Strona Zespołu Doradczego w powiecie chodzieskim
15 grudnia 2016

Amortyzacja mały czy duży wydatek – wybór zależy od ciebie

Opracowanie: Iwona Walkowiak
Przedstawiony artykuł oparty jest na analizie własnej gospodarstw rolnych z powiatu chodzieskiego. Przedstawia on próbę dwudziestu losowo wybranych gospodarstw uczestniczących w systemie PL FADN. Pomocnym narzędziem do opracowania danych był raport indywidualny za 2015 r. Zanim omówione zostaną wyniki uzyskane w badaniu należy zrozumieć pojęcia takie jak: amortyzacja, produkcja ogółem, oraz wskaźnik % amortyzacji. Amortyzacja jest to zmniejszenie wartości aktywów trwałych spowodowane zużyciem fizycznym i „moralnym”, czyli koszt zużycia rzeczowych składników majątku trwałego w ciągu roku. Produkcja ogółem to całkowite przychody (wpływy skorygowane o zapasy z początku i końca roku) powiększone o wartość produktów przekazanych na zewnątrz (rodzina, pracownicy najemni) i pomniejszone o koszty zakupu zwierząt, produktów zwierzęcych i pozostałych produktów…
Ostatnio zmieniany 15 grudnia 2016
13 grudnia 2016

Zespół „Tolija” wizytówką gminy Budzyń

Opracowanie: Anna Szafranek • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
Budzyń to wieś znajdująca się w powiecie chodzieskim. Należy do jednych z największych wsi w Wielkopolsce. Na uwagę zasługuje nie tylko ze względu na ciekawą i bogatą historię, lecz przede wszystkim ze względu na działalność kulturalną w rejonie. Życie kulturalne Budzynia koncentruje się wokół Gminnego Ośrodka Kultury, w którym to prężnie funkcjonuje wiele sekcji kulturalnych. Należą do nich między innymi: Orkiestra Dęta, Kapela Podwórkowa „Kombinatorzy”, Chór Seniora „Złoty liść”, Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Tolija”, zajęcia wokalne oraz zajęcia szachowe. Do największych osiągnięć można zaliczyć zwycięstwo Jakuba Herforta w programie TV „Mam talent” czy występ Kapeli Podwórkowej „Kombinatorzy” przed papieżem Benedyktem XVI. Tutaj też pierwsze ważne kroki stawia dziecięcy…
Ostatnio zmieniany 14 grudnia 2016
12 grudnia 2016

Zakończenie sezonu szkoleniowego na gminie Szamocin w 2016 roku

Opracowanie: Andrzej Piętka • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
W dniu 15 listopada 2016 roku w Szamocińskim Ośrodku Kultury odbyły się wykłady dla rolników z gminy Szamocin. Na szkolenie został zaproszony Pan Bartosz Szumiński przedstawiciel Banku BGŻ w Chodzieży, który omówił temat,, Kredyty inwestycyjne w rolnictwie”. Zapoznał rolników z wysokością oprocentowania poszczególnych linii kredytowych, prowizją dla poszczególnych kredytów oraz okresem spłaty i okresem karencji. W drugiej części wykładów omówiono temat kolczykowania i rejestracji trzody chlewnej na podstawie nowych przepisów z dnia 18 października br. Zaprezentowano również rolnikom film o afrykańskim pomorze świń rekomendowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. W filmie ciekawie przedstawiono sposób rozprzestrzeniania się epidemii pomoru, jak również etapy postępowania w likwidacji ognisk. Podczas omawianych wykładów…
12 grudnia 2016

Racjonalne żywienie i odchów cieląt

Opracowanie: Andrzej Piętka • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
Od 23 marca do 22 września 2016 roku w gospodarstwie Pana Józefa Walczaka zamieszkałego w Sokolcu na terenie gminy Szamocin prowadzona była demonstracja zwierzęca z tematu „Racjonalne żywienie i odchów cieląt”. Głównym kierunkiem produkcji w gospodarstwie jest chów bydła mlecznego i opasowego. Urodzone cielęta po odchowaniu stanowią uzupełnienie stada krów mlecznych i opasów. Demonstracja obejmowała żywienie i odchów cieląt w ilości 5 szt. od urodzenia do 180 dnia życia. Na ten okres ustalono dawkę żywieniową, która przedstawiała się następująco: Przez pierwsze 6 dni cielęta żywione były siarą, następnie do 40 dnia roztwór mleka w proszku. Od 10 dnia cielęta otrzymywały mieszankę treściwą prestarter, a następnie mieszankę CJ aż do końca demonstracji.…
12 grudnia 2016

Racjonalne żywienie bydła opasowego

Opracowanie: Andrzej Piętka • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
W dniach od 18 marca do 19 września 2016 roku na terenie powiatu chodzieskiego w gospodarstwie demonstracyjnym Pana Zenona Wierońskiego zamieszkałego w Próchnowie prowadzona była demonstracja w produkcji zwierzęcej z zakresu żywienia zwierząt. Temat demonstracji „Racjonalne żywienie bydła opasowego”. Celem podstawowym w demonstracji było poprawa walorów dietetycznych mięsa oraz efektywność opasania. Żywienie oparte o pasze wyprodukowane we własnym gospodarstwie. Dawka pokarmowa składała się z sianokiszonki,dodatków mineralno-witaminowych,oraz mieszanki paszy treściwej z dodatkiem śruty rzepakowej. W trakcie demonstracji zwierzęta charakteryzowały się dobrą kondycją i chętnie zjadały zadawane pasze. W wyniku zastosowanego żywienia zwierzęta osiągnęły zadawalające przyrosty tj. 1022 g w pierwszym okresie i 1057 g w drugim. Na 1kg przyrostu zużyto: I okres - 5,83 j.o…
Ostatnio zmieniany 12 grudnia 2016
24 listopada 2016

Zakończenie sezonu szkoleniowego w 2016 roku

Opracowanie: Krzysztof Leszczyński • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
W dniu 22 listopada 2016 roku w Urzędzie Gminy w Chodzieży odbyło się spotkanie z rolnikami dotyczące Ubezpieczeń w gospodarstwie rolnym oraz Inwestycji w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000.Pierwszy temat został przeprowadzony przez przedstawiciela Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” panią Grażynę Zalewską. Skupiła się ona głównie na obowiązkowych ubezpieczeniach rolnych z dotacją stosowaną z budżetu państwa. Z przepisów wynika obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych przez rolnika, który uzyskał płatności bezpośrednie do gruntów rolnych. Rolnik, który nie spełni obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, obowiązany jest do wniesienia opłaty za niespełnienie tego obowiązku w wysokości 2 euro od 1 ha. Drugą część spotkania poprowadził pracownik WODR w Poznaniu pan Krzysztof Leszczyński. Omówił…
Ostatnio zmieniany 12 grudnia 2016
23 listopada 2016

Szkolenie dla rachmistrzów Pl Fadn w Podaninie

Opracowanie: Iwona Walkowiak
W dniu 28 października 2016 r. w Podaninie gm. Chodzież w Restauracji „Nestor” odbyło się coroczne szkolenie nt. „Problemy ekonomiczne w pracy doradczej”. Organizatorem szkolenia byli Pani Teresa Stefańczyk WODR Poznań oraz kierownik ZD Chodzież Janusz Marcinkowski. Uczestnikami szkolenia były 3 powiaty: chodzieski, wągrowiecki oraz częściowo czarnkowsko-trzcianecki. Głównym wykładowcą był Pan Jarosław Marcinkowski kierownik działu Ekonomiki WODR Poznań. Pan Jarosław Marcinkowski jak co roku omawiał problemy związane z zamykaniem książek PL FADN. Rachunkowość rolna jaką prowadzimy obowiązuje od 2004 r., czyli od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Dane uzyskane przez rolnika przekazywane są do BR WODR Poznań, dalej do Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej potem do…
Ostatnio zmieniany 12 grudnia 2016
03 listopada 2016

Narzędzia stosowane w pracy doradczej przy ocenie gospodarstwa

Opracowanie: Krzysztof Leszczyński • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
Za najbardziej przydatne w pracy doradczej, jako standardowe wyposażenie doradcy zaproponowano urządzenia przedstawione w tabeli poniżej Lp. Urządzenie Zakres stosowania 1 Klinometr Pomiar kąta nachylenia stoków 2 Laska gleboznawcza Do oceny stopnia „ubicia” gleby i do pobierania prób 3 Pehametr glebowy pH gleby 4 Miernik uniwersalny Hałas, oświetlenie, wilgotność 5 Detektor gazów Pomiar stężenia gazów w pomieszczeniach 6 Miernik laserowy Pomiar odległości   Klinometr: służy do pomiaru kąta nachylenia stoków grunty orne położone na stokach o nachyleniu powyżej 20° nie mogą być użytkowane pod uprawę roślin wymagających utrzymywania redlin wzdłuż stoku grunty orne położone na stokach o nachyleniu powyżej 20° nie mogą być użytkowane…
Ostatnio zmieniany 12 grudnia 2016
03 listopada 2016

Jesienne szkolenie w Wyszynach

Opracowanie: Anna Szafranek • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
W dniu 27 października 2016 roku w Domu Kultury w Wyszynach odbyły się szkolenia specjalistyczne dla rolników. Pierwszym wykładowcą był pan Andrzej Piętka, który omówił choroby pokarmowe, jakie najczęściej występują w okresie okołoporodowego u krów wysokoprodukcyjnych, na co należy zwracać uwagę aby im zapobiec oraz jak wielkie znaczenie mają w żywieniu krów mlecznych witaminy i pierwiastki mineralne. Następnym wykładowcą była pani Iwona Walkowiak, która poruszyła problem prowadzenia rachunkowości rolnej przez rolników, którzy w ubiegłym roku skorzystali z „Premii młodego rolnika”. Następnie przybliżyła rachunkowość rolną PL FADN, która jest w Polsce prowadzona już od 10 lat czyli od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Ostatnim tematem szkolenia były wybrane zagadnienia…
Ostatnio zmieniany 03 listopada 2016