Wydrukuj tę stronę
13 października 2020

ASF w powiecie obornickim

Opracowanie: Weronika Foedke • Zamieszczenie: Nina Bartol

W mediach społecznościowych pojawiła się pierwsza wzmianka o stwierdzonym pierwszym przypadku ASF u dzika (dn. 28.09.2020 r.), którego znaleziono w miejscowości Kowanówko. Rzeczywiście, jak się później okazało, dnia 18.09.2020 r. wysłano do laboratorium próbki w celu potwierdzenia wystąpienia ASF u padłej jednostki. Następnego dnia Powiatowy Lekarz Weterynarii w Obornikach wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu obornickiego, na podstawie którego jego część stanowiła obszar skażony. Dnia 06.10.2020 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii wraz z Wielkopolską Izbą Rolniczą w Rożnowie przeprowadzili dla producentów trzody chlewnej spotkanie informacyjne na temat ASF, w trakcie którego okazało się ,że decyzją Komisji Europejskiej powiat obornicki zostaje objęty również ochronną strefą czerwoną.

W związku z tymi uzgodnieniami pojawiają się w pewne ograniczenia związane z przemieszczaniem trzody chlewnej:

 • Świnie są przemieszczane bezpośrednio do innego gospodarstwa lub rzeźni TYLKO po wydaniu pozwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Obornikach
 • Urzędowy Lekarz Weterynarii nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczaniem bada świnie
 • Wystawiono świadectwo zdrowia (UWAGA: w związku z wystąpieniem przypadku ASF u dzika i włączeniem powiatu obornickiego w strefę czerwoną zmieniły się wzory świadectw dla świń oraz istnieje możliwość uzyskania wyznaczeń do pobierania prób w stadach świń w kierunku afrykańskiego pomoru świń)

Możliwe jest także przemieszczanie świń poza obszar czerwony po spełnieniu następujących warunków:

 1. Świnie przebywały w gospodarstwie przez co najmniej 30 dni bezpośrednio poprzedzających przemieszczenie lub od dnia ich urodzenia
 2. W okresie 30 dni poprzedzających przemieszczenie nie wprowadzono żadnej świni z obszaru objętego ograniczeniami lub zagrożenia
 3. W okresie 7 dni przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu laboratoryjnemu z wynikiem negatywnym lub pochodzą z gospodarstw poddanym dwukrotnym kontrolom co najmniej w odstępie 4 miesięcy
 4. Świnie zostały zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem
 5. Zostało wystawione świadectwo zdrowia

Ponieważ jesteśmy również obszarem skażonym ASF, zgodnie z Rozporządzeniem nr 1/2020, na obszarze tym

 1. zakazuję się:
 • wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstw utrzymujących świnie tusz dzików, mięsa i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących od dzików oraz produktów, pasz, substancji, sprzętu, materiałów, narzędzi i innych przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem choroby
 • prowadzenia: targów, wystaw, pokazów, konkursów z udziałem świń, odłowu zwierząt łownych, skupu, obrotu i pośrednictwa w tym obrocie świniami pochodzącymi z obszaru
 1. nakazuje się:
 • posiadaczom świń sporządzenie oraz uaktualnianie spisu wszystkich świń, z podziałem na kategorie produkcyjne; w gospodarstwach, w których świnie są utrzymywane na otwartym terenie, pierwszy spis można przeprowadzić na podstawie danych szacunkowych
 • przetrzymywanie świń w miejscu wykluczającym ich kontakt z dzikami żyjącymi na wolności
 • skarmianie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących
 • używanie w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, środków biobójczych dopuszczonych do obrotu i wykazujących działanie przeciwwirusowe do dezynfekcji przy wejściach i wyjściach z gospodarstwa, a także przy wejściu i wyjściu do pomieszczeń, w których przetrzymywane są świnie
 • zgłaszanie przez osoby utrzymujące świnie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Obornikach każdego upadku świń w gospodarstwach
 • stosowanie przez osoby mające kontakt z dzikami środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w tym odkażanie rąk i obuwia
 • zniszczenie pod urzędowym nadzorem zwłok dzików oraz mięsa, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących od dzików, u których wyniki badań próbek pobranych zgodnie z instrukcją diagnostyczną, wysłanych do badań laboratoryjnych w celu określenia genotypu wirusa choroby, dały wynik pozytywny, w sposób określony w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.)
 • dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich zgłaszanie padłych dzików Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii Obornikach
 • wykorzystanie tusz oraz skór i narogów odstrzelonych dzików dostarczonych przez myśliwych do miejsc nadzorowanych przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, po uzyskaniu negatywnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń, na potrzeby własne myśliwych lub ich zniszczenie w sposób określony w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.)
 • przeszukiwanie obszaru w celu znalezienia padłych dzików w terminach ustalonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Obornikach
 • zakaz polowań bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Obornikach. A w przypadku wyrażenia zgody, należy niezwłocznie dostarczyć każdego odstrzelonego dzika wraz z patrochami i narogami do miejsca nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze dzików w skórach, wskazanego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii Obornikach
 • przechowywanie w miejscach nadzorowanych przez organ Inspekcji Weterynaryjnej tusz dzików w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi nieprzebadanych tusz dzików z produktami, surowcami i innymi przedmiotami, które mogą spowodować szerzenie się afrykańskiego pomoru świń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Obornikach w obszarze pobiera próby do badań w kierunku wykrycia afrykańskiego pomoru świń: od każdego odstrzelonego dzika, od każdego padłego dzika oraz od każdej padłej świni w gospodarstwie, u której nie można wykluczyć afrykańskiego pomoru świń.

Jak ograniczyć ryzyko zakażenia wirusem ASF? Przede wszystkim w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, powinny być wdrożone wszystkie zasady bioasekuracji, szczególnie:

 • nie skarmianie zwierząt paszą niewiadomego pochodzenia ani produktami (w tym resztkami, zlewkami) pochodzenia zwierzęcego;
 • nie zakupywanie świń z niewiadomego źródła czyli nieoznakowanych i bez świadectwa weterynaryjnego;
 • zastosowanie mat dezynfekcyjnych na wjazdach i wyjazdach do gospodarstw i przed wejściami do budynków inwentarskich;
 • zabezpieczenie przed dostępem zwierząt dzikich do budynków inwentarskich, magazynów pasz oraz miejsc przechowywania ściółki;
 • ograniczanie dostępu osób postronnych do zwierząt;
 • zachowanie podstawowych zasad higieny - odkażanie rąk i obuwia, stosowanie odzieży ochronnej;
 • nie uczestniczenie w polowaniach na 72 godziny przed wejściem do chlewni, niewnoszenia do gospodarstw części dzików itd.;
 • nie pożyczanie sprzętów, nie zatrudnianie do obsługi osób, które hodują świnie, itp.

Źródło: informacje uzyskane od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Obornikach

 

 

 

 

Czytany 180 razy Ostatnio zmieniany 13 października 2020