28 września 2010

Kredyty preferencyjne

Opracowanie: Wacław Biadała • Zamieszczenie: Izabela Grzesiak
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email
Kredyty preferencyjne.

Warunki konkurencji panujące na rynku wymuszają na producentach rolnych ciągłe podejmowanie różnego typu działań inwestycyjnych, których zadaniem jest zapewnienie konkurencyjności oferowanych przez nich towarów.

Rolnictwo, a w tym ogrodnictwo, ze względu na szczególne znaczenie dla gospodarki narodowej, specyfikę produkcji i złożoną strukturę agrarną wymaga odpowiednich

i odrębnych form pomocy. Przechodzenie od rolnictwa tradycyjnego do nowoczesnego wiąże się bowiem z potrzebą zapewnienia dodatkowych kapitałów. Zasoby kapitałów własnych są

z reguły niewystarczające do sprawnego funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa rolnego. Dlatego przedsiębiorstwa dążą do uzupełnienia kapitałów własnych kapitałami obcymi. Najczęściej wykorzystywaną formą kapitału obcego jest kredyt udzielony na zasadach preferencyjnych.

Głównym realizatorem polityki wspierania działań związanych z udzieleniem kredytu rolnego jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jedną z podstawowych form jej działalności jest stosowanie dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych, udzielanych podmiotom działającym w rolnictwie.

Od 1 października bieżącego roku będzie można składać w bankach współpracujących

z ARiMR wnioski o udzielenie kredytu na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych

z częściową spłatą kapitału kredytu (symbol CSK). Jest to nowa linia kredytowa, która pozwala Agencji na częściową spłatę za kredytobiorcę kapitału kredytu bankowego. Żadna

z dostępnych dotychczas dla rolników i przedsiębiorców linii kredytowych nie pozwalała ARiMR na udzielenie takiej pomocy.

Warunki udzielania kredytów z linii CSK określa rozporządzenie Rady Ministrów

z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań ARiMR (Dz.U.Nr 22, poz. 121 ze zm).

Kwota wypłaconej pomocy w formie częściowej spłaty kapitału nie może być wyższa niż 33 000 zł, i nie może być wyższa niż 22% kredytu. Pomoc wypłacana będzie w dwóch ratach:

I rata (75% pomocy) – po zrealizowaniu inwestycji,

II rata (25% pomocy) – na koniec okresu kredytowania, w celu ostatecznej spłaty kredytu.

O kredyt mogą ubiegać się: osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem emerytów i rencistów mających ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, podejmujących lub prowadzących działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym.

Kredyt można przeznaczyć na sfinansowanie szeregu różnych inwestycji związanych

z produkcją rolną w gospodarstwie rolnym (m.in. na budowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowania produktów rolnych do sprzedaży, zakup użytków rolnych, zakup ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych, zakładanie lub wyposażanie sadów lub plantacji wieloletnich, wyposażanie pastwisk lub wybiegów dla zwierząt, budowę ujęć wody, zakup i instalację urządzeń do uzdatniania wody lub do nawodnień ciśnieniowych).

Kwota kredytu nie może przekroczyć 80% wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne i wynosić więcej niż 4 mln zł. Kredyt może zostać udzielony na okres od 5 do 10 lat. Okres karencji w spłacie kredytu, a także wysokość oprocentowania kredytu określa bank w umowie kredytu.

W celu uzyskania kredytu z linii CSK wnioskodawca składa w banku współpracującym z ARiMR wniosek o kredyt wraz z planem inwestycyjnym i kompletem dokumentów wymaganych przez bank.

Wacław Biadała

Doradca rolny z gminy Dobrzyca

Czytany 5200 razy Ostatnio zmieniany 20 października 2010