Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Od dnia 27 lipca 2018r. cały kraj został objęty programem działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.                                                                Rolnicy z powiatu słupeckiego coraz częściej zadają pytania jakich terminów nawożenia powinni przestrzegać.  Muszą oni pamiętać, że na

Grunty orne – od 1 marca do 25 października można stosować nawozy mineralne i nawozy organiczne płynne

                               od 1 marca do 31 października można stosować nawozy organiczne stałe

Użytki zielone, użytki trwałe, uprawy wieloletnie – od 1 marca do 31 października można stosować nawozy mineralne i nawozy organiczne płynne

                        -    od 1 marca do 30 listopada można stosować nawozy organiczne stałe

Wyjątek stanowi nawożenie mineralne nawozami wieloskładnikowymi stosowanymi pod uprawy po późnych zbiorach buraka cukrowego, kukurydzy i warzyw. Dopuszczalna dawka azotu w wyżej wymienionej sytuacji nie powinna przekraczać 30kg/ha. Należy szczegółowo udokumentować termin zbioru, datę wysiewu nawozu, jaki nawóz i dawkę oraz termin siewu rośliny.

Terminy te również nie dotyczą podmiotów, które nie mogły dokonać zbioru lub nawożenia z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe. Dla tych podmiotów termin graniczny to 30 listopad.

Określone zostały terminy, w których gospodarstwa mające chów i hodowlę zwierząt, w zależności od obsady DJP muszą dostosować miejsca do składowania nawozów naturalnych i kiszonek.

Gospodarstwo posiadające zwierzęta w liczbie większej niż 210 DJP stanu średniorocznego muszą dostosować do dnia 31.12.2021r., a gospodarstwa z hodowlą mniejszą lub równą 210 DJP dostosują do dnia 31.12.2024r.

Zbiorniki do płynnych nawozów muszą mieć szczelne dno i ściany i muszą być przykryte. Ich pojemność powinna wystarczyć na okres 6 m-cy produkcji nawozów w gospodarstwie. Płyta obornikowa powinna wystarczyć na zgromadzenie 5 miesięcznej produkcji nawozu. Przepisy pozwalają na składowanie obornika na gruncie i to przez 6 m-cy, pod warunkiem, że pryzmy zlokalizowane są na możliwie płaskim terenie, w miejscu niepiaszczystym, niepodmokłym, w odległości większej niż 25 m od linii brzegu wód powierzchniowych i ujęć wody. Lokalizację pryzmy, datę złożenia obornika w danym roku na danej działce trzeba zaznaczyć na mapie, którą przechowuje się przez 3 lata od dnia zakończenia przechowywania obornika, i prze 3 lata od likwidacji pryzmy nie można w tym samym miejscu założyć nowej.

Rolnicy gospodarujący na powierzchni równej lub większej niż 10 ha lub posiadający 10 DJP stanu średniorocznego lub więcej zwierząt gospodarskich zobowiązani są do prowadzenia ewidencji zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotu. Ewidencję przechowywać powinno się przez okres 3 lat od ostatniego wpisu.

Roczna dawka nawozów naturalnych wynosi nie więcej niż 170 kgN/ha.

Do opracowania planu nawozowego zobowiązane są podmioty:

- prowadzące chów i hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów i hodowlę świń powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze powyżej 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Podmiot ten musi dodatkowo musi uzyskać pozytywną opinię okręgowej stacji chemiczno-rolniczej oraz doręczyć wójtowi/burmistrzowi oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska , kopię tego planu wraz z pozytywną opinią okręgowej stacji.

- posiadacze gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych lub uprawiający uprawy intensywne na powierzchni powyżej 50 ha lub utrzymujący obsadę zwierząt większą niż 60 DJP według stanu średniorocznego

- nabywający nawozy naturalne lub produkty pofermentacyjne do bezpośredniego rolniczego wykorzystania w celu nawożenia lub poprawy właściwości gleby.

Plan nawozowy opracowuje się odrębnie dla każdej działki rolnej i przechowuje się go przez okres 3 lat od dnia zakończenia nawożenia.

Rolnicy powinni zapoznać się z programem oraz przestrzegać terminów i zasad w nim zawartym.

Bliższych informacji z tego zakresu udzielają doradcy z PZDR w powiecie słupeckim.

 

 

12 kwietnia 2018

Zaprawianie nasion

 

Zaprawianie nasion jest jedną z najstarszych metod ochrony młodych siewek roślin przed szkodnikami i chorobami.

Stosując zaprawy nasienne wschody roślin są zdecydowanie lepsze i bardziej wyrównane. Młode rośliny rozwijają się lepiej i wykazują lepszą odporność na groźne choroby i szkodniki, co w rezultacie daje znacznie wyższe plony dobrej jakości.

Istnieje kilka sposobów zaprawiania nasion zbóż:

1. Bejcowanie nasion- to najprostsza i najbardziej popularna metoda polegająca na zaprawianiu nasion na sucho, z dodatkiem wody, z użyciem płynnej zaprawy. Nasiona z odmierzoną ilością zaprawy umieszcza się w zamkniętym pojemniku, który się silnie potrząsa do momentu gdy wszystkie ziarniaki równomiernie zostaną pokryte zaprawą.

2. Powlekanie nasion – to zaprawianie polegające na zastosowaniu tzw. ,,lepiszczy”, czyli dodatkowych substancji, które poprawiają przyleganie zaprawy do ziarniaków.

3.  Inkrustowanie nasion – to najbardziej skomplikowana technologia zaprawiania nasion polegająca na powleczeniu nasion specjalną otoczką z zaprawy i substancji dodatkowych. Technologia ta wpływa na kształt nasion, nadaje im formę kulistą.

 

Rolnicy, którzy zdecydują się na samodzielne zaprawianie nasion muszą pamiętać o tym, że należy dobrać zgodnie z zaleceniami odpowiednią zaprawę do uprawy i zwalczanych szkodników i chorób.

Zaprawiając nasiona w swoim gospodarstwie należy zawsze stosować odpowiednią dawkę środka, zgodnie z informacją znajdującą się na etykiecie stosowania. Częstym błędem podczas zaprawiania nasion jest stosowanie zbyt dużej ilości zaprawy, może to obniżyć siłę kiełkowania ziarniaków. Zabieg zaprawy nasion wykonuje się bezpośrednio przed siewem.

 Jeśli rolnik nie podsiada odpowiednich maszyn do prawidłowego wykonania zabiegu zaprawiania nasion, warto aby rozważył skorzystanie z usługi lub zakupu materiału siewnego zaprawionego przez producenta.

 

PZDR w powiecie słupeckim informuje, że WODR w Poznaniu pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego współorganizuje cykl spotkań nt.:

,,WSPÓLNIE DLA WIELKOPOLSKIEJ WSI„

Dla rolników i mieszkańców wsi z powiatu słupeckiego takie spotkanie odbędzie się dnia 25 stycznia br. o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 5.

Na spotkanie wszystkich zainteresowanych zaprasza

Kierownik oraz pracownicy PZDR w powiecie słupeckim.

                             W plebiscycie Głosu Wielkopolskiego Koło Gospodyń Wiejskich w Rozalinie zostało nagrodzone medalem za zdobycie pierwszego miejsca w powiecie słupeckim.

Przewodniczącą KGW w Rozalinie od 2007 roku jest pani Dorota. Kobieta odważna, bezkompromisowa, pełna pomysłów, zawsze aktywna i pomocna. Pani Dorota swoją aktywnością zaraża innych – prawdziwa liderka wiejska, żadnej pracy się nie boi. Pomimo ogromu pracy w życiu prywatnym, w gospodarstwie zawsze znajdzie czas na pracę w Kole Gospodyń Wiejskich. Chce pokazać mieszkańcom, że życie na wsi nie musi być nudne i nieciekawe. Pani Dorotka twierdzi, że zawsze można zrobić coś dla siebie i dla innych. Najbardziej lubi pracę z dziećmi, która daje tyle zadowolenia i satysfakcji, że warto poświęcić swój czas, by zobaczyć uśmiech na twarzy dziecka.

Tak też było w tym roku w dniu 9 grudnia na imprezie środowiskowej pt „ Zapraszamy do kuchni św. Mikołaja”. Ileż tam było atrakcji ?: przygotowanie ciasta i pieczenie pierników, wykonywanie własnoręcznie ozdób choinkowych, malowanie bombek ,nauka piernikowej piosenki, śpiewanie kolęd.

Nad całością czuwała  – pani Dorotka w przepięknym stroju kucharki.

Na świąteczne pierniczki przybył Święty Mikołaj z prezentami. W rolę św. Mikołaja doskonale wcielił się sołtys Rozalina pan Grzegorz  – mąż pani Doroty.

Atmosfera na spotkaniu była cudowna: ciepła i rodzinna, a za oknami akurat padał śnieg. Na pewno taka impreza pozostanie na długo w pamięci wszystkich mieszkańców wioski, a szczególnie dzieci. W przygotowaniu imprezy pomagało wiele osób ale głównym motorem tych działań była pani Dorota.

To nie pierwszy taki ciekawy pomysł pani Doroty na wigilijne spotkanie. Ciekawe, czym zaskoczy nas pani Dorotka w następnym roku ?

Życzymy pani Dorocie ciekawych pomysłów.

 

Jednym z zadań realizowanych przez PZDR w powiecie słupeckim jest zbieranie z wybranych podmiotów skupowych cen podstawowych płodów rolnych.

Badaniami objęte są zboża konsumpcyjne i paszowe oraz kukurydza.

wyszczególnienie

Ceny za tonę w XI.2016r.

Ceny za tonę w XI.2017r.

Różnica cen w zł/t

Różnica cen w %

Pszenica konsumpcyjna

700

720

20

2,85

Pszenica pasowa

660

700

40

6,06

Jęczmień konsumpcyjny

610

700

90

14,75

Jęczmień paszowy

590

670

80

13,56

Żyto konsumpcyjne

560

600

40

7,14

Żyto paszowe

560

560

0

0

Pszenżyto

590

640

50

8,47

Razem zboża

610

655,71

45,71

7,49

Kukurydza

410

390

-20

-4,88

Razem zboża i kukurydza

585

622,5

37,5

6,41

 

Porównując ceny zebrane w listopadzie 2016 roku z  listopadem 2017 roku można stwierdzić, że ceny zbóż w 2017 roku są wyższe od cen w roku 2016. Średnio cena dla zbóż  w bieżącym roku wynosi 655,71 zł/t, i jest wyższa o 45,71 zł/t w porównaniu do tego samego okresu 2016 roku.

Porównując ceny zbóż i kukurydzy łącznie w latach wynika, że są one wyższe średnio o 37,5 zł/t.

Dla zbóż i kukurydzy rok 2017 był korzystniejszy w plonowaniu, z jednoczesnym uzyskaniem wyższej ceny średnio o 6,41 %.

Ceny kukurydzy w monitorowanym okresie ulegały znacznym wahaniom i kształtowały się w przedziale od 460-390 zł/t. Najkorzystniejsze ceny uzyskali rolnicy posiadający na zbyt umowy kontraktacji.

Porównanie  dotyczy zebranych cen w powiecie słupeckim w listopadzie 2016r. i 2017r.

Rolnicy z terenu powiatu słupeckiego coraz częściej pytają o wysokość dopłat bezpośrednich za 2017r.

Dnia 30.09.2017r.Europejski Bank Centralny ogłosił kurs wymiany Euro, według którego obliczane będą wysokości dopłat bezpośrednich za 2017 rok. Oficjalnie wynosi on 4,3042 zł za 1 euro. W 2016 roku ten kurs wynosił 4,3192zł za 1 euro.

W projektowanych rozporządzeniach stawki dopłat zostały określone w następującej wysokości:

Jednolita płatność obszarowa    -  461,55 zł/ha

Dopłaty za zazielenienie        -     309,77 zł/ha

Dopłaty dla młodego rolnika     -   214,82 zł/ha

Dopłaty dodatkowe                  -  177,02 zł/ha

Dopłaty do bydła                   -    291,03 zł/szt

Dopłaty do krów                     -   371,46 zł/szt

Dopłaty do owiec                   -   101,85 zł/szt

Dopłaty do kóz                      -   60,08 zł/szt

Dopłaty do buraków cukrowych    -  1563,46 zł/ha

Dopłaty do ziemniaka skrobiowego   -  1163,02 zł/ha

Dopłaty do pomidorów             -  1654,30 zł/ha

Dopłaty do roślin strączkowych na ziarno do 75 ha    -  606,52 zł/ha

Dopłaty do roślin strączkowych na ziarno powyżej 75 ha     -  303,26 zł/ha

Dopłaty do roślin pastewnych       -  386,46 zł/ha

Dopłata do truskawek                -  1118,75 zł/ha

Dopłata do chmielu                    -  2198,06 zł/ha

Dopłaty do lnu                           -  374,86 zł/ha

Dopłaty do konopi włóknistych    -  303,06 zł/ha

Dopłaty do tytoniu – Virginia       -  3,82 zł/kg

Dopłaty do tytoniu – pozostały tytoń    -  2,68 zł/kg

Wypłata zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich rozpocznie się od 16 października 2017r., mają one stanowić 70% całej puli płatności.

02 października 2017

Wyjazd studyjny do Straszkowa

Dnia 28 września br. w Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego w Straszkowie odbyło się szkolenie dotyczące konwencjonalnej uprawy soi oraz  nowych kierunków odmian buraka cukrowego. Organizatorem była Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego w Straszkowie  wspólnie z Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Słupcy i w Koninie. W wyjeździe studyjnym udział wzięli rolnicy i doradcy. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostały następujące zagadnienia:

  1. Kierunki prac hodowlanych, cechy gospodarcze nowych odmian i nowe uwarunkowania rynku cukru w Polsce i na świecie – przedstawił Mirosław Łakomy-przedstawiciel Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego.
  2. Aspekty występowania burakochwastów i pospiechów na plantacjach –omówił Daniel Błasiński-pracownik KHBC
  3. Prezentacji nowych, polskich odmian soi z uwzględnieniemhodowli, technologii i agrotechniki uprawy- dokonała dr. Agnieszka Katańska-Kaczmarekz Hodowli Roślin Danko.

Na szkoleniu zwrócono szczególną uwagę na właściwy dobór odmian z uwzględnieniem  terminu dojrzewania i zbioru soi w zależności od klasy wczesności poszczególnych odmian.     W ostatnich latach powierzchnia uprawy soi w Polsce wzrasta. Prace hodowlane zmierzają w kierunku uzyskania odmian wcześniej dojrzewających, z wyżej położonym pierwszym strąkiem przydatnych do uprawy na terenie całego kraju. Soja, nie tylko jest źródłem białka roślinnego ale należy również do roślin pozytywnie wpływających na środowisko naturalne.

Po wykładach rolnicy i doradcy udali się na poletka doświadczalne z kolekcją polskich odmian soi.

W gminie Ostrowite wzrasta zainteresowanie uprawą pasową rzepaku ozimego. Niektórzy rolnicy zdecydowali się w 2016 i 2017 roku na tę metodę uprawy.

   Rolnicy, którzy mieli rzepak ozimy. uprawiany pasowo w 2016 roku zebrali plony porównywalne do uprawy tradycyjnej a oszczędności polegały na mniejszych kosztach uprawy, nawożenia przedsiewnego i ilości wysiewu nasion na 1 ha .

   System uprawy pasowej ma zalety i wady

Zalety: mniejsze koszty uprawy, oszczędności nawożenia przedsiewnego, mniejsza ilość nasion na 1 ha oraz precyzyjny siew (punktowy)

Wady: zagrożenie przenoszenia chorób przez sprzęt do uprawy, ponieważ jest to w większości przypadków sprzęt usługowy, czyli przemieszcza się z pola na pole.

W warunkach nadmiernej wilgotności nie zaleca się stosowania uprawy pasowej na glebach ciężkich i gliniastych z powodu braku przewietrzenia gleby, co powoduje gorszy rozwój roślin .

Koszt wykonania usługi to 330-350 zł/ha

 Na gminie Ostrowite kilku rolników zdecydowało się na uprawę pasową, jedna z plantacji o powierzchni 3 ha została założona 27 sierpnia br. na glebach IV i V klasy bonitacyjnej. Przedplonem było pszenżyto ozime, słomę pocięto i równomiernie rozmieszczono na polu podczas zbioru pszenżyta za pomocą kombajnu zbożowego 03 sierpnia.

                    Przygotowanie pola do uprawy pasowej polegało tylko na wykonaniu zabiegu chemicznego środkiem chemicznym glifosat, wykonanym 25 sierpnia w celu ograniczenia wschodzących samosiewów zbóż i chwastów. Na polu nie była przeprowadzona żadna uprawa ścierniskowa, siew rzepaku metodą pasową był wykonywany bezpośrednio w ściernisko, pierwsze wschody rzepaku pojawiły się w dniach 01-03.09.17

Zainteresowani tą metodą uprawy powinni wziąć pod uwagę warunki i możliwości gospodarstwa takie jak: rodzaj gleb, wilgotność gleby w trakcie uprawy, wykorzystanie własnego parku maszynowego szczególnie do uprawy gleby. Uprawa pasowa najlepiej sprawdza się w okresach suszy oraz na lżejszych glebach, gdzie stwarza lepsze warunki do rozwoju roślin w porównaniu do metody tradycyjnej orkowej, gdzie w trakcie suszy dochodzi do strat wody a przez co do gorszego rozwoju i wzrostu roślin. Ilość rolników stosujących uprawę strip-till na terenie gminy Ostrowite systematycznie wzrasta.

Rok 2016 był bardzo trudnym okresem dla producentów mleka. Od początku roku ceny skupu mleka spadały i tendencja spadkowa utrzymywała się w pierwszej połowie roku, średnia cena za litr mleka spadła poniżej 1,00 zł. Producenci mleka odstawiający mleko do Spółdzielni Mleczarskiej Udziałowców w Strzałkowie w tym krytycznym okresie nie odczuli tak drastycznie spadających cen jak w innych spółdzielniach. W najbardziej krytycznym okresie ceny skupu  mleka w Strzałkowie nie spadły poniżej 1,00 zł a nawet można powiedzieć, że były jedne z wyższych w kraju. Niski poziom cen wynikał głównie z wysokiego skupu mleka, które powstało po uwolnieniu kwot mlecznych oraz z trudności ze sprzedażą zagraniczną artykułów mlecznych. Utrzymujące się przez długi okres coraz niższe ceny skupu mleka zniechęciły skutecznie producentów do zwiększania produkcji i dały w efekcie zmniejszenie produkcji mleka i przetworów mlecznych. Na terenie powiatu słupeckiego producenci mleka, którzy najbardziej odczuli skutki niekorzystnej sytuacji rynkowej skorzystali z pomocy unijnej na ograniczenie produkcji mleka krowiego z Agencji Rynku Rolnego. Sytuacja na rynku globalnym zaczęła się stabilizować dzięki większemu importowi artykułów mlecznych przez Chiny, USA oraz rynek unijny. W drugiej połowie roku na rynkach między narodowych ceny mleka produktów mlecznych rosły i te trendy świata przełożyły się na poprawę sytuacji na rynku mleka również w Polsce. Na rynku krajowym cena mleka nieprzerwalnie rosła i w grudniu średnia cena przekroczyła 1,20 zł za litr. Sygnały z rynków światowych świadczą, że zmniejszenie produkcji mleka ma charakter trwały. W Polsce w latach 2015-2016 nastąpiło szybkie tempo ograniczenia pogłowia bydła mlecznego. W grudniu 2016 roku pogłowie krów mlecznych liczyło około 2200 tys. szt. czyli mniej o 2,5% niż w roku poprzedzającym. Eksperci przewidują, że w 2017 roku dynamika spadku liczby krów powinna się utrzymać na poziomie 2%.Bessa w końcu roku 2016 faktycznie minęła. Początek 2017 roku to cały czas delikatny wzrost ceny mleka. Jak długo potrwa ten dobry czas? Pewności nie ma, ponieważ ten rynek rządzi się swoimi prawami, a nie prawami ekonomii. Dobra koniunktura to jednak nie wszystko, ponieważ na zysk producentów mleka ma wpływ wiele czynników.

W dniu 15 listopada 2016r.w UG w Słupcy odbyła się konferencja, której organizatorem byli doradcy PZDR w Słupcy. Otwarcia konferencji dokonała Pani kierownik PZDR Danuta Woźniak.  W konferencji licznie udział wzięli rolnicy z terenu powiatu słupeckiego, którzy ubiegali się o wsparcie dla Młodych Rolników w ramach PROW 2014-2020.

Na spotkaniu zostały przedstawione następujące wykłady:

„Bilansowanie nawożenia na poziomie gospodarstwa”, „Dobrostan zwierząt gospodarskich”, „Integrowana ochrona roślin-zwalczanie chorób i szkodników w uprawach rolniczych” oraz „Rachunkowość w gospodarstwie rolnym”. Wykładowcami byli doradcy PZDR w Słupcy: E. Wziętek, H. Matkowski, J. Maślińska.

Wykładowcy zwracali uwagę na wykorzystanie przedstawionych zagadnień w praktycznym prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Podkreślono również znaczenie terminowego ewidencjonowania wpływów i wydatków gospodarstwa rolnego.

Zdobyta na spotkaniu wiedza będzie pomocna w podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji związanych z zarządzaniem gospodarstwem rolnym.

Konferencja zakończyła się wydaniem zaświadczeń, które są jednym z warunków wywiązania się ze zobowiązań Młodych Rolników wobec ARiMR.