06 stycznia 2021

Czyste powietrze – co możemy zrobić?

Opracowanie: Wiesław Biały • Zamieszczenie: Katarzyna Szczepańska
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email

W poprzednim artykule wymieniłem przyczyny zanieczyszczeń powietrza i szkodliwy wpływ tego zanieczyszczenia na zdrowie Polaków. Teraz pozostaje następna kwestia – co możemy z tym wszystkim zrobić?

Najbardziej szkodliwa jest niska emisja, więc rozwiązanie jest proste – należy zmienić sposób ogrzewania pomieszczeń na bardziej ekologiczny i ocieplić przegrody zewnętrzne, aby nie ocieplać otaczającego powietrza.

Problem jest tego rodzaju, że ta zmiana kosztuje, a polskie społeczeństwo jest w swojej masie ubogie. Na pauperyzację społeczeństwa składa się szereg przyczyn; wśród głównych trzeba wymienić wysokie podatki i nadmierne koszty uzyskania dochodu.

Środki pomocowe do wymiany pieców i na termomodernizację mogą pochodzić z budżetu centralnego, jak i budżetów lokalnych (samorządowych).

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dysponent funduszu centralnego, ogłasza nabory wniosków o dofinansowanie dla Beneficjentów uprawnionych.

Beneficjent musi spełniać łącznie następujące warunki:

• jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,

• przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

1) 1 400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

2) 1 960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Ponadto, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby, o której mowa powyżej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekracza trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Uwaga: nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych po 15. grudnia 2002r.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Części 2 programu jest uwarunkowane posiadaniem ww. zaświadczenia.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma obowiązek wydania takiego zaświadczenia na żądanie osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania w ramach Części 2 programu, wynikający z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.). Wzór żądania wydania zaświadczenia oraz wzór zaświadczenia określa rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia Dz. Ust. 2020 r. poz. 1713.

Gdzie składać wnioski?

Wnioski o dofinansowanie należy składać:

• do WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny, którego dotyczy przedsięwzięcie, lub

za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze” z WFOŚiGW.

Wnioski o dofinansowanie można składać:

• poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego wfośigw (konieczne dostarczenie również formy papierowej z wymaganymi podpisami), lub

• poprzez serwis gov.pl (wymagana wyłącznie forma elektroniczna z podpisem zaufanym lub kwalifikowanym).

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Tyle teorii; niestety praktyka jest zupełnie inna – trzeba mieć naprawdę wiele samozaparcia, aby przebrnąć przez biurokratyczne sito. Drugą z wad jest brak wsparcia finansowego przed rozpoczęciem inwestycji, co powoduje, iż najuboższe rodziny nie są w stanie wyłożyć 10 – 15 tys. zł na wymianę kotła, a co dopiero 30 – 60 tys. zł na termomodernizację.

Czytany 89 razy