Nowości z Kępna
14 kwietnia 2014

Popiół jako nawóz

Opracowanie: Piotr Twardowski
Po spaleniu drewna czy resztek roślinnych pozostaje popiół. Często zastanawiamy się co z nim zrobić. To doskonały nawóz mineralny.  Popiół drzewny jest uważany za organiczny nawóz mineralny. Najbardziej wartościowy powstaje ze spalania drewna pochodzącego z drzew liściastych lub iglastych. Zawartość składników mineralnych w popiele zależy od rodzaju spalanego materiału, a także od gatunku drzewa i wynosi średnio do 35% Ca, 10% K i 4% P, 3% Mg. Dzięki swojej drobnej strukturze, jest szybko mineralizowany w glebie, poprawia jej gruzełkowatą strukturę, a zawarte w nim składniki łatwo są dostępne dla roślin.Popiół doskonale odkwasza glebę. Jego odczyn waha się w granicach pH…
Ostatnio zmieniany 15 kwietnia 2014
31 marca 2014

WYPALANIE TRAW – WIOSENNA PLAGA

Opracowanie: Piotr Twardowski
Ci, którzy mimo wszystko chcą ryzykować, muszą również liczyć się z konsekwencjami. O tym, że postępowanie takie jest niedozwolone mówi m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów". Art. 131: „Kto...wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary... – podlega karze aresztu albo grzywny". Art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12,…
27 marca 2014

Rodzaje płatności bezpośrednich w 2014 r.

Opracowanie: Piotr Twardowski
W tym roku nie ma zasadniczych zmian w płatnościach bezpośrednich – poza zmniejszeniem pomocy krajowej. W 2014 r. w ramach płatności bezpośrednich można ubiegać się o przyznanie:- jednolitej płatności obszarowej;- specjalnej płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych;- oddzielnej płatności z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów);- oddzielnej płatności z tytułu owoców miękkich;- płatności cukrowej;- płatności do surowca tytoniowego (płatność do tytoniu);- płatności do krów i owiec;- płatności uzupełniających w ramach przejściowego wsparcia krajowego, tj.:płatności uzupełniającej do powierzchni uprawy chmielu niezwiązanej z produkcją;płatności uzupełniającej dla producentów surowca tytoniowego (płatność niezwiązana do tytoniu);płatności uzupełniającej w zakresie produkcji…
Dnia 12.03.2014r już po raz kolejny pracownicy Zespołu Doradczego w Kępnie zaprosili przedstawicieli instytucji działających na rzecz rolnictwa oraz współpracujących rolników na wspólne podsumowanie pracy doradczej Zespołu za rok 2013. Pomimo iście wiosennej pogody sprzyjającej rozpoczęciu prac polowych zaproszeni goście dopisali w 100%. Spotkanie rozpoczęła Kierownik ZD Wioletta Szkopek która powitała przybyłych i przedstawiła program spotkania. Ona też w dalszej kolejności zaprezentowała zebranym dorobek doradczy koleżanek i kolegów za miniony 2013 rok. Poza danymi statystycznymi i opisami działań prezentacja zawierała szereg zdjęć wykonanych przez pracowników oraz innych uczestników organizowanych metod. Taki sposób prezentacji wzbudził duże zainteresowanie wśród uczestników spotkania niejednokrotnie…
Ostatnio zmieniany 25 marca 2014
Dnia 15 Stycznia 2014 roku przeprowadzono szkolenie specjalistyczne w Mechnicach, gdzie tematem wiodącym był wykład specjalisty P. Jana Sarnowskiego : "Produkcja żywca wieprzowego w systemach jakościowych jako czynnik poprawy jakości i opłacalności, następnie wykład nt. "Program Rolnośrodowiskowy dziś i w przyszłości " oraz " Zazielenianie " przeprowadził  starszy doradca Piotr Twardowski. Na zakończenie wykład nt. Projektu Nowego PROW przedstawił starszy specjalista doradca Stefan Krzywiecki. Ogółem w szkoleniu uczestniczyło 18 rolników. Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć: Szkolenie „wczoraj" w Mechnicach czyli w 1986 roku. W 1986 roku Polska była jeszcze obolała po wprowadzenie stanu wojennego. No mięso i wyroby mięsne ciągle była…
Ostatnio zmieniany 21 lutego 2014
22 stycznia 2014

Informacja dla stosujących i kupujących środki ochrony roślin

Opracowanie: Piotr Twardowski
Okres zimy to najlepszy czas, aby rolnicy ( osoby stosujące i kupujące ) środki ochrony roślin mogli nabyć niezbędne uprawnienia.
Ostatnio zmieniany 22 stycznia 2014
Powiat kępiński jest najdalej wysuniętym powiatem na południe w Wielkopolsce. Rolnicy tu gospodarują na słabych glebach, V i VI klasa stanowi ok. 60 % gruntów. W przeszłości, chów świń był dominujący gdyż, ziemniaki stanowiły podstawę żywienia trzody chlewnej. Kępińskie było swoistym zagłębiem ziemniaczanym zaopatrującym Górny i Dolny Śląsk, tu również hodowano w znacznej ilości świnie bekonowe. W Kępnie już w latach międzywojennych istniał zakład przerobu bekonów, który wysyłał bekon na eksport do Anglii. W chwili obecnej większość małych gospodarstw zaniechała chowu świń. Dziś w gospodarstwach, które utrzymują świnie, żywienie ich oparte jest o paszę pełnoporcjową na bazie własnego zboża. Pasza…
Ostatnio zmieniany 22 stycznia 2014
07 stycznia 2014

Zabezpiecz chemię przed mrozami

Opracowanie: Piotr Twardowski
Niska temperatura niekorzystnie oddziałuje na przechowywane w okresie zimowym niewykorzystane środki ochrony roślin. Przemrożone i    zawilgocone pestycydy tracą swoje właściwości.Większość rolników planuję zakup i zużycie ś.o.r. na bieżąco. Nie mniej jednak niekorzystne warunki pogodowe w sezonie czasem uniemożliwiają wykorzystanie ich w planowanym wcześniej terminie. W wielu gospodarstwach pozostają pestycydy, które będzie można wykorzystać dopiero w kolejnym roku. Istnieje wówczas potrzeba odpowiedniego ich przechowywania i zabezpieczenia przed mrozem.Nieodpowiednio przechowywane preparaty chemiczne mogą zwyczajnie się zepsuć i powodować niekorzystne efekty. Po pierwsze tracą swoje właściwości i nie zwalczają agrofagów, po drugie może zmienić się ich konsystencja, mogą się rozwarstwić, co później utrudnia…
Ostatnio zmieniany 07 stycznia 2014
07 stycznia 2014

Jakie normy i wymogi wzajemnej zgodności obowiązują zimą ?

Opracowanie: Piotr Twardowski
Niektóre normy i wymogi wzajemnej zgodności obowiązują także w okresie zimowym. Za brak ich przestrzegania, ARiMR może naliczyć kary. 1. Wszystkich rolników, których grunty orne wchodzące w skład gospodarstwa położone są na obszarach zagrożonych erozją wodną, obowiązuje utrzymanie okrywy roślinnej na powierzchni stanowiącej co najmniej 40 proc. powierzchni gospodarstwa w terminie od 1 grudnia do 15 lutego; 2. Rolników którzy wykorzystują osady ściekowe jako nawóz, obowiązuje zakaz ich stosowania na terenach zmarzniętych i pokrytych śniegiem; 3. Wszystkich rolników, a przede wszystkich tych, których gospodarstwo lub jego część jest położone na obszarze szczególnie narażonym na zanieczyszczenia azotanami tzw. OSN, obowiązuję zakaz…