Nowości z Pleszewa
04 grudnia 2019

Przyczyny infekcyjnych chorób roślin

Opracowanie: Barbara Skrzypniak • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
  Infekcyjne czynniki chorobotwórcze to takie, które powodują infekcję po fizycznym zetknięciu się z rośliną. Następnie rosną, rozwijają się i rozmnażają na niej lub wewnątrz niej. Czynniki infekcyjne nazywane są patogenami. Patogeniczność jest pojęciem odnoszącym się do dwóch organizmów żywych, polegające nie tylko na pobieraniu z tkanek roślin wody i organicznych substancji pokarmowych, lecz także na zakłóceniu licznych funkcji fizjologicznych powodujących występowanie objawów chorobowych.  Patogenicznością nazywa się zdolność pasożyta do wywołania choroby. Patogeny różnią się rodzajem żywicieli. Patogeny monogamiczne , są przystosowane do jednego gatunku żywiciela, natomiast poligamiczne porażają wiele gatunków roślin. Monofagi i polifagi występują we wszystkich grupach patogenów, tj: wirusach mikoplazmach bakteriach grzybach pasożytniczych roślinach nasiennych pierwotniakach Patogeny można podzielić na dwie grupy. 1.Pasożyty obligatoryjne ( bezwzględne, ścisłe) rozwijają się i rozmnażają wyłącznie w żywych komórkach roślin. Nie zabijają…
Ostatnio zmieniany 04 grudnia 2019
22 listopada 2019

Źródła infekcji roślin

Opracowanie: Barbara Skrzypniak • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
Infekcja jest procesem, w którym patogen nawiązuje kontakt z wrażliwą komórką lub tkanką i wykorzystuje w niej składniki pokarmowe. Właściwa infekcja poprzedzona jest inokulacją, czyli zetknięciem się czynnika chorobotwórczego z rośliną. Podczas infekcji patogen rośnie i rozmnaża się, wnika i kolonizuje rośliną w mniejszym lub większym stopniu. Kontakt mechaniczny może doprowadzić do infekcji jeżeli patogen zetknie się z właściwym żywicielem i będzie miał odpowiednie warunki rozwoju, tzn: zranienia naturalne otwory organy nie pokryte kutykulą nie uszkodzoną kutykul Wyróżnia się kilka etapów infekcji grzybów i bakterii. Pierwszy wstępny etap u grzybów, polega na pobudzeniu zarodników do kiełkowania. Przebieg tego etapu zależy od warunków zewnętrznych głównie od wilgotności. U bakterii etap ten polega na rozmnażaniu się kolonii bakterii, które wnikają do tkanek. Drugi etap infekcji na tkankach żywiciela zarówno…
22 listopada 2019

Charakterystyka środowiska geograficznego gminy Gołuchów

Opracowanie: Andrzej Otto • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
Ukształtowanie terenu. a/ jednostka fizjograficzna, w ramach której mieści się gmina. Leży na Nizinie Wielkopolskiej. Wg podziału B. Krygowskiego gmina leży w zasięgu Wysoczyzny Kaliskiej w subregionie Równiny Kaliskiej. Podział na regiony fizjograficzne Kondrackiego i Ostrowskiego wyróżnia w obrębie gm. Gołuchów należącej do podprowincji Niziny Południowowielkopolskiej makroregion Wysoczyzny Kaliskiej. b/ wzniesienie od 90 do 140 m n.pm. c/ różnice wysokości względnych: Najwyższe tereny znajdują się we wsi Krzywosądów/ 140 m  npm / najniższe we wsi Jedlec, Kuchary. Różnica wysokości wynosi 50 m. d/ rzeźba terenu: Gmina Gołuchów nie ma urozmaiconej rzeźby terenu. Wschodnia jej część stanowi  terasa denna rzeki Prosny oddzielona strefą stopni terasowych od wysoczyzny morenowej płaskiej o małych deniwelacjach. W części północnej występują wyższe tereny terasowe. Najniżej położone obszary znajdują…
07 listopada 2019

Nawożenie precyzyjne

Opracowanie: Janusz Michałowicz • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
Nawożenie w rolnictwie jest bardzo ważnym zabiegiem agrotechnicznym gdyż, jest czynnikiem plonotwórczym a jednocześnie jest zabiegiem wysoce kosztochłonnym dla gospodarstwa rolnego.  Dlatego temat rolnictwa precyzyjnego jest coraz częstszym tematem wśród rolników. Dotyczy on już nie tylko wielko-obszarowców ale również gospodarstw o mniejszym areale, które zaczynają dogłębnie interesować się tym tematem. Związane to jest nie tylko z kosztami ale również z maksymalnymi  dawkami azotu jakie rolnicy muszą stosować w hodowli roślin uprawnych. Zatem nawożenie precyzyjne oznacza stosowanie nawozów w dawkach dokładnie dopasowanych do potrzeb nawożenia dla danej rośliny uprawowej i w danym punkcie pola. Dlatego nawozy powinny być stosowane umiejętnie i odpowiednio dobrane do potrzeb…
Ostatnio zmieniany 08 listopada 2019
07 listopada 2019

Typy odporności roślin na patogeny

Opracowanie: Barbara Skrzypniak • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
Zdolność roślin do zachowania integralności struktur oraz umiejętności podtrzymywania przebiegu procesów życiowych w stresowych – niekorzystnych warunkach środowiska nazywa się odpornością roślin. W/w odporność może mieć charakter bierny lub czynny. Gdy mechanizmy występują trwale przez całe życie rośliny jest to odporność bierna . Zadaniem  odporności biernej jest stworzenie takich warunków, aby uniemożliwić przenikanie patogenów do rośliny oraz rozprzestrzenianie się ich. Natomiast odporność czynna jest to reakcja obronna organizmu rośliny zmierzająca do zachowania równowagi życiowej oraz nie naruszenie jej przez czynniki chorobotwórcze. Zróżnicowane mechanizmy obronne w roślinach powodują, że się wyróżniają naturalną odpornością na szkodliwe organizmy. Wyróżnia się 5 stopni odporności…
Ostatnio zmieniany 07 listopada 2019
29 października 2019

Jesienne terminy stosowania nawozów są wydłużone.

Opracowanie: Danuta Matusiak
  Uwaga Rolnicy MRiRW  dziś ogłosiło: Do 30 listopada br. możliwe jest stosowanie nawozów na gruntach ornych w sytuacji braku możliwości dokonania zbiorów lub nawożenia z uwagi na  niekorzystne warunki pogodowe. Ma to zastosowanie m.in. w przypadku nadmiernego uwilgotnienia gleby, czy też wystąpienia suszy rolniczej, którą obserwowano w 2019 roku. Niekorzystne warunki pogodowe najczęściej występują lokalnie, dlatego producent rolny powinien samodzielnie ocenić, uwzględniając panujące warunki pogodowe, możliwość dokonania jesiennego zbioru i zastosowania nawożenia, jednak nie później niż do końca listopada.    
21 października 2019

Premia na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na terenach wiejskich

Opracowanie: Janusz Michałowicz • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
Od 30 września do 29 października 2019 r. rolnicy mogą składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie z PROW "Premii na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na terenach wiejskich". Działanie to w ubiegłym rozdaniu cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, jednak określone kryteria nie każdemu zainteresowanemu pozwalały na przystąpienie do programu i otrzymanie premii. Nowe warunki znacznie łatwiej pozwalają uzyskać punkty, szczególnie dla przedsiębiorców myślących poważnie o zatrudnieniu i dalszym rozwoju swojej firmy. Wysokość premii w  tegorocznym rozdaniu uzależniona jest od liczby miejsc pracy, które rolnik planuje utworzyć w swojej firmie. I tak może on uzyskać: •   150 tys. zł - jeżeli…
Ostatnio zmieniany 21 października 2019
02 października 2019

Od jutra tj. 3 października można składać wnioski o pomoc suszową

Opracowanie: Danuta Matusiak
Zgodnie z ogłoszeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30% danej uprawy, od 3 do 31 października br. mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w formie dotacji. Stawka pomocy wynosi: 1000 zł na 1 ha powierzchni uprawy - szkody obejmujące co najmniej 70% danej uprawy, w tym wieloletnich użytków zielonych. Stawka ta nie dotyczy wieloletnich użytków zielonych,…
27 września 2019

Dobre Praktyki Rolnicze – działania chroniące środowisko naturalne w gospodarstwach rolnych.

Opracowanie: DanutaMatusiak • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
Informujemy, że wczoraj w naszym powiecie, w Marszewie odbyło się spotkanie rolników i mieszkańców wsi w ramach warsztatów „Wdrażanie Programu Azotanowego”. Warsztaty te organizowane są na zlecenie Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego w całym kraju. W naszym województwie cały cykl takich spotkań rozpoczęło 18 września szkolenie w Kole, które przeprowadzili Liliana Tatara i Janusz Jurkiewicz. Drugie z cyklu warsztaty w Marszewie, 26.09. br. przeprowadziły Danuta Matusiak i Izabela Grzesiak, frekwencja była zadawalająca, duże zainteresowanie tematem - aktywność uczestników. Szkolenia te mają na celu pomóc rolnikom przygotować się do stosowania w praktyce przepisów wynikających z…
Ostatnio zmieniany 27 września 2019