Nowości z Obornik
27 grudnia 2017

Podsumowanie LGD - Zarządzanie gospodarstwem rolnym

Opracowanie: Nina Bartol • Zamieszczenie: Nina Bartol
Rolnik w wyniku zmian systemu gospodarczego stał się przedsiębiorcą, który musi umieć produkować tanio i jeszcze wiedzieć co produkować, żeby sprostać konkurencji na rynku i sprzedać z zyskiem swoje produkty. Gospodarka rynkowa wymaga od rolników umiejętności wykorzystania w zarządzaniu gospodarstwem zasad ekonomiki i marketingu. Podczas spotkań z rolnikami starałam się im uświadomić, że skuteczność zarządzania gospodarstwem rolnym zależy w szczególności od :znajomości aktualnego stanu gospodarstwa, w tym: potencjału produkcyjnego gospodarstwa, oceny wartości sprzedawanych produktów i kosztów ich wyprodukowania. Rozumienia zasad i ograniczeń funkcjonowania gospodarstwa rolnego na konkurencyjnym rynku, w tym umiejętności analizy sytuacji na rynku produktów oferowanych przez gospodarstwo. Umiejętności sporządzania długo i krótkoterminowych planów funkcjonowania i rozwoju gospodarstwa z uwzględnieniem jego potencjału produkcyjnego oraz możliwości finansowania…
27 grudnia 2017

Bieżące informacje z gminy Rogoźno

Opracowanie: Maciej Tyrakowski • Zamieszczenie: Nina Bartol
W dniu 11.08.2017 w Gminie Rogoźno wystąpił deszcz nawalny, który dokonał znacznych zniszczeń w uprawach rolniczych. Komisja gminna powołana przez Wojewodę Wielkopolskiego wyszacowała straty w uprawach w 81 gospodarstwach na powierzchni 876 ha. Wyszacowane straty w uprawach wynosiły od 30-100%. Natomiast w 10 gospodarstwach strata w stosunku do całkowitej rocznej produkcji straty przekroczyły 30%. Na okoliczność powyższej klęski przez komisję sporządzone zostały protokoły strat, które upoważniają do wnioskowania o pomoc w zakresie złagodzenia skutków wystąpienia z tego tytułu strat. Chciałbym nadmienić, że pomimo dość intensywnej informacji przekazywanej na szkoleniach oraz w codziennej pracy doradczej na temat obowiązkowych ubezpieczeń upraw większość rolników nie posiada tych ubezpieczeń na wymaganej ustawowo 50% powierzchni gruntów…
27 grudnia 2017

Podsumowanie Działalności Lokalnej Grupy Dyskusyjnej

Opracowanie: Krystian Karnicki • Zamieszczenie: Nina Bartol
Rok 2017 jest kolejnym rokiem działania Lokalnej Grupy Dyskusyjnej na terenie Gminy Ryczywół . Jej funkcjonowanie rozpoczęło się w 2012 roku i było kontynuowane w kolejnych latach. w 2017 roku zgodnie z ustalonym harmonogramem odbyły się cztery spotkania, po jednym w każdym kwartale . Tematem wiodącym w działalności grupy jest integrowana ochrona roślin, ale poruszane są również inne tematy interesujące członków grupy dyskusyjnej. Pierwsze spotkanie Lokalnej Grupy Dyskusyjnej  odbyło się 4 marca br., a jego tematem było, ,,Rozpoznawania i zwalczania chwastów, chorób i szkodników”. Wykład został przeprowadzony w oparciu o prezentację multimedialną WODR Poznań, oraz połączony z wyjściem w pole i praktyczną oceną stanu plantacji zbóż i rzepaku ozimego po zimie. Podczas wykładu wykorzystano dodatkowo Metodyki Instytutu Ochrony…
27 grudnia 2017

Podsumowanie demonstracji realizowanej w 2017 roku ,,Monitoring pszenicy ozimej”

Opracowanie: Krystian Karnicki • Zamieszczenie: Nina Bartol
Od 1 stycznia 2014 roku w krajach Unii Europejskiej oraz Polsce obowiązują przepisy związane z integrowaną ochroną roślin. Polega ona na właściwym doborze takich elementów jak: prawidłowy płodozmian i agrotechnika, racjonalne nawożenie (oparte o zasobność gleby i potrzeby pokarmowe rośliny) oraz biologiczna, a w uzasadnionych wypadkach (po przekroczeniu ekonomicznych progów szkodliwości patogenów), także  chemiczna ochrona roślin. Aby wykonanie zabiegów ochrony chemicznej przeprowadzić zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, należy prowadzić monitoring danej uprawy i na podstawie wyników z prowadzonych obserwacji podejmować decyzję o potrzebie, lub braku konieczności wykonania zabiegów ochrony roślin.  Aby wyniki obserwacji były prawidłowe i rzetelne, należy prowadzić ją na roślinie uprawnej w całym okresie wegetacyjnym, w równych odstępach czasu.…
27 grudnia 2017

Podsumowanie demonstracji realizowanej w 2017 roku ,,Monitoring rzepaku ozimego”

Opracowanie: Krystian Karnicki • Zamieszczenie: Nina Bartol
Od 1 stycznia 2014 roku w krajach Unii Europejskiej oraz Polsce obowiązują przepisy związane z integrowaną ochroną roślin. Polega ona na właściwym doborze takich elementów jak: prawidłowy płodozmian i agrotechnika, racjonalne nawożenie (oparte o zasobność gleby i potrzeby pokarmowe rośliny) oraz biologiczna, a w uzasadnionych wypadkach (po przekroczeniu ekonomicznych progów szkodliwości patogenów) także chemiczna ochrona roślin. Aby wykonanie zabiegów ochrony chemicznej przeprowadzić zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, należy prowadzić monitoring danej uprawy i na podstawie wyników z prowadzonych obserwacji podejmować decyzję o potrzebie lub braku konieczności wykonania zabiegów ochrony roślin.          Demonstracja była prowadzona w gospodarstwie Pana Marka Banasiaka w Gościejewie, gmina Rogoźna na uprawie rzepaku ozimego. Wyniki uzyskiwane z monitoringu upraw…
27 grudnia 2017

Plonowanie soi w 2017 roku

Opracowanie: Grzegorz Baier • Zamieszczenie: Nina Bartol
W 2017r Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej przebadał w doświadczeniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego 28 odmian soi.  Przebadano 10 odmian zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze i 18 odmian pochodzących z Katalogu wspólnotowego (CCA). Tak duża ilość odmian jest wynikiem zastosowania innowacyjnych modyfikacji badań odmianowych dla soi, wdrożonych przez COBORU w sezonie wegetacyjnym 2017. Są to wyniki wstępne. Zweryfikowane wyniki zostaną przedstawione w terminie późniejszym w opracowaniu dotyczącym bobowatych grubonasiennych. W 2017r wzorcem była średnia plonowania z siedmiu zarejestrowanych odmian i wynosiła 33,6  dt/ha. Wzorzec dojrzałość żniwną (18.09.2017) osiągnął po 135 dniach od siewu.                                         Plonowanie odmian                        Odmiany wczesne i bardzo wczesne Odmiana…
02 grudnia 2017

Niezwykła pasja, niezwykłego człowieka

Opracowanie: Nina Bartol • Zamieszczenie: Nina Bartol
Tomasz Węgrzak nie wyobraża sobie życia bez rozwijania i inwestowania w siebie. To on stawia poprzeczkę coraz wyżej. Uważa, że „należy nieustannie dążyć do poznania świata, a zdobytą wiedzę wykorzystywać z głową”. Zawodowo służy ojczyźnie, a po pracy, społeczności lokalnej oraz OSP w Uścikowie. Uwielbia historię, tą lokalną, nie odkrytą. Jego twórczość możemy zobaczyć w wielu publikacjach min. 40 lat Zawodowej Straży Pożarnej w Obornikach ; Zagrożenia powodziowe w dawnych Obornikach; Robin Hoodowie czy Ondraszkowie – kim byli Gapowie, najwięksi rozbójnicy w dawnej Wielkopolsce? ; , „Legendy obornickie”, czyli historie naszej ziemi spisane ; Wielki Pożar w Obornikach. w 2016 roku odbyła się uroczystość „660 lat Uścikowa i 80 lat OSP Uścikowo”, brał udział…
Ostatnio zmieniany 02 grudnia 2017
17 listopada 2017

Informacja o stanie rolnictwa w gminie Rogoźno w 2017 roku

Opracowanie: Nina Bartol • Zamieszczenie: Nina Bartol
Jesień 2016 nie rozpieszczała ozimin i nie należała do łatwych. Najpierw wrześniowa susza, później obfite październikowe opady. Opóźnienia w siewach i pozostałych zabiegach polowych poskutkowały tym, że stan ozimin odbiegał od ideału. Trudny początek miał także rzepak ozimy. Upalny wrzesień przy braku wilgoci w glebie był w wielu miejscach przyczyną słabszego początkowego rozwoju roślin. Na szczęście kondycja większości plantacji znacznie się poprawiła dzięki opadom październikowym. Szkodniki atakowały rośliny w różnym nasileniu. Lokalnie rolnicy mieli wyjątkowo duży problem z mszycami, pojawiły się intensywne naloty śmietki kapuścianej, czasem we znaki dały się pchełki ziemne. Ostatecznie jednak rzepak był w dobrej kondycji, w wielu miejscach rośliny osiągnęły przed zimowaniem optymalną na ten…
Ostatnio zmieniany 17 listopada 2017
16 października 2017

Rys historyczny OSP w Uścikowie

Opracowanie: Tomasz Węgrzak, Nina Bartol • Zamieszczenie: Nina Bartol
Ochotnicza Straż Pożarna w Uścikowie działa nieprzerwanie od ponad 80 lat. w ciągu tego okresu przeżywała swoje wzloty i upadki, sukcesy i porażki. Pomimo wielu trudnych okresów organizacja ta zachowała się, jako jedyna, spośród pozostałych 10 powołanych w okresie międzywojennym stowarzyszeń społecznych i organizacji uczniowskich.             Straż Pożarna w Uścikowie powstała w 1935 roku, kiedy kierownikiem Szkoły Powszechnej w Uścikowie został Eustachy Flaszczyński, zastępując odchodzącego na emeryturę dotychczasowego kierownika i nauczyciela Władysława Brajera. Jednocześnie żona pierwszego prezesa OSP, Wiktoria Flaszczyńska, rozpoczęła organizowanie Koła Wieśniaczek, które po 1945 roku, zostało przekształcone w Koło Gospodyń Wiejskich. Stowarzyszenie OSP w Uścikowie powołało 15 obywateli Uścikowa, jako organizację społeczną w myśl art. 19 Prawa o stowarzyszeniach z 1932 roku. Członkami założycielami byli…