w zakresie ochrony roślin. Na pierwszym spotkaniu omówiono zasady integrowanej ochrony roślin. Rolnicy dyskutowali na temat praktycznego zastosowania w…
22 grudnia 2015

Lokalna grupa dyskusyjna w Strzałkowie

Opracowanie: Henryk Matkowski • Zamieszczenie: Danuta Woźniak
Lokalna grupa dyskusyjna, której tematem wiodącym są innowacje w produkcji rolnej powstała w 2014 roku a rok 2015 był dalszą kontynuacją jej prac .Podczas spotkań uczestników z terenu gminy Strzałkowo i Słupca omawiano bieżące zagadnienia dotyczące organizacji produkcji zwierzęcej ze szczegółowym wypunktowaniem problemów występujących w chowie trzody chlewnej . Pierwsze spotkanie odbyło w marcu i dotyczyło prowadzenia dokumentacji w gospodarstwie trzodowym. Zwrócono uwagę na potrzebę ewidencji produkcji w celu analizy wyników produkcyjnych w gospodarstwie. Jako przykład podano kartę lochy przygotowaną na 10 cykli porodowych .Zwrócono uwagę, że informacje zawarte w karcie pozwalają producentowi na analizę uzyskiwanych wyników. Uczestnicy w pełni…
21 grudnia 2015

Odnawialne źródła energii w gminie Zagórów

Opracowanie: Julita Maślińska • Zamieszczenie: Danuta Woźniak
Odnawialne źródła energii, to energia pochodząca ze słońca, wiatru, wody lub ziemi. Korzystając z tego typu czystych energii dbamy o środowisko ograniczając emisję substancji szkodliwych dla środowiska. Stały rozwój gospodarki powoduje wzrastające zapotrzebowanie na energię, natomiast większa wiedza z zakresu ochrony środowiska, w szczególności o niekorzystnych zmianach klimatu powodowanych emisją gazów cieplarnianych zmusza nowoczesne społeczeństwa do poszukiwania innych rozwiązań w pozyskiwaniu nowych źródeł energii. Źródeł, które przyczynią się do ograniczenia szkodliwych emisji powstających podczas użytkowania konwencjonalnych źródeł typu węgiel kamienny czy ropa naftowa. Odnawialne źródła energii mają różne pochodzenie wymagają też różnych technologii do ich pozyskiwania. Technologie oparte na korzystaniu…
15 grudnia 2015

Program rolnośrodowiskowy w gminie Zagórów

Opracowanie: Julita Maślińska • Zamieszczenie: Danuta Woźniak
Program rolnośrodowiskowy to system wsparcia promujący stosowanie korzystnych dla przyrody, tradycyjnych metod gospodarowania oraz zachowanie bioróżnorodności. Głównymi celami programu jest poprawa środowiska przyrodniczego i obszarów wiejskich, w szczególności: przywracanie walorów i utrzymanie stanu cennych siedlisk użytkowanych rolniczo, zachowanie różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich, promowanie zrównoważonego systemu gospodarowania, odpowiednie użytkowanie gleb i ochrona wód, ochrona zagrożonych lokalnych ras zwierząt gospodarskich i lokalnych odmian roślin uprawnych. Gmina Zagórów położona jest na lewym brzegu rzeki Warty, co determinuje sposób użytkowania gruntów przylegających bezpośrednio do rzeki. Około 3800 ha użytków rolnych to trwałe użytki zielone, grunty orne to gleby klas IV, V i VI.…
Ostatnio zmieniany 17 grudnia 2015