08 marca 2018

Wartość rolnicza gleb gminy Gołuchów

Opracowanie: Andrzej Otto • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email

Gmina Gołuchów położona jest w południowo-wschodniej części powiatu pleszewskiego. Powierzchnia ogólna gminy wynosi 13491 ha w tym użytki rolne 10944 ha co stanowi 81,1%. W użytkach rolnych dominują grunty orne – 9442 ha powierzchnia łąk to 986 ha. Pozostałą powierzchnię stanowią lasy, tereny zabudowane, cieki oraz tereny komunikacyjne. Pod względem wartości rolniczej – gleby położone w południowo-wschodniej części gm. Gołuchów należą do najlepszych na terenie powiatu. Charakterystyczne jest tu występowanie pyłów oraz utworów pylastych pochodzenia fluwioglacjalnego. Ponadto w dolinie rzeki Prosny, stanowiącej wschodnią granicę gminy i jednocześnie powiatu występują mady. Pozostałe gleby położone w zachodnio-północnej części gminy, wytworzone głównie z glin i piasków zwałowych, stanowią gleby różnej wartości rolniczej. Procentowy udział poszczególnych kompleksów glebowych przedstawia się następująco:

Gleb pszennych dobrych i bardzo dobrych jest ok 16%

Gleb żytnich bardzo dobrych jest ok 20%

Gleb żytnich dobrych jest ok 28%

Gleb żytnich słabych i bardzo słabych jest ok 32%

Gleb zbożowo-pastewnych jest ok 4%.

W kompleksach użytków zielonych dominują łąki dobre, położone na madach żyznych o dobrych możliwościach produkcyjnych.

W gruntach ornych dominują gleby pseudobielicowe oraz czarne ziemie, te ostatnie głównie w części południowo wschodniej. Ponadto występują gleby brunatne i mady. Gleby pseudobielicowe wytworzone są z glin zwałowych lekkich i średnich - wierzchnie warstwy stanowią piaski słabogliniaste, piaski gliniaste lekkie oraz mocne. Również dużo jest gleb pseudobielicowych wytworzonych z pyłów i piasków pylastych. Zbliżone właściwościami do gleb pseudobielicowych są gleby brunatne wyługowane. Obejmują one poza glebami wytworzonymi z glin, pyłów i utworów pylastych również bardzo słabe gleby wytworzone z piasków luźnych i słabogliniastych. Gleby brunatne właściwe stanowią bardzo dobre grunty orne o składzie mechanicznym piasków gliniastych mocnych w poziomie próchnicznym - niżej występują gliny lekkie i gliny średnie. Poziom brunatnienia jest wyraźnie wykształcony.

Czarne ziemie występujące na terenie gminy wytworzone są z różnych skał macierzystych. Głównie jednak są to utwory pyłowe zalegające średnio głęboko na glinie średniej. Poziom ornopróchniczny jest dużej miąższości w granicach od 35 cm do 60 cm. Zawartość próchnicy ponad 2,5%. Gleby te wykazują odczyn obojętny, lub zbliżony do obojętnego. Są one dobrze uwilgotnione, czynne biologicznie, zasobne w składniki pokarmowe.

W dolinie Prosny występują mady o składzie mechanicznym bardzo zróżnicowanym i o różnej miąższości, zalegające na piasku luźnym. Skład mechaniczny wierzchnich warstw stanowią piaski gliniaste, pyły oraz gliny.

Źródło : Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Poznaniu.

Opracowanie: Andrzej Otto – PZDR Pleszew, gmina Gołuchów

Czytany 1493 razy Ostatnio zmieniany 08 marca 2018