15 marca 2018

Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi

Opracowanie: Kierownik PZD Janusz Marcinkowski • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
                 Dnia 28.02.2018 roku w Budzyniu  odbyło się spotkanie z rolnikami Powiatu chodzieskiego  organizowane pod patronatem  Wojewody Wielkopolskiego. Celem spotkania było przybliżenie  wiedzy na tematy najbardziej aktualne w dzisiejszym rolnictwie. Zagadnieniami  w ramach wspólnej inicjatywy instytucji rolniczych ,  które były poruszane na spotkaniu to : - Planowane do uruchomienia działania z PROW 2014-2020: Modernizacja gospodarstw rolnych oraz Premia dla młodych rolników , Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, Restrukturyzacja małych gospodarstw, - Priorytety działalności Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na rok 2018, - Zmiany w obszarze świadczeń i ubezpieczeń społecznych rolników, Działalność  prewencyjna i rehabilitacyjna KRUS, - Zasady  gospodarowania…
Ostatnio zmieniany 15 marca 2018
08 lutego 2018

Szkolenia dla stosujących i nabywających środki ochrony roślin na terenie powiatu chodzieskiego

Opracowanie: WIORiN w Poznaniu Oddz. w Chodzieży • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Wojewodzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu Oddział w Chodzieży informuje, że w lutym br. na terenie powiatu będą odbywały się szkolenia uzupełniające z zakresu stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłqczeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie. Posiadanie aktualnego zaświadczenia o ukończeniu takiego szkolenia wynika z obowiązku nałożonego na profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin. Użytkownik profesjonalny to osoba fizyczna, która stosuje środki ochrony roślin w celach innych niż własne niezarobkowe potrzeby, w szczególności w ramach dzialalności gospodarczej lub zawodowej, w tym w rolnictwie i leśnictwie (ustawa o środkach ochrony roślin, Dz.U. 2017 poz. 50). ​HARMONOGRAM SZKOLEŃ Miejscowość Data Godzina Miejsce Szamocin 05.02.2018 09.00 Sala w Domu Kultury Zbyszewice 12.02.2018 09.00 Sala wiejska Nowe Brzeźno 15.02.2018…
Ostatnio zmieniany 08 lutego 2018
22 grudnia 2017

Posiedzenie Rodziny Rolniczej Powiatu chodzieskiego

Opracowanie: Kierownik PZD Janusz Marcinkowski • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
19 grudnia 2017 r. o godz. 11:00 w Biurze Powiatowym Wielkopolskiej Izby Rolniczej   w Chodzieży, odbyło się coroczne Posiedzenie Rady Powiatowej  ze Starostą i przedstawicielami firm około rolniczymi Powiatu chodzieskiego.  Program posiedzenia zawierał tematy :      - Sytuacja na rynkach rolnych ( trzoda chlewna, mleko i inne), - Współpraca Wielkopolskiej Izby Rolniczej z WODR, ARiMR, WIORiN, PIW, - Podsumowanie 2017 r. w rolnictwie, - Dyskusja. Przedstawiciel PIWet – lekarz powiatowy Iwona Juraszek, przedstawiła sprawy ASF w kraju i Powiecie chodzieskim, z przerażeniem stwierdziła ze ASF rozprzestrzenia się, ażeby nie powtórzyła się w Polsce sprawa ASF w Hiszpanii czy w Portugali gdzie wybito całe stado świń. Oznajmiła o zgłoszeniu sztuk, które padły i …
Ostatnio zmieniany 22 grudnia 2017
22 grudnia 2017

OBOWIĄZEK SPISU ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

Opracowanie: Krzysztof Leszczyński • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła , owiec , kóz i świń) musi dokonać co najmniej raz w roku, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia, spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada, obejmującego liczbę i numery identyfikacyjne tych zwierząt. Liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt gospodarskich ustalone podczas spisu, umieszcza się w księgach rejestracji.             Oprócz tego posiadacz zwierzęcia gospodarskiego przekazuje liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt gospodarskich, ustalone podczas spisu kierownikowi biura powiatowego ARiMR na drukach udostępnionych przez Agencję lub w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji, w którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospodarskich. Trzeba dokonać takiego zgłoszenia w ciągu 7 dni od utworzenia spisu. Wzór druku do sporządzenia…
Ostatnio zmieniany 22 grudnia 2017
22 grudnia 2017

Wigilia na rynku w Budzyniu

Opracowanie: Anna Szafranek • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
W ubiegłą niedzielę na rynku w Budzyniu zorganizowana została przez Wójta Gminy Budzyń wraz z Dziennym Domem Pomocy Społecznej, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminnym Domem Kultury i jednostkami samorządowymi Wigilia dla mieszkańców gminy. Imprezę rozpoczął pan Wójt składając wszystkim mieszkańcom życzenia świąteczne, a następnie zaprosił wszystkich do wspólnego poczęstunku . Przy kolędach śpiewanych przez dzieci z Gminnego Domu Kultury oraz przez kapelę podwórkową „Kombinatorzy” można było skosztować pyszne pierogi z kapustą i z grzybami, paszteciki z kapustą i z grzybami, barszcz czerwony, karpia smażonego oraz przepyszne ciasta i pierniczki. Najmłodsi mieszkańcy byli obdarowani słodyczami przez Mikołaja i towarzyszące mu Śnieżynki oraz mogły skorzystać z darmowej przejażdżki bryczką. Można śmiało powiedzieć, że spotkanie…
22 grudnia 2017

Krzywe produkcji,kosztu i dochodu w powiecie chodzieskim.

Opracowanie: Iwona Walkowiak
  Przedstawione wyniki pochodzą z grupy losowo wybranych 15 gospodarstw rolnych. Stanowią one próbę odzwierciedlającą gospodarstwa z powiatu chodzieskiego. w myśl zasady, iż reprezentowane i omówione wyniki nie mogą pochodzić z pojedynczego gospodarstwa rolnego a minimalna ich próba musi wynosić min. 15. Powyższy wykres przedstawia produkcję, koszty, dochód. Linia niebieska produkcja- lata 2013 i 2015 uzyskują spadek , jest to spowodowane corocznymi zmianami w pogodzie wymarznięcia, susze. Różnica cen zapasów stanu początkowego i końcowego oraz ilości sprzedaży i wielkości plonu. Linia czerwona koszty utrzymują tendencję rosnącą z roku na rok. Rosną koszty bezpośrednie ale również koszty pozostałe razem ( koszty ogólnogospodarcze +podatki +amortyzacja + koszty czynników zewnętrznych ) gdzie amortyzacja…
Ostatnio zmieniany 22 grudnia 2017
12 grudnia 2017

Produkcja żywca wołowego alternatywą dla produkcji mleka.

Opracowanie: Andrzej Piętka • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
W Polsce co roku odnotowuje się coraz mniejszą liczbę gospodarstw zajmującą się chowem bydła mlecznego i produkcją mleka. Obecnie jest ich około 270tyś. Największy spadek występuje w gospodarstwach utrzymujących od kilku do kilkunastu krów i posiadających niewielką powierzchnię paszową. Produkcja mleka w tych gospodarstwach staje się nieopłacalna ze względu na wysoką pracochłonność, wysokie koszty produkcji, wysokie koszty inwestycji i modernizacji oraz ograniczenie możliwości powiększenia stada. Alternatywą dla produkcji mleka może być chów bydła opasowego, który pozwala na niższe koszty produkcji, wykorzystanie istniejących budynków inwentarskich, maszyn i urządzeń do przygotowywania pasz, skarmiania pasz gorszej jakości. Ceny na rykach skupu charakteryzują się niewielkimi spadkami. Chów bydła opasowego może…
Ostatnio zmieniany 12 grudnia 2017
12 grudnia 2017

Produkcja mięsa na użytek własny.

Opracowanie: Andrzej Piętka • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
Wielu rolników preferuje do spożycia mięso pochodzące z własnego gospodarstwa. Szczególnie w okresie przedświątecznym nasila się ubój w gospodarstwach rolniczych. Jest on legalny, ale na użytek własny. Ubój gospodarczy reguluje Rozporządzenie MR i RW  z dnia 21 października 2010 r z p. zm w sprawie wymogów weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek własny. Ubojowi  gospodarczemu podlegają: - owce - kozy - trzoda chlewna - cielęta do 6 miesiąca życia - drób i zajęczaki - oraz dzikie zwierzęta pozyskane w warunkach fermowych lub wyniku odstrzału.                Dokonując uboju należy spełnić  szereg wymagań weterynaryjnych a mianowicie: - wymagania określone w przepisach o…
12 grudnia 2017

Dobrostan psów

Opracowanie: Andrzej Piętka • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
Pies należy do wyjątkowych zwierząt. Jest najwierniejszym przyjacielem człowieka, szczególnie bliskim i bardzo oddanym, gotowym na współpracę w trudnych warunkach i sytuacjach. Człowiek winien mu zapewnić opiekę oraz stworzenie takich warunków bytowania gdzie dobrostan określany  jako stan zdrowia fizycznego i psychicznego jest osiągany w warunkach pełnej harmonii w jego środowisku. Oznacza to, że zwierzę powinno być wolne od: - pragnienia, głodu, niedożywienia, - strachu i stresu, - dyskomfortu braku miejsca do odpoczynku, - bólu, zranień oraz chorób, - przebywania w warunkach , które są sprzeczne z jego naturą. Odnoszenie się człowieka  do psa obok norm i zasad etycznych zostało unormowane…
Ostatnio zmieniany 12 grudnia 2017