Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

W Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Poznaniu 2 września 2020 roku zebrała się Komisja konkursowa celem oceny zgłoszeń nadesłanych do konkursu na „Najlepszego doradcę ekologicznego” w województwie wielkopolskim. Komisji konkursowej przewodniczył Bogdan Fleming – Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Członkami komisji były także Jolanta Kowalska – prof. Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu oraz Elżbieta Bryl – Kierownik Bura Powiatowego Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Koninie. Komisja konkursowa po wnikliwej analizie nadesłanych zgłoszeń przyznała następujące miejsca:

 • I miejsce – Elżbieta Dryjańska,
 • II miejsce – Magdalena Świątkowska,
 • III miejsce – Anna Szafranek.

Jednocześnie Elżbieta Dryjańska została zgłoszona przez przewodniczącego komisji – Bogdana Fleminga oraz Dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – Wiesławę Nowak do etapu krajowego konkursu.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej!

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu i Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego organizują I edycję „Konkursu na Najlepszego Doradcę ekologicznego”.

Ideą konkursu jest promowanie pracy doradców zaangażowanych w rozwój rolnictwa ekologicznego, szczególnie w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań i popularyzacji przetwórstwa na poziomie gospodarstwa.

Konkurs jest dwuetapowy, składa się z etapu wojewódzkiego (I etap) i krajowego (II etap). Etap wojewódzki, nadzorowany przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, jest skierowany do doradców Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Kandydaci do konkursu na etapie wojewódzkim są zgłaszani do Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przez dowolny podmiot działający na terenie województwa na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich. Kandydaci mogą być także zgłaszani przez komórki organizacyjne Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu wyłoni laureata konkursu wojewódzkiego, który zostanie nominowany do etapu krajowego.

Zgłoszenia kandydatów do etapu wojewódzkiego będą przyjmowane do 17 sierpnia br. Formularz zgłoszenia wraz z odpowiednimi załącznikami należy przesłać na adres:

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznań
z dopiskiem „Konkurs – doradca Eko”

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do regulaminu) są do pobrania poniżej w części „Pobierz załącznik”.

Osoby do kontaktu z ramienia WODR w Poznaniu: Magdalena Stachowiak, Magdalena Świątkowska tel. 61 86 304 39, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Od 15 maja 2020 r. będą obowiązywały nowe zasady naboru wniosków na program priorytetowy „Czyste powietrze”. Wnioski będą przyjmowane przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmujące swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny. Wnioski będą przyjmowane drogą elektroniczną poprzez aplikację internetową, dostępną na stronie internetowej właściwego funduszu lub poprzez serwis „gov.pl” (usługa ta będzie aktywowana na przełomie maja i czerwca 2020 r.).

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Dofinansowaniu podlega wymiana starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Dotacja podzielona jest na dwa źródła dofinansowania:

 1. Podstawowy poziom dofinansowania – do 30 000 zł.
 2. Podwyższony poziom dofinansowania – do 37 000 zł.

Podstawowy poziom dofinansowania

Może być udzielany w formie dotacji lub dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

Beneficjentem podstawowego poziomu dofinansowania może być osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł:

 1. stanowiącym podstawę obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 2. ustalonym:
  • zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany rok z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia wniosku oraz
  • na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu, zawierających informacje o wysokości przychodu i stawce podatku lub wysokości opłaconego podatku dochodowego w roku wskazanym w powyższym obwieszczeniu ministra;
 3. z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;
 4. niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i mieszczącym się pod względem rodzaju w katalogu zawartym w art. 3 lit. c) ustawy o świadczeniach rodzinnych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazanym w odpowiednim dokumencie.

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł określonych powyżej w pkt 1)-4), dochody te sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

Opcja 1

Przedsięwzięcie obejmuje demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu. Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji wynosi 30 000 zł dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną lub 25 000 zł dla przedsięwzięć bez mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Opcja 2

Przedsięwzięcie obejmuje demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

 • zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w opcji 1 (powyżej) do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo
 • zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2 do Programu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu),
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji wynosi 25 000 zł dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną lub 20 000 zł bez mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Opcja 3

Przedsięwzięcie nie obejmuje wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmuje (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, 
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Kwota maksymalnej dotacji wynosi 10 000 zł.

Podwyższony poziom dofinansowania (nabór dla tej części zostanie ogłoszony w późniejszym terminie)

Może być udzielany w formie dotacji, pożyczki dla gmin jako uzupełniające finansowanie dla beneficjentów lub dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

Beneficjentem podwyższonego poziomu dofinansowania może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

 1. jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
 2. przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
  • 1 400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 1 960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby, o której mowa w pkt 1, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa powyżej, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Opcja 1

Przedsięwzięcie obejmuje demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

 • zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo
 • zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2a do Programu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu),
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji wynosi 37 000 zł dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną lub 32 000 zł, gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Opcja 2

Przedsięwzięcie nie obejmuje wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmuje (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Kwota maksymalnej dotacji to 15 000 zł.


W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z programem Ministerstwo Klimatu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Polski Alarm Smogowy rozpoczynają cykl bezpłatnych webinariów „Akademia Czystego Powietrza” na temat programu „Czyste powietrze”.

Pierwsze webinarium – dotyczące nowych zasad w programie „Czyste Powietrze” – odbędzie się 11 maja 2020 r. o godz. 12.00. Aby wziąć w nim udział, wystarczy zarejestrować się na stronie: http://nfosigw.gov.pl/formularze/. Szkolenie poprowadzą eksperci z Wydziału Czystego Powietrza NFOŚiGW, którzy wprowadzą wszystkich zainteresowanych również w kwestie związane ze sposobem składania wniosków o dotacje w nowym „Czystym Powietrzu”.

Drugie webinarium z programu „Czyste powietrze” odbędzie się 18 maja 2020 r. o godz. 12.00. Jego tematyka obejmie dwa zagadnienia: wymagania dotyczące kart produktów oraz etykiet energetycznych urządzeń grzewczych i wentylacyjnych, a także uchwały antysmogowe w Polsce w kontekście programu „Czyste Powietrze”.

Kolejne webinaria, w sumie kilkanaście, zaplanowano aż do lipca. Będzie się można na nie rejestrować na stronie NFOŚiGW. Obowiązuje kolejność i limit (500) zgłoszeń. Ci, którzy nie zdążą się zapisać na poszczególne spotkania, będą mogli je obejrzeć – również bezpłatnie – w nieco późniejszym terminie na kanale YouTube NFOŚiGW.

​Artykuł przygotowano na podstawie informacji ze strony dotyczącej programu „Czyste powietrze”: https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/.

Uwaga! Ze względu na obecne ograniczenia związane z pandemią COVID-19, Fundacja WWF Polska ogłosiła odwołanie konkursu „Rolnik Roku regionu Morza Bałtyckiego 2020”.

Fundacja WWF Polska ogłosiła kolejną edycję konkursu „Rolnik Roku regionu Morza Bałtyckiego”.

Celem konkursu jest inspirowanie rolników z całego zlewiska Bałtyku do aktywnego angażowania się w zwalczanie eutrofizacji.

Konkurs adresowany jest do rolników/rolniczek indywidualnych, gospodarstw rodzinnych, przedsiębiorstw rolnych, czerpiących dochód z produkcji konwencjonalnej lub ekologicznej (hodowli zwierząt i/lub uprawy roślin). Nominowani kandydaci muszą wykazać się podjęciem konkretnych działań mających na celu ograniczenie emisji substancji biogennych: związków azotu i/lub fosforu z ich gospodarstw. Za emisję substancji biogennych uważa się ich wyciek do wód, jak również emisję gazów, np. amoniaku pochodzącego z obornika.

Zwycięzcy I etapu, ogólnokrajowego, otrzymają nagrody w wysokości: 1000 euro (I miejsce), 500 euro (II miejsce), 300 euro (III miejsce). Zwycięzca II etapu, całego regionu bałtyckiego, otrzyma nagrodę w wysokości 10 000 euro.

W minionych edycjach konkursu Polska zawsze wypadała bardzo dobrze na tle całego regionu. Gospodarstwa zgłoszone do konkursu stanowiły wizytówkę dla całego kraju na temat realizowanych działań na rzecz ograniczania spływu substancji biogennych z gospodarstw rolnych do wód.

Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu jest już rozpoczęte. Zgłoszenia należy nadsyłać do 30 kwietnia 2020 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną na adres: Fundacja WWF Polska, ul. Usypiskowa 11, 02-386 Warszawa, z dopiskiem Rolnik Roku.

Formularz zgłoszeniowy, informacje o konkursie oraz o laureatach z poprzednich edycji można znaleźć na stronie www.wwf.pl/rolnikroku oraz poniżej.

Do pobrania:

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późniejszymi zmianami), wpisowi do rejestru BDO prowadzonego przez marszałka województwa nie podlega wytwórca odpadów będący rolnikiem gospodarującym na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlega wpisowi do rejestru na podstawie ust. 1 art. 51, tj.:

 • nie jest posiadaczem odpadów, który uzyskał pozwolenie zintegrowane,
 • nie jest posiadaczem odpadów, który uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
 • nie jest posiadaczem odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
 • nie jest podmiotem, który uzyskał decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
 • nie jest podmiotem, który uzyskał koncesję na podziemne składowanie odpadów na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze,
 • nie jest podmiotem, który uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 i 1629).

Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3, zwanej dalej „ewidencją odpadów”. Z obowiązku prowadzenia ewidencji zwolnieni są m.in. rolnicy gospodarujący na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie art. 51 ust. 1.

Rolnicy gospodarujący na powierzchni użytków rolnych powyżej 75 ha prowadzą ewidencję pełną lub uproszczoną.

Ewidencję uproszczoną za pomocą karty przekazania odpadów prowadzą, gdy:

 • wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kilogramów rocznie,
 • wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie; w przypadku przekroczenia powyższych wartości należy prowadzić ewidencję pełną (tj. karty przekazania odpadów, karty ewidencji odpadów) wraz z obowiązkiem sprawozdawczości.

Należy pamiętać, że rolnik zobowiązany jest do złożenia wniosku o wpis przed rozpoczęciem działalności, a w przypadku prowadzenia działalności bez wpisu do rejestru BDO należy złożyć wniosek rejestracyjny jak najszybciej. Za niedopełnienie tego obowiązku czy złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym grozi kara aresztu albo grzywny.

W lipcu 2018 roku wszedł w życie „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. Program zobowiązuje wszystkich rolników do przestrzegania określonych w nim wymogów dotyczących warunków przechowywania nawozów naturalnych, okresów, dawek, sposobów nawożenia i prowadzenia dokumentacji zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem.

Spełnienie wymogów programu azotanowego kontrolują pracownicy Wojewódzkich Inspekcji Ochrony Środowiska (WIOŚ). Dotychczas kontrolowali głównie największe gospodarstwa, które miały wydane pozwolenia wodno-prawne lub zintegrowane. Teraz skontrolują także mniejsze gospodarstwa, a za nieprzestrzeganie przepisów kontrolerzy będą mogli dokonać pouczenia lub nałożyć kary określone w ustawie Prawo wodne. Oprócz poniesienia kary rolnicy są zobowiązani do usunięcia uchybień. Kontrole rozpoczęli także pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Sprawdzają oni przestrzeganie zasad wzajemnej zgodności (znanej też jako cross-compliance), co jest podstawą wypłacenia w całości płatności obszarowych. Przestrzeganie spełnienia wymogów programu azotanowego jest elementem wzajemnej zgodności (tzw. SMR1, GAEC1 i 2). Niedostosowanie się do nich skutkuje potrąceniem płatności obszarowych.

Inicjatywą, która ma pomóc w przygotowaniu do wdrożenia programu azotanowego zarówno doradcom rolnym, jak i rolnikom jest projekt „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód” realizowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, przy współpracy z Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego. Projekt jest współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach projektu planowana jest m.in. organizacja dwunastu 2-dniowych warsztatów pt: „Wdrażanie programu azotanowego”, w których weźmie udział ok. 300 doradców rolnych. Ich celem jest przygotowanie doradców do pracy z rolnikami, uświadomienie im problemu zanieczyszczenia wód, obowiązujących ich regulacji prawnych, wymogów organów kontrolujących, problematyki budowli służących do przechowywania nawozów naturalnych, praktycznych aspektów działań wdrożeniowych (przygotowanie planów nawozowych, bilansowanie azotu w gospodarstwie, obliczanie średniorocznego stanu zwierząt i dużych jednostek przeliczeniowych, obliczanie powierzchni płyty obornikowych i pojemności zbiorników na gnojowice). Szczegóły na temat projektu oraz harmonogram szkoleń można znaleźć na stronie www.fdpa.org.pl/azot, na której zamieszczono również materiały konferencyjne oraz filmową relację z konferencji.

Kolejnym etapem będą warsztaty dla rolników prowadzone przez doradców z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego, które rozpoczną się jesienią 2019 r. Informacje na temat miejsca i terminów warsztatów zostaną zamieszczone w terminie późniejszym na naszej stronie internetowej.

Ewentualne pytania prosimy kierować do p. Anny Giera, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu serdecznie zaprasza do udziału w konkursie wiedzy: „Żywność ekologiczna – wybór świadomych konsumentów”.

Celem konkursu jest upowszechnianie wśród konsumentów wiedzy o walorach, znakowaniu i dostępności żywności ekologicznej na rynku krajowym.

Konkurs skierowany jest do pełnoletnich rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, a także konsumentów żywności ekologicznej. 

Konkurs polega na rozwiązaniu testu „Żywność ekologiczna – wybór świadomych konsumentów”, który jest dostępny do pobrania poniżej w części „Pobierz załącznik” (do wyboru jako plik DOC lub PDF). Test należy pobrać, wydrukować, a następnie po udzieleniu odpowiedzi wysłać pocztą na adres: PZDR w powiecie konińskim; ul. Hurtowa 1; 62-510 Konin; z dopiskiem Konkurs EOŚ.

Ponadto należy dołączyć podpisane oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, że zapoznałam(-em) się z treścią regulaminu i wyrażam zgodę na zawarte w nim warunki oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych organizatora /Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych art. 6. pkt 1.a)/”.

Spośród terminowo nadesłanych prac wraz z prawidłowo podpisanym zgłoszeniem (wydruk testu) komisja konkursowa wyłoni laureatów (3 nagrody główne i 3 wyróżnienia). Jeżeli liczba poprawnie rozwiązanych testów z największą ilością punktów będzie jednakowa i przekroczy liczbę głównych nagród (3) i wyróżnień (3), to wówczas zostanie przeprowadzone wśród tych osób losowanie, które wyłoni zwycięzców konkursu.

Więcej informacji nt. konkursu znajduje się w Regulaminie konkursu, który jest dostępny do pobrania poniżej w części „Pobierz załącznik”. 

Harmonogram konkursu

Data Czynność
1 października 2018 r. Ogłoszenie konkursu.
25 października 2018 r. Termin nadsyłania prac (decyduje data stempla pocztowego).
30 października 2018 r. Obrady jury konkursu.
9 listopada 2018 r. Ogłoszenie wyników konkursu.

Ukazało się rozporządzenie w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. Rozporządzenie z dnia 5 czerwca 2018 roku zostało ogłoszone 12 lipca br.

Wymogi programu obowiązują w całym kraju od 26 lipca br. Wyjątkiem jest konieczność sporządzania planu nawozowego (ten wymóg obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku) oraz przepisów odnoszących się do obowiązku dostosowania powierzchni lub pojemności miejsc do przechowywania nawozów naturalnych – tutaj terminy są zależne od wielkości produkcji, tj.

 • do 31 grudnia 2021 r. – w przypadku podmiotów prowadzących chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie większej niż 210 DJP, w tym podmiotów prowadzących chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk albo chów lub hodowlę świń powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior;
 • 31 grudnia 2024 r. – w przypadku podmiotów prowadzących chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie mniejszej lub równej 210 DJP.

Zgodnie z art. 104.1 Ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 roku program działań wdraża się na obszarze całego państwa (nie ma wyznaczonych obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych, tzw. OSN, tak jak to było w latach poprzednich).

Program zawiera szereg wymogów, które są obowiązkowe do stosowania w gospodarstwach rolnych. Określa m.in.:

 • wykorzystanie nawozów na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, przykrytych śniegiem, w pobliżu wód powierzchniowych czy na terenach o dużym nachyleniu,
 • terminy stosowania nawozów naturalnych oraz azotowych mineralnych,
 • warunki przechowywania nawozów naturalnych,
 • sposób ustalania dawki nawozów, obowiązki dotyczące posiadania planu nawozowego oraz
 • sposób dokumentacji realizacji działań zawartych w programie.

„Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” można pobrać → tutaj.


Wyniki konkursu wiedzy „Rolnictwo ekologiczne w teorii i praktyce”

Na przełomie września i października bieżącego roku został ogłoszony konkurs wiedzy „Rolnictwo ekologiczne w teorii i praktyce”, którego organizatorem był Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu (WODR w Poznaniu). Powyższy konkurs był realizowany w ramach przedsięwzięcia „Organizacja dwóch konkursów z zakresu ekologii i ochrony środowiska na obszarach wiejskich dla rolników, uczniów i studentów województwa Wielkopolskiego” współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Celem konkursu było upowszechnianie wśród rolników, uczniów i studentów wiedzy o zasadach i uwarunkowaniach ekologicznej produkcji rolnej. Konkurs skierowany był do rolników, uczniów szkół rolniczych i studentów uczelni rolniczych zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie odpowiedzieć na 20 pytań testowych. Pytania były dostępne na stronie internetowej Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu oraz w Poradniku Gospodarskim.

Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu po zapoznaniu się z rozwiązaniami testów uczestników wyłoniła w drodze losowania zwycięzców konkursu (6 prac z maksymalną liczbą punktów) oraz osoby wyróżnione.

ZWYCIĘZCY KONKURSU:

 1. Jerzy Byszewski
 2. Sylwester Janik
 3. Adam Służewski

WYRÓŻNIENI:

 1. Bernadetta Mikosz
 2. Renata Wojciech
 3. Barbara Operacz
 4. Małgorzata Nowacka
 5. Gabriela Styburska


Wyniki konkursu plastycznego „Moje środowisko – moja przyszłość”

Celem konkursu z zakresu sztuki była promocja najlepszych prac plastycznych wykonanych przy użyciu różnych technik artystycznych np. malowanie, rysowanie, wyklejanie itp., a także podkreślenie znaczenia środowiska dla życia ludzi poprzez promowanie zrównoważonego rozwoju i propagowanie stylu życia przyjaznego dla środowiska. Konkurs był skierowany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu województwa wielkopolskiego. Prace można było nadsyłać do 9 października br.

Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami przeprowadziła burzliwe obrady, w wyniku których przyznała trzy nagrody główne oraz pięć wyróżnień. Ponadto komisja postanowiła uhonorować autorów kolejnych 15 prac i przyznała im wyróżnienia w postaci gadżetów.

ZWYCIĘZCY KONKURSU:

 1. Igor Borowczak – Zespół Przedszkolno-Szkolny im. Adama Mickiewicza w Ruchocicach
 2. Jakub Kozłowski – Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Niechanowie
 3. Adrian Szczepaniak – Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Niechanowie

WYRÓŻNIENI:

 1. Kacper Juszczyk – Szkoła Podstawowa Nr 3 im. K. Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp.
 2. Bernard Miśkiewicz – Szkoła Podstawowa w Dębach Szlacheckich
 3. Katarzyna Olszewska – Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dźwiersznie Małym
 4. Marcel Ruda – Szkoła Podstawowa im. Józefa Lipskiego w Szczurach
 5. Oliwier Staszkiewicz – Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Niechanowie

WYRÓŻNIENI GADŻETAMI:

 1. Sandra Skrzypek – Zespól Szkolno-Przedszkolny w Topoli Małej
 2. Agata Furman – Zespól Szkolno-Przedszkolny w Topoli Małej
 3. Aurelia Chraplak – Zespół Przedszkolno-Szkolny im. Adama Mickiewicza w Ruchocicach
 4. Kornelia Sitek – Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Miedzichowie
 5. Franciszek Szczepański – Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Miedzichowie
 6. Oskar Kubiak – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp.
 7. Natalia Sójka – Zespół Szkół im. Orła Białego w Korytach
 8. Oliwia Ślebioda – Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem
 9. Jana Marianna Grabia – Szkoła Podstawowa im. gen. J. Dowbora Muśnickiego w Lusowie
 10. Nadia Drożdż – Szkoła Podstawowa im. gen. J. Dowbora Muśnickiego w Lusowie
 11. Kamil Ziarkowski – Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dźwiersznie Małym
 12. Anna Florczak – Szkoła Podstawowa im. Józefa Lipskiego w Szczurach
 13. Emil Adamski – Szkoła Podstawowa im. Józefa Lipskiego w Szczurach
 14. Jagoda Tomaszewska – Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Niechanowie
 15. Maja Anna Nowicka – Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Niechanowie

Komisja konkursowa, zgodnie z regulaminem, nagrodziła także szkoły najbardziej zaangażowane w konkurs. Nagrodzone zostały następujące placówki:

 1. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Niechanowie
 2. Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem
 3. Zespół Przedszkolno-Szkolny im. Adama Mickiewicza w Ruchocicach


Uroczyste podsumowanie konkursów i wręczenie nagród nastąpi 27.10.2017 o godz. 10.00 w Hotelu Przylesie, ul. Bukowska 2, 62-080 Sierosław. Serdecznie zapraszamy! Prosimy o potwierdzenie udziału w podsumowaniu – tel. 618 630 439 lub email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Zwycięzcom konkursu gratulujemy, a wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie.

 

Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach umowy dotacji nr 69/U/400/234/2017.

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu organizuje konkurs wiedzy: „Żywność ekologiczna – wybór świadomych konsumentów”.

Celem Konkursu jest upowszechnianie wśród konsumentów wiedzy o  walorach, znakowaniu i dostępności żywności ekologicznej na rynku krajowym.

Konkurs skierowany jest do pełnoletnich rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, a także konsumentów żywności ekologicznej. 

Konkurs polega na rozwiązaniu testu „Żywność ekologiczna – wybór świadomych konsumentów”, który jest dostępny do pobrania poniżej w części „Pobierz załącznik” (do wyboru jako plik DOC lub PDF). Test należy pobrać, wydrukować, a następnie po udzieleniu odpowiedzi wysłać pocztą na adres: PZDR w powiecie konińskim; ul. Hurtowa 1; 62-510 Konin; z dopiskiem Konkurs EOŚ.

Ponadto należy dołączyć podpisane oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, że zapoznałam (-em) się z  treścią regulaminu i wyrażam zgodę na zawarte w nim warunki” oraz zapis: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych organizatora (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.19997 r. Dz.U. z 2016 r., poz. 922).

Spośród terminowo nadesłanych prac wraz z prawidłowo podpisanym zgłoszeniem komisja konkursowa, powołana przez Organizatora, wyłoni laureatów – 3 osoby, które uzyskają w teście największą liczbę punktów. Jeżeli liczba poprawnie rozwiązanych testów z największą ilością punktów będzie jednakowa i przekroczy liczbę głównych nagród (3), to wówczas zostanie przeprowadzone wśród tych osób losowanie, które wyłoni zwycięzców konkursu

Więcej informacji nt. konkursu znajduje się w Regulaminie konkursu, który jest dostępny do pobrania poniżej w części „Pobierz załącznik”. 

Harmonogram konkursu

Data Czynność
2 października 2017 r. Ogłoszenie konkursu.
23 października 2017 r. Termin nadsyłania prac (decyduje data stempla pocztowego).
27 października 2017 r. Obrady jury konkursu.
10 listopada 2017 r. Ogłoszenie wyników konkursu.