20 lutego 2017

Dotacja na budowę Przydomowej Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy Blizanów

Opracowanie: Barbara Galant • Zamieszczenie: Konrad Raniś
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email
Oceń ten artykuł
(6 głosów)

Według normy PN-EN 12566 „Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50” przydomowa oczyszczalnia ścieków jest instalacją oczyszczającą ścieki bytowo-gospodarcze do deklarowanej jakości, obsługująca do 50 OLM (Obliczeniowej Liczby Mieszkańców). Urządzenie to pozwala na redukcję zanieczyszczeń zawartych
w ściekach do pożądanych wartości z jednego lub kilku gospodarstw, a następnie odprowadzenie ich w stanie oczyszczonym do odbiornika, którym może być: grunt, rzeka lub rów melioracyjny.

Technologia oczyszczania ścieków polega na biochemicznym rozkładzie zanieczyszczeń organicznych zawartych w ściekach. Wyróżnia się 5 typów oczyszczalni: drenaż rozsączający do gruntu, filtry piaskowe, filtry gruntowo-roślinne, złoże biologiczne, zbiornik z osadem czynnym. Przy wyborze odpowiedniej technologii oczyszczania należy mieć na uwadze: warunki wodne i gruntowe lokalizacji oczyszczalni, powierzchnia działki jaką dysponujemy, wymagania ochrony środowiska, koszt montażu oraz koszt eksploatacji.

W dniach od 7 do 17 marca 2017 r. mieszkańcy, których nieruchomości znajdują się na terenie Gminy Blizanów mogą składać wnioski do Urzędu Gminy w Blizanowie o przyznanie dotacji ze środków budżetu Gminy Blizanów na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w roku 2017. Dotacje będzie udzielona na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z przeznaczeniem na zakup i montaż urządzeń oczyszczalni w wysokości 50% kosztów budowy, jednak nie więcej niż 3000 zł.

O dotację mogą ubiegać się podmioty, których nieruchomość położona jest poza terenami na których istnieje  lub w najbliższym czasie planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej, lub nieruchomość zlokalizowana jest w miejscu  w których podłączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej jest technicznie bądź ekonomicznie nieuzasadnione. Osoby prowadzące działalność rolniczą lub gospodarczą dodatkowo składają oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.

Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzję pozwolenia na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków wydaną przez Starostę Kaliskiego opatrzoną klauzulą, że decyzja stała się ostateczna lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowalnych nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę, potwierdzoną datą wpływu do Starosty Kaliskiego wraz z  zaświadczeniem o niewniesieniu sprzeciwu oraz mapę sytuacyjno-wysokościową terenu z wrysowaną lokalizacją przydomowej oczyszczalni ścieków.

Dotacja nie może być przeznaczana na pokrycie kosztów: robót wykonanych we własnym zakresie przez wnioskodawcę, zakupu nieruchomości, obsługi kredytów i innych zobowiązań finansowych związanych z budową oczyszczalni, konserwacji i utrzymania przydomowej oczyszczalni, zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) przydomowej oczyszczalni ścieków.

Rozliczenie dotacji nastąpi po pisemnym zawiadomieniu przez wnioskodawcę Wójta Gminy Blizanów o zakończeniu realizacji inwestycji. Podstawę rozliczenia stanowić będą opisane dokumenty finansowe tj. faktury, rachunki potwierdzające faktyczną wysokość wydatkowanych środków na zakup i montaż urządzeń przydomowej oczyszczalni ścieków. Rozliczenie dotacji należy dokonać najpóźniej do dnia 30 listopada danego roku budżetowego.Literatura:

[1].         Norma PN-EN 12566 „Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM)   do 50”

          [2].    Uchwała nr XXIV/185/2016 Rady Gminy Blizanów z dnia 15 grudnia 2016

[3].  Świgoń Z., Prawne i techniczne aspekty budowy przydomowej oczyszczalni (cz. 1)., Rynek     Instalacyjny 1-2/2008

Czytany 376 razy Ostatnio zmieniany 20 lutego 2017