Wydrukuj tę stronę
12 stycznia 2015

Rolnictwo zrównoważone po nowemu

Opracowanie: Piotr Twardowski

 

3grroZałożenia Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone w nowym PROW 2014-2020. Celem tego pakietu jest promowanie zrównoważonego systemu gospodarowania, zapobieganie ubytkowi substancji organicznej w glebie. Oznacza to, że beneficjenci będą musieli spełnić szereg wymogów.

 

Analiza gleby i inne zobowiązania


Beneficjent zobowiązany jest do dwukrotnego przeprowadzenia analizy gleby, wykonania corocznie planu nawozowego, dywersyfikacji upraw (min. 4 w każdym roku), odpowiedniego płodozmianu, przynajmniej dwukrotnego zastosowania na każdej działce w okresie trwania zobowiązania jednej z trzech praktyk zwiększających zawartość substancji organicznej w glebie: międzyplonu, przyorania słomy lub przyorania obornika, jednak przynajmniej raz powinien to być międzyplon. Praktyki te stanowić będą podstawę planowania środowiskowego w prawidłowej gospodarce rolnej.

 

Racjonalne stosowanie nawozów

 

Ważnym celem pakietu jest racjonalne stosowanie nawozów, uwzględniające potrzeby poszczególnych roślin oraz zawartość P, K, Mg w glebie. Racjonalne stosowanie nawozów ogranicza emisję tlenków azotu do atmosfery oraz zapobiega przedostawaniu się zawartych w nawozach składników, szczególnie azotu i fosforu, do wód powierzchniowych i podziemnych.

 

Analiza chemiczna gleby


Badanie (analiza chemiczna) gleby umożliwi zastosowanie optymalnych ilości nawozów, co pozwoli na uniknięcie wprowadzenia zbyt dużej ich ilości do gleby oraz ograniczenie ich wymywania i przenikania do wód gruntowych. Wyniki analizy gleby posłużą do opracowania każdego roku trwania zobowiązania planu nawożenia, który wskaże ilości azotu, fosforu, potasu, magnezu, wapnia do zastosowania w nawozach na danej działce rolnej. Rozszerzenie analizy gleby o zawartość węgla organicznego pozwoli na lepsze monitorowanie i ewaluację efektów środowiskowych tego pakietu, w tym w zakresie celu klimatycznego.

 

Pakiet 1. a dywersyfikacja upraw


Pakiet jest działaniem równoważnym do jednej z praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska, o których mowa w art. 43 rozporządzenia ws. płatności bezpośrednich, tj. dywersyfikacji upraw z uwagi na wprowadzenie wymogu zastosowania minimum 4 upraw w plonie głównym w ciągu roku w gospodarstwie, definiowanych w ten sam sposób jak w ramach ww. rozporządzenia ws. płatności bezpośrednich. Udział głównej uprawy, a także zbóż łącznie nie może przekroczyć 65%, jednocześnie udział każdej uprawy nie może być mniejszy niż 10% powierzchni gruntów ornych.

 

Zmianowanie


Jednocześnie, beneficjent zobowiązany jest do odpowiedniego zmianowania, polegającego na zastosowaniu minimum 3 grup upraw w ciągu 5 lat zobowiązania na działce rolnej. Grupy upraw wykorzystywane do zmianowania obejmują rośliny o podobnych wymaganiach odnośnie stanowiska, tj. warunków glebowych oraz wymagań przedplonowych i agrotechniki. Na tej podstawie wyróżnia się m.in. takie grupy roślin jak: zboża, okopowe czy bobowate grubonasienne. Tytoń nie będzie objęty wsparciem, natomiast sorgo i kukurydza zostaną włączone do grupy upraw: zboża. Grupy te będą szczegółowo określone w przepisach krajowych. Dodatkowo, w planie działaności rolnośrodowiskowej jest wykazane, iż planowane zmianowania oraz wymagane dodatkowe praktyki zapewniają pozytywny bilans materii organicznej.

 

TUZ


Istotnym z punktu widzenia zachowania różnorodności biologicznej jest wymóg koszenia lub wypasania trwałych użytków zielonych. Realizacja powyższego wymogu przyczynia się do zahamowania sukcesji naturalnej tych gruntów, sprzyja zachowaniu bogactwa gatunkowego łąk i pastwisk oraz przeciwdziała wkraczaniu gatunków ekspansywnych. Wymogi dotyczą wszystkich gruntów ornych w gospodarstwie.

 

Wymogi jakie muszą zostać spełnione w ramach Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone:

 

Obowiązek posiadania planu działalności rolnośrodowiskowej;
Obowiązek zachowania wszystkich trwałych użytków zielonych i elementów krajobrazu nieużytkowanych rolniczo stanowiących ostoje dzikiej przyrody;
Zastosowanie minimum 4 upraw* w plonie głównym w ciągu roku w gospodarstwie, w tym udział głównej rośliny, oraz łącznie zbóż w strukturze zasiewów nie może przekraczać 65% i udział każdej uprawy nie może być mniejszy niż 10% (*) uprawa – zdefiniowana w art. 44 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013
Dwukrotna chemiczna analiza gleby (pH, P, K, Mg i węgiel organiczny) – wykonana w pierwszym (lub poprzedzającym) i w piątym (lub poprzedzającym) roku realizacji pakietu;
Obowiązek corocznego opracowania i przestrzegania planu nawozowego, opartego na bilansie azotu oraz chemicznej analizie gleby, określającego dawki N, P, K, Mg i potrzeby wapnowania;
Zastosowanie m.in. w celu uzyskania dodatniego bilansu materii organicznej na działce rolnej:

 

w zmianowaniu minimum 3 grup upraw w ciągu 5 lat zobowiązania;
najpóźniej w 4 roku okresu zobowiązania, w dwóch różnych latach: o międzyplonu (wysiewanego w terminie do 1 października, przy jednoczesnym zakazie wznawiania zabiegów agrotechnicznych przed 15 lutego) oraz o międzyplonu (j.w.) lub przyorania słomy lub przyorania obornika;

 

Koszenie lub wypas na trwałych użytkach zielonych;
Niestosowanie osadów ściekowych.

 

Kwoty i stawki wsparcia
Stawka płatności: 400 zł/ha

 

Płatność rolnośrodowiskowo-klimatyczna jest przyznawana do gruntów ornych w wysokości:

 

100% stawki podstawowej – za powierzchnię od 0,10 ha do 50 ha;
75% stawki podstawowej - za powierzchnię powyżej 50 ha do 100 ha;
60% stawki podstawowej - za powierzchnię powyżej 100 ha.

źródło: Redakcja AgroNews

 

 

Czytany 4278 razy

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Najnowsze od Piotr Twardowski