Nowości z Pleszewa
03 marca 2020

Atmosferyczne czynniki chorobotwórcze.

Opracowanie: Barbara Skrzypniak • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
Choroby roślin powodowane przez tzw. czynniki nieorganiczne występują powszechnie i powodują duże szkody. Choroby wywołane przez czynniki nieorganiczne nie przenoszą się z rośliny na roślinę, dlatego, nazywane są mianem chorób nieinfekcyjnych. Szkodliwość czynników atmosferycznych takich jak: niedobór lub nadmiar wody, składników mineralnych w glebie, działanie zbyt niskiej lub wysokiej temperatury, trujące składniki wchodzące w skład powietrza są w ścisłym związku z występowaniem patogenów organicznych. Zależność ta występuje wówczas, gdy przynajmniej jeden z czynników nieorganicznych, który bezpośrednio wywołuje choroby przyczynia się do podatności rośliny na zakażenie bakteriami lub grzybami. Temperatura, czyli termiczne wymagania roślin są ściśle określone dla poszczególnych grup roślin oraz ich faz rozwojowych. Wszystkie rozbieżności pojawiające się podczas rozwoju roślin hamują ich wzrost…
Ostatnio zmieniany 03 marca 2020
02 marca 2020

W Gołuchowie odbyła się Olimpiada Wiedzy Rolniczej

Opracowanie: Andrzej Otto • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
W dniu 26.02.2020 roku w Gołuchowie odbyła się XXIX Gminna Olimpiada Wiedzy Rolniczej. Organizatorami imprezy niezmiennie jak co roku był: Wójt Gminy, Gminny Punkt Doradztwa Rolniczego oraz Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Powiecie Pleszewskim. Uczestnikami olimpiady byli rolnicy, mieszkańcy gminy Gołuchów, którzy chętnie przystępują do rywalizacji, łącznie 16 osób.  Eliminacje pisemne polegały na udzieleniu prawidłowych odpowiedzi na 32 pytań testowych dotyczących zarówno produkcji roślinnej, zwierzęcej czy ochrony środowiska oraz Unii Europejskiej.  Po tak zaciętej walce wyłoniono zwycięzców i obdarowano ich cennymi nagrodami. Wręczenia nagród dokonała sekretarz gminy Tatiana Stefaniak. Po podsumowaniu tak przeprowadzonych eliminacjach i finału zwycięzcami zostali: I miejsce Adam Tułacz zam. Macew II…
Ostatnio zmieniany 02 marca 2020
Ubezpieczenie społeczne to system świadczeń pieniężnych i rzeczowych przysługujących pracownikom i ich rodzinom w razie choroby, niezdolności do pracy, starości, śmierci, macierzyństwa. Innymi słowy, prawo ubezpieczeń społecznych to system rozwiązań mający na celu zapewnienie środków utrzymania ubezpieczonym i ich rodzinom w przypadkach czasowej lub trwałej niezdolności do pracy, niemożności zarobkowania czy ograniczenia tej zdolności. Jest to jedna z technik zabezpieczenia społecznego. Kwestię ubezpieczenia społecznego rolników reguluje ustawa z dnia 20.12.1990r o ubezpieczeniu społecznym rolników ( Dz. U. z 2020r poz. 174 t.j.). W ramach tego ubezpieczenia wyróżnić można dwa rodzaje ubezpieczenia: -ubezpieczenie emerytalno-rentowe, które jest finansowane w przeważającej części z dotacji budżetowej, uzupełnionej dochodami ze składek ubezpieczonych rolników - ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie,…
Ostatnio zmieniany 21 lutego 2020
19 lutego 2020

Jarmuż – wciąż niedocenione warzywo

Opracowanie: Anna Wasiewicz • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
W dzisiejszych czasach ludzie coraz częściej interesują się zdrową żywnością. Ze względu na dynamiczny rozwój chorób cywilizacyjnych większość z nas stara się kupować produkty wysokiej jakości, nieprzetworzone, z upraw ekologicznych. Coraz częściej organizowane są szkolenia oraz zakładane blogi dotyczące zdrowego stylu życia i prawidłowego odżywiania. Mimo to wiele osób wciąż jeszcze nie zwraca uwagi na jakość  i wartość spożywanych posiłków. Ze względu na panującą w niektórych państwach biedę jest to po prostu niemożliwe. Z kolei w tych zamożniejszych szybkie tempo życia oraz ciągły brak czasu sprawiają, że łatwiej jest kupić lub zjeść coś „na szybko na mieście” niż przygotowywać posiłki we własnym…
Ostatnio zmieniany 19 lutego 2020
11 lutego 2020

Projekt Platforma Żywnościowa – co to jest?

Opracowanie: Danuta Matusiak
Platforma Żywnościowa - Giełdowy Rynek Rolny to transparentna platforma obrotu towarami rolno-spożywczymi. Platforma Żywnościowa (SELLFOOD) – to projekt: strategiczny, ujęty w „Strategii na rzecz Odnawialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030)”, innowacyjny z punktu widzenia funkcjonowania polskiego rynku, który powstaje przy współpracy trzech podmiotów: Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – jako lidera projektu, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy oraz Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. Prof. Wacława Dąbrowskiego. realizowany przy współpracy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa organizuje serię spotkań informacyjnych w całym kraju w celu dotarcia do doradców rolniczych, rolników, producentów rolnych,…
Ostatnio zmieniany 11 lutego 2020
10 lutego 2020

Czy krótkie łańcuchy dostaw żywności są możliwością i szansą dla rolników i konsumentów?

Opracowanie: Jolanta Szczepańska • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
Próbę odpowiedzi na to pytanie podjęto 7 lutego br. podczas szkolenia powiatowego pt. „Krótkie łańcuchy dostaw żywności czyli od pola do stołu”, zorganizowanego w Marszewie. Spotkanie otworzył i powitał zebranych Kierownik PZDR7 - Janusz Michałowicz. Podczas szkolenia omówiono zasady i formy funkcjonowania krótkich łańcuchów dostaw żywności w krajach UE i w Polsce - jako wprowadzenie doradcy WODR - Jolanty Szczepańskiej. Wskazano na duże zainteresowanie konsumentów zakupami żywności nieprzetworzonej i niskoprzetworzonej z pewnego źródła, bezpośrednio od rolnika. Rolnik może prowadzić produkcję i sprzedaż żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego w ramach różnych form np. sprzedaży bezpośredniej, dostaw bezpośrednich, rolniczego handlu detalicznego czy…
Ostatnio zmieniany 10 lutego 2020
07 lutego 2020

61 Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych

Opracowanie: Dorota Piękna-Paterczyk , Lidia Spychalska • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach po raz 61 zorganizował Ogólnopolską Konferencję Ochrony Roślin Sadowniczych. Odbyła się ona w dniu 4 lutego 2020 roku a jej tematem przewodnim był Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin 2020, którego motto brzmi „Chroniąc rośliny – chronisz życie”. To Finlandia zaproponowała, aby rok 2020 ustanowić Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin. Propozycja ta otrzymała poparcie Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa.  Konferencję otworzyła dyrektor Instytutu Ogrodnictwa pani Dorota Konopacka, witając zaproszonych gości i wszystkich uczestników, których na sali było 450. Podkreśliła, że organizowana konferencja  propaguje konieczność odpowiedzialnej i zrównoważonej ochrony roślin przed agrofagami. Zaznaczyła, że integrowana ochrona roślin jest…
Ostatnio zmieniany 07 lutego 2020
Maksymalnie na jedno gospodarstwo można otrzymać 100 tys. zł. Pomoc może być przyznana na inwestycje, które zapewnią dostosowanie gospodarstw do wymagań, które dotyczą warunków przechowywania nawozów naturalnych (oraz kiszonek w przypadku młodych rolników). Dofinansowanie można otrzymać m.in. na koszty: budowy, przebudowy lub zakupu zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, płyty do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek, jak również zakupu nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych. Pomoc adresowana jest do rolników, którzy prowadzą chów i hodowlę zwierząt, wykluczeniu podlegają właściciele ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk…
Podsumowanie przeprowadzonego w 2019 roku rolniczego doradztwa grupowego na temat „Dobre praktyki rolnicze – działania chroniące środowisko naturalne w gospodarstwach rolnych.” Najtrudniejszym zadaniem doradcy było odpowiednie zmotywowanie uczestników grupy do systematycznych spotkań i zaangażowania się w pracę nad konkretnymi problemami. W mijającym roku odbyły się cztery spotkania, z częstotliwością raz w kwartale w czasie, których padały trudne pytania oraz różne komentarze i rozwijała się dyskusja. W związku z oczekiwaniami klientów pomoc doradcy to przede wszystkim udzielanie aktualnych i rzetelnych informacji oraz interpretacja przepisów prawa i wyjaśnianie wątpliwości. Z mojego doświadczenia wynika, że rolnicy z którymi współpracuję są świadomi potrzeb ochrony środowiska i rozumieją potrzebę podnoszenia standardów w gospodarstwie w tym zakresie.…
Ostatnio zmieniany 28 grudnia 2019