21 lutego 2017

Ziemia z Agencji Nieruchomości Rolnej dla naszych rolników!

Opracowanie: Andrzej Otto • Zamieszczenie: Izabela Grzesiak
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email

Rolnicy z naszej gminy – gminy Gołuchów, mogą wydzierżawić zarówno ziemię położoną w powiecie pleszewskim jak i 24 nieruchomości leżące w powiecie ostrowskim, ponieważ nieruchomości te przylegają bezpośrednio do naszej gminy tzn. obręb Głóski 5 nieruchomości, obręb Kotowiecko 10 nieruchomości oraz obręb Sobótka 9 nieruchomości. Zainteresowanie wśród naszych rolników jest ogromne. Agencja Nieruchomości Rolnej w myśl przepisów o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa ogłosiła przetargi ograniczone ofert pisemnych na dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie naszego powiatu i powiatów sąsiadujących. Ponieważ część gminy Gołuchów jest określona jako obszar OSN czyli obszar szczególnie narażony daje możliwość rolnikom o dużej produkcji zwierzęcej zagospodarowanie nadprodukcji nawozów naturalnych. Warunki przetargu są korzystne ze względu na brak możliwości licytowania czynszu dzierżawnego, który jest określony dla każdego przetargu jako stały. Dodatkowo ANR przedstawiła kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty, która w sposób punktowy zostanie wybrana na podstawie przedstawionych dokumentów przez zainteresowanego rolnika. Można maksymalnie zdobyć 130 punktów. Jako kryteria wyboru będą brane pod uwagę następujące elementy:

  1. Odległość gospodarstwa rolnego oferenta od wydzierżawionej nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Maksymalna ilość punktów wynosi 30. Pomiar liczony jest w prostej linii od najbliżej wysuniętej działki zainteresowanego rolnika do najbliżej wysuniętej działki wystawionej do przetargu. Zero punktów otrzymują rolnicy, których odległość do działki wynosi co najmniej 25 km. Relatywnie im zainteresowany rolnik ma bliżej tym otrzyma większą ilość punktów.
  2. Powierzchnia nieruchomości rolnych nabytych lub wydzierżawionych z Zasoby Własności Rolnej skarbu Państwa. Również można maksymalnie dostać 30 punktów. Oferenci, dzierżawiący grunty o łącznej powierzchni użytków rolnych równej lub większej niż 3 - krotność średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w województwie wielkopolskim otrzymają 0 punktów, a pozostali nie dzierżawiący gruntów maksymalną ilość punktów czyli 30.
  3. Produkcja zwierzęca w gospodarstwie zainteresowanego rolnika. Można maksymalnie zdobyć 20 punktów. Ocena jest dokonywana na podstawie obsady inwentarza w sztukach dużych w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych, ze stanów średniorocznych za poprzedni rok lub wg stanu na 1 stycznia bieżącego roku. Jeżeli oferent nie posiada zwierząt otrzymuje zero punktów.
  4. Młody rolnik daje możliwość zdobycia 25 punktów. Młodym rolnikiem uznaje się rolnika, który w dniu ogłoszenia wykazu w prasie nieruchomości Zasobu przeznaczonych do dzierżawy ma nie więcej niż 40 lat (czyli w dniu podania wykazu nie ukończyła 41 lat).  Spełniając wymóg lat oferent otrzymuje maksymalną liczbę punktów lub zero nie spełniając wymogu.
  5. Powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie rodzinnym rolnika. Możliwość uzyskania maksymalnie 25 punktów. Oferent podaje powierzchnię gospodarstwa na dzień składania oferty. Punkty wyliczane są i maksymalną liczbę punktów otrzymują oferty o powierzchni użytków rolnych równej 1 ha.

Tak przeprowadzona punktacja wyłoni oferenta z największą ilością punktów i wygra on dzierżawę na wybrany przez siebie przetarg. Jeżeli przynajmniej dwie osoby otrzymają taka samą liczbę punktów wówczas punkty tych ofert zostaną przeliczone do czterech miejsc po przecinku. Każdy zainteresowany rolnik może przystąpić do przetargu, musi jednak pamiętać o złożeniu wymaganej dokumentacji w określonym i nie przekraczalnym przez Agencję Nieruchomości Rolnej terminie. Dodatkowo należy pamiętać o wpłaceniu określonego do każdego przetargu wadium. Nie spełnienie tego wymogu dyskwalifikuje oferenta do uczestnictwa w przetargu.  Nieruchomości zostaną wydzierżawione na cele rolne do 31 października 2026 roku.

 

Źródło: na podstawie informacji z Agencji Nieruchomości Rolnej

Obserwacje własne.

Opracował: Andrzej Otto st. doradca

 

 

Czytany 1449 razy