Strona Zespołu Doradczego w powiecie chodzieskim
12 grudnia 2016

Zakończenie sezonu szkoleniowego na gminie Szamocin w 2016 roku

Opracowanie: Andrzej Piętka • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
W dniu 15 listopada 2016 roku w Szamocińskim Ośrodku Kultury odbyły się wykłady dla rolników z gminy Szamocin. Na szkolenie został zaproszony Pan Bartosz Szumiński przedstawiciel Banku BGŻ w Chodzieży, który omówił temat,, Kredyty inwestycyjne w rolnictwie”. Zapoznał rolników z wysokością oprocentowania poszczególnych linii kredytowych, prowizją dla poszczególnych kredytów oraz okresem spłaty i okresem karencji. W drugiej części wykładów omówiono temat kolczykowania i rejestracji trzody chlewnej na podstawie nowych przepisów z dnia 18 października br. Zaprezentowano również rolnikom film o afrykańskim pomorze świń rekomendowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. W filmie ciekawie przedstawiono sposób rozprzestrzeniania się epidemii pomoru, jak również etapy postępowania w likwidacji ognisk. Podczas omawianych wykładów…
12 grudnia 2016

Racjonalne żywienie i odchów cieląt

Opracowanie: Andrzej Piętka • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
Od 23 marca do 22 września 2016 roku w gospodarstwie Pana Józefa Walczaka zamieszkałego w Sokolcu na terenie gminy Szamocin prowadzona była demonstracja zwierzęca z tematu „Racjonalne żywienie i odchów cieląt”. Głównym kierunkiem produkcji w gospodarstwie jest chów bydła mlecznego i opasowego. Urodzone cielęta po odchowaniu stanowią uzupełnienie stada krów mlecznych i opasów. Demonstracja obejmowała żywienie i odchów cieląt w ilości 5 szt. od urodzenia do 180 dnia życia. Na ten okres ustalono dawkę żywieniową, która przedstawiała się następująco: Przez pierwsze 6 dni cielęta żywione były siarą, następnie do 40 dnia roztwór mleka w proszku. Od 10 dnia cielęta otrzymywały mieszankę treściwą prestarter, a następnie mieszankę CJ aż do końca demonstracji.…
12 grudnia 2016

Racjonalne żywienie bydła opasowego

Opracowanie: Andrzej Piętka • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
W dniach od 18 marca do 19 września 2016 roku na terenie powiatu chodzieskiego w gospodarstwie demonstracyjnym Pana Zenona Wierońskiego zamieszkałego w Próchnowie prowadzona była demonstracja w produkcji zwierzęcej z zakresu żywienia zwierząt. Temat demonstracji „Racjonalne żywienie bydła opasowego”. Celem podstawowym w demonstracji było poprawa walorów dietetycznych mięsa oraz efektywność opasania. Żywienie oparte o pasze wyprodukowane we własnym gospodarstwie. Dawka pokarmowa składała się z sianokiszonki,dodatków mineralno-witaminowych,oraz mieszanki paszy treściwej z dodatkiem śruty rzepakowej. W trakcie demonstracji zwierzęta charakteryzowały się dobrą kondycją i chętnie zjadały zadawane pasze. W wyniku zastosowanego żywienia zwierzęta osiągnęły zadawalające przyrosty tj. 1022 g w pierwszym okresie i 1057 g w drugim. Na 1kg przyrostu zużyto: I okres - 5,83 j.o…
Ostatnio zmieniany 12 grudnia 2016
24 listopada 2016

Zakończenie sezonu szkoleniowego w 2016 roku

Opracowanie: Krzysztof Leszczyński • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
W dniu 22 listopada 2016 roku w Urzędzie Gminy w Chodzieży odbyło się spotkanie z rolnikami dotyczące Ubezpieczeń w gospodarstwie rolnym oraz Inwestycji w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000.Pierwszy temat został przeprowadzony przez przedstawiciela Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” panią Grażynę Zalewską. Skupiła się ona głównie na obowiązkowych ubezpieczeniach rolnych z dotacją stosowaną z budżetu państwa. Z przepisów wynika obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych przez rolnika, który uzyskał płatności bezpośrednie do gruntów rolnych. Rolnik, który nie spełni obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, obowiązany jest do wniesienia opłaty za niespełnienie tego obowiązku w wysokości 2 euro od 1 ha. Drugą część spotkania poprowadził pracownik WODR w Poznaniu pan Krzysztof Leszczyński. Omówił…
Ostatnio zmieniany 12 grudnia 2016
23 listopada 2016

Szkolenie dla rachmistrzów Pl Fadn w Podaninie

Opracowanie: Iwona Walkowiak
W dniu 28 października 2016 r. w Podaninie gm. Chodzież w Restauracji „Nestor” odbyło się coroczne szkolenie nt. „Problemy ekonomiczne w pracy doradczej”. Organizatorem szkolenia byli Pani Teresa Stefańczyk WODR Poznań oraz kierownik ZD Chodzież Janusz Marcinkowski. Uczestnikami szkolenia były 3 powiaty: chodzieski, wągrowiecki oraz częściowo czarnkowsko-trzcianecki. Głównym wykładowcą był Pan Jarosław Marcinkowski kierownik działu Ekonomiki WODR Poznań. Pan Jarosław Marcinkowski jak co roku omawiał problemy związane z zamykaniem książek PL FADN. Rachunkowość rolna jaką prowadzimy obowiązuje od 2004 r., czyli od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Dane uzyskane przez rolnika przekazywane są do BR WODR Poznań, dalej do Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej potem do…
Ostatnio zmieniany 12 grudnia 2016
03 listopada 2016

Narzędzia stosowane w pracy doradczej przy ocenie gospodarstwa

Opracowanie: Krzysztof Leszczyński • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
Za najbardziej przydatne w pracy doradczej, jako standardowe wyposażenie doradcy zaproponowano urządzenia przedstawione w tabeli poniżej Lp. Urządzenie Zakres stosowania 1 Klinometr Pomiar kąta nachylenia stoków 2 Laska gleboznawcza Do oceny stopnia „ubicia” gleby i do pobierania prób 3 Pehametr glebowy pH gleby 4 Miernik uniwersalny Hałas, oświetlenie, wilgotność 5 Detektor gazów Pomiar stężenia gazów w pomieszczeniach 6 Miernik laserowy Pomiar odległości   Klinometr: służy do pomiaru kąta nachylenia stoków grunty orne położone na stokach o nachyleniu powyżej 20° nie mogą być użytkowane pod uprawę roślin wymagających utrzymywania redlin wzdłuż stoku grunty orne położone na stokach o nachyleniu powyżej 20° nie mogą być użytkowane…
Ostatnio zmieniany 12 grudnia 2016
03 listopada 2016

Jesienne szkolenie w Wyszynach

Opracowanie: Anna Szafranek • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
W dniu 27 października 2016 roku w Domu Kultury w Wyszynach odbyły się szkolenia specjalistyczne dla rolników. Pierwszym wykładowcą był pan Andrzej Piętka, który omówił choroby pokarmowe, jakie najczęściej występują w okresie okołoporodowego u krów wysokoprodukcyjnych, na co należy zwracać uwagę aby im zapobiec oraz jak wielkie znaczenie mają w żywieniu krów mlecznych witaminy i pierwiastki mineralne. Następnym wykładowcą była pani Iwona Walkowiak, która poruszyła problem prowadzenia rachunkowości rolnej przez rolników, którzy w ubiegłym roku skorzystali z „Premii młodego rolnika”. Następnie przybliżyła rachunkowość rolną PL FADN, która jest w Polsce prowadzona już od 10 lat czyli od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Ostatnim tematem szkolenia były wybrane zagadnienia…
Ostatnio zmieniany 03 listopada 2016
24 października 2016

Zalane łąki w gminie Chodzież

Opracowanie: Krzysztof Leszczyński • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
W związku z zalaniem łąk nadnoteckich na terenie gminy Chodzież, swoją pracę rozpoczęła komisja do szacowania strat. W jej skład jak zwykle weszli: pracownik UG w Chodzieży, pracownik WODR w Poznaniu i przedstawiciel WIR. Przyczyną zaistniałej sytuacji były przede wszystkim ulewne deszcze w miesiącach : lipcu i sierpniu (w okresie dwóch miesięcy wakacji spadło ok. 220 litrów deszczu na m2 ) oraz pośrednio mało uregulowane koryto rzeki Noteć. Wnioski o wystąpieniu zalania łąk złożyło 20 rolników. Podczas kontroli na miejscu stwierdzono na łąkach zlokalizowanych w bliskiej odległości od rzeki straty od 70 do 100%. Na tych użytkach właściciele nie mieli…
Ostatnio zmieniany 24 października 2016
14 października 2016

Pokaz nt.” Upowszechnianie zasad sporządzania pryzmy kompostowej” w Próchnowie

Opracowanie: Anna Szafranek • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
Na początku października odbył się w Próchnowie w gospodarstwie demonstracyjnym pana Zenona Wierońskiego pokaz nt. ”Upowszechnianie zasad sporządzania pryzmy kompostowej”. Celem pokazu było zaprezentowanie właściwości jakie posiada obornik przefermentowany i propagowanie wykorzystywania go w takiej formie swoich gospodarstwach. W świetlicy wiejskiej w Próchnowie przy kawie i pysznym cieście, został przedstawiony cel, zalety oraz właściwości jakie można otrzymać przy wykorzystywaniu tego nawozu naturalnego u siebie w gospodarstwie . Pomimo deszczowej pogody rolnicy byli chętni do obejrzenia pryzmy obornikowej, przy której został omówiony sposób jej wykonania metodą napowietrzania oraz napotkane trudności jakie wystąpiły podczas jej sporządzania . Na zakończenie pokazu wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani…
Ostatnio zmieniany 14 października 2016