06 czerwca 2017

Zasady ustalania czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Opracowanie: Mariola Wodniczak • Zamieszczenie: Adrian Jędroszka
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

        Wejście w życie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości rolnych  Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa wprowadziło szereg zmian w gospodarowaniu tymi nieruchomościami .Podstawową formą zagospodarowania nieruchomości stała się dzierżawa. Agencja Nieruchomości Rolnych wydzierżawia nieruchomości rolne, głównie w drodze przetargów ograniczonych.

  Zgodnie z art.29 ustawy z 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne które są rolnikami indywidualnymi zamierzającymi  powiększyć gospodarstwo rodzinne, jeżeli mają miejsce zamieszkania w gminie w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą.

  Rolnicy indywidualni przystępujący do przetargu muszą spełniać łącznie następujące warunki:

-być właścicielami , użytkownikami wieczystymi , samoistnymi posiadaczami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych , których łączna powierzchnia użytków rolnych razem z powierzchnią użytków rolnych wchodzących w skład nieruchomości będącej przedmiotem przetargu- nie przekracza 300ha.

- posiadać kwalifikacje rolnicze

- co najmniej od 5 lat zamieszkiwać w gminie , na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego

- prowadzić przez okres co najmniej 5 lat osobiście to gospodarstwo, wymóg ten nie dotyczy osób , które w dniu ogłoszenia w prasie wykazu nieruchomości Zasobu przeznaczonych do dzierżawy miały nie więcej niż 40 lat

- mieć miejsce  zamieszkania w gminie , w której położona jest nieruchomość wystawiona do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą.

 Zgodnie z ustawą o  gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa   minister właściwy do spraw rozwoju wsi , po zasięgnięciu opinii Prezesa Agencji określa w drodze rozporządzenia sposób ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w zależności od potencjału produkcyjnego przedmiotu dzierżawy, w szczególności w zależności od rodzaju i klasy gruntów oraz miejsca położenia.

   Nowe zasady ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa  zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dna 1 sierpnia 2016r.

     Roczny czynsz dzierżawny  od użytków rolnych ustala się jako równowartość pieniężną ilości pszenicy określonej w tabelach stawek czynszu dzierżawnego , w zależności od rodzaju i klasy gruntów oraz miejsca ich położenia w jednym z czterech okręgów podatkowych wyznaczonych na potrzeby podatku rolnego.  Rodzaj i klasę użytków rolnych ustala się według danych z ewidencji gruntów i budynków.

Tabele stawek czynszu dzierżawnego od użytków rolnych

1. Wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów ornych (dt pszenicy /ha), w zależności od klasy gruntów ornych i okręgu podatkowego

Okręg podatkowy

                            Klasy gruntów ornych

I

II

IIIa

III b

IVa

IVb

V

I

11,1

10,3

9,4

7,7

6,3

4,6

2

II

10,3

9,4

8,6

7,1

5,7

4,3

1,7

III

9,4

8,6

8,0

6,6

5,1

3,7

1,4

IV

8,3

7,7

7,1

5,7

4,6

3,4

1,1

 

2. Wysokość czynszu dzierżawnego dla trwałych użytków zielonych (dt pszenicy /ha), w zależności od klasy trwałych użytków zielonych  i okręgu podatkowego

Okręg podatkowy

                            Klasy trwałych użytków zielonych

I

II

III

IV

V

I

10,0

8,3

7,1

4,3

1,1

II

9,1

7,7

6,6

4,0

1,1

III

8,3

7,1

6,0

3,4

0,9

IV

7,7

6,3

5,4

3,1

0,9

 

     Do obliczenia czynszu dzierżawnego przyjmuje się średnią krajową cenę skupu pszenicy wskazaną w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za półrocze poprzedzające ogłoszenie  wykazu nieruchomości.

Średnia cena skupu pszenicy za II półrocze 2016 r. wynosiła 61,19 zł.

    Czynsz dzierżawny nie jest ustalany do wszystkich gruntów . Nie ustala się czynszu dzierżawnego od:

- użytków rolnych klasy VI i VIz

- gruntów pod rowami oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem W

- gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych oznaczonych w ewidencji symbolem Lzr

- nieużytków oznaczonych w ewidencji symbolem –N

- gruntów leśnych oznaczonych w ewidencji symbolami – Ls i Lz

- gruntów rolnych zabudowanych oznaczonych w ewidencji symbolem –Br

- terenów komunikacyjnych oznaczonych w ewidencji symbolami – dr, Tk, Ti,Tp

    Niższy czynsz dzierżawny- tylko 75% stawki naliczany jest w przypadku  użytków rolnych położonych  na obszarze na którym  zgodnie z obowiązującymi przepisami występują ograniczenia w prowadzeniu produkcji rolnej , na obszarach zalewowych , na terenach podgórskich i górskich.

Czytany 502 razy Ostatnio zmieniany 06 czerwca 2017