Wydrukuj tę stronę
22 listopada 2019

Charakterystyka środowiska geograficznego gminy Gołuchów

Opracowanie: Andrzej Otto • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
  1. Ukształtowanie terenu.

a/ jednostka fizjograficzna, w ramach której mieści się gmina.

Leży na Nizinie Wielkopolskiej. Wg podziału B. Krygowskiego gmina leży w zasięgu Wysoczyzny Kaliskiej w subregionie Równiny Kaliskiej. Podział na regiony fizjograficzne Kondrackiego i Ostrowskiego wyróżnia w obrębie gm. Gołuchów należącej do podprowincji Niziny Południowowielkopolskiej makroregion Wysoczyzny Kaliskiej.

b/ wzniesienie od 90 do 140 m n.pm.

c/ różnice wysokości względnych:

Najwyższe tereny znajdują się we wsi Krzywosądów/ 140 m  npm / najniższe we wsi Jedlec, Kuchary. Różnica wysokości wynosi 50 m.

d/ rzeźba terenu:

Gmina Gołuchów nie ma urozmaiconej rzeźby terenu. Wschodnia jej część stanowi  terasa denna rzeki Prosny oddzielona strefą stopni terasowych od wysoczyzny morenowej płaskiej o małych deniwelacjach. W części północnej występują wyższe tereny terasowe. Najniżej położone obszary znajdują się w dolinie Prosny – 90 m npm w obrębie wsi Jedlec, Macew, i Kuchary. Teren podnosi się ku południowemu zachodowi, osiągając wysokość 140 m npm we wsi Krzywosądów. Wschodnią granice gminy stanowi rzeka  Prosna.

  1. Pochodzenie geologiczne utworów skał macierzystych gleb.

Południowo-zachodnia część gminy wytworzona jest z glin zwałowych. Północną część zajmują piaski pochodzenia wodnolodowcowego. Doliny cieków wyścielają piaski rzeczne. W południowej i wschodniej części gminy, w obrębie wsi Karsy, Kucharki, Kuchary, Macew, Tursko występują utwory pyłowe zalegające na glinach. Są to utwory pochodzenia fluwioglacjalnego.

C/ Stosunki wodne.

a/ charakterystyka sieci wodnej:

Obszary gminy odwadnia rzeka Prosna z dopływami  Ciemnej, Giszki i Neru. Rzeka Prosna tworzy wschodnia granicę gminy.

b/ charakterystyka wód gruntowych:

W piaskach dolinowych woda gruntowa występuje płytko , bo na głębokości 1-2 m i uzależniona jest od stanów wody w rzece. Na obszarach wysoczyznowych wytworzonych z glin zwałowych głębokość zalegania wody uzależniona jest od występowania warstw soczewek wodonośnych.

D/ Warunki klimatyczne.

a/ temperatura i opady:

Średnia temperatura  roczna wynosi 7,7 stopni Celsjusza.

Wg podziału R. Gumińskiego gmina Gołuchów leży w VII , środkowej dzielnicy rolniczo- klimatycznej. Średnia roczna suma opadów wynosi 588 mm Najwyższe opady notowane są od maja do września, najniższe od grudnia do kwietnia. Liczba dni z pokrywa śnieżną 60-90. Najwyższe temperatury notowane są od czerwca do sierpnia, najniższe od grudnia do lutego.

Źródło Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Poznaniu.

Opracował- Andrzej Otto PZDR Pleszew gm. Gołuchów

Czytany 512 razy