16 marca 2020

Prawidłowe wnioskowanie o szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych

Opracowanie: Danuta Jaroniewska • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
 • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
 • PDF
 • Wydrukuj
 • Email

Niekorzystne warunki atmosferyczne wpływające na wysokość plonów i powodujące szkody w rolnictwie takie jak susza, huragan, deszcze nawalne, przymrozki wiosenne, powodzie czy grad wymagają zgłoszenia do gminnej komisji ds. szacowania szkód. Komisja ta jest powoływana przez wojewodę i podejmuje czynności szacowania szkód na wniosek rolników.

Zgłoszenie powstania szkód powinno nastąpić niezwłocznie po wystąpieniu konkretnego zjawiska. W przypadku zjawiska występującego lokalnie na małym obszarze, konieczne jest uzyskania opinii z instytutu meteorologicznego w celu potwierdzenia możliwości wystąpienia danego zjawiska na wskazanym terenie. Pozyskaniem opinii zajmuje się komisja gminna.

Najistotniejszym elementem dla rozpoczęcia prac gminnej komisji jest zgłoszenie przez rolników zdarzeń i zjawisk powodujących szkody.

Oszacowanie strat przez komisję następuje tylko i wyłącznie na podstawie zgłoszenia – wniosku złożonego przez rolnika w gminie. Doświadczenia z lat poprzednich pokazują, że wnioski te nie są zunifikowane. Wzory różnią się w zależności od gminy. Jednak już protokół sporządzany na podstawie wniosków jest ujednolicony i zgodny z wzorem dostępnym na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wszelka pomoc kierowana dla poszkodowanych rolników, czy to w formie jednorazowego wsparcia, kredytu preferencyjnego czy programu pomocowego, jest przyznawana na podstawie protokołu sporządzonego przez gminną komisję, a w przypadku strat powyżej 30% dodatkowo potwierdzonego przez wojewodę. Protokół sporządzany jest na podstawie danych zawartych we wniosku rolnika. Dlatego ważne jest, aby wniosek ten zawierał prawidłowe informacje, zgodne z wnioskiem o przyznanie płatności bezpośrednich na bieżący rok.

Wnioski zgłoszenia szkód w zależności od gminy mają różne wzory, ale wymagają podobnych informacji, koniecznych do sporządzenia protokołu:

 1. Identyfikacja osoby zgłaszającej:
  - dane osoby zgłaszającej (NIG nadany przez ARiMR, adres, nr telefonu).
 2. Produkcja roślinna:
  -powierzchnia uprawy, dokładna nazwa uprawy (nazwa rośliny, rodzaj uprawy: jara, ozima, typ plonu: na zielonkę, na ziarno, nasienna), położenie uprawy (numer działki ewidencyjnej, obręb geodezyjny, miejscowość), procent strat (oszacowany przez rolnika).
 3. Produkcja zwierzęca:
  -określenie towarowych grup zwierząt, ilość zwierząt/produktów zwierzęcych sprzedawanych w skali roku, procent strat szacowany przez rolnika.
 4. Informacje o gospodarstwie:
  -powierzchnia ogólna gospodarstwa, położenie gospodarstwa (ilość gmin), ubezpieczenie upraw.
 5. Załączniki:
  -oświadczenia dotyczące ochrony danych osobistych,
  -dokumenty potwierdzające poniesienie dodatkowych kosztów na skutek wystąpienia zgłaszanego zjawiska,
  -dokumenty potwierdzające uzyskiwane ceny za produkty.

W przypadku jeśli rolnik posiada grunty na obszarze kilku gmin, konieczne jest odrębne wnioskowanie w każdej z nich.

Jeśli gminna komisja określi terminy zgłaszania wniosku należy się do nich dostosować. W przypadku zgłoszenia, komisja udaje się na wskazany we wniosku rolnika teren w celu oszacowania strat. W związku z tym uprawa musi znajdować się na polu. W przypadku braku uprawy na polu komisja nie ma możliwości oszacowania szkód, a w protokole powierzchnia taka zostanie uwzględniona z procentem strat wynoszącym 0. Jeśli rolnik musi, taką zgłoszoną do oszacowania szkód uprawę zlikwidować, konieczne jest wcześniejsze powiadomienie gminnej komisji o terminie likwidacji.

W przypadku upraw wieloletnich szacowaniu podlegają tylko uprawy, które weszły w pełnię plonowania. Uprawy młode, nie dające plonów towarowych, uwzględniane są w protokole jako powierzchnia wchodząca w skład gospodarstwa, jednak bez strat w plonach.

Przyłożenie należytej wagi do sporządzenia wniosku na etapie zgłaszania powstałych szkód do gminnych komisji, daje wymierny efekt w postaci sprawnie i szybko uzyskanego wsparcia z programów pomocowych uruchomionych dla poszkodowanych producentów rolnych. Prawidłowe określenie powierzchni i nazw upraw zgodne z wnioskiem o płatności bezpośrednie pozwala oszczędzić czas i uniknąć żmudnego krążenia miedzy instytucjami w celu poprawy nieścisłości.

 

Materiały:

Czytany 227 razy Ostatnio zmieniany 16 marca 2020