Pomoc związana z wystąpieniem szkód wywołanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi
23 kwietnia 2021

Uwaga! Termin na złożenie wniosku o płatności bezpośrednie i niektóre płatności PROW został wydłużony do 17 czerwca 2021

Opracowanie: Minister Rolnictwa I Rozwoju Wsi • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec

Z uwagi na występujące nadal ograniczenia i trudności administracyjne spowodowane pandemią SARS-CoV-2 oraz zmiany wprowadzone w 2021 roku w odniesieniu do zasad wypełniania wniosków o przyznanie płatności, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda podjął decyzję o wydłużeniu do 17 czerwca 2021 roku terminu na składanie wniosków o dopłaty bezpośrednie oraz niektóre płatności w ramach PROW (Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich), takie jak: „Rolnictwo ekologiczne”, działanie „Dobrostan zwierząt”, płatności ONW, „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” oraz przyznanie premii w ramach działania zalesieniowego.

Do 17 czerwca 2021 roku został także wydłużony termin składania zmian do wniosków.

Wnioski będzie można również składać po 17 czerwca, czyli do 12 lipca 2021 roku, z tym że za każdy dzień roboczy opóźnienia należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1% (z wyjątkiem przypadków kiedy opóźnienie jest wynikiem działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności).

Obecnie trwają prace legislacyjne zmierzające do wydania stosownego rozporządzenia.

21 kwietnia 2021

Oferta pracy – poszukiwany zootechnik bydła mięsnego

Opracowanie: Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec

Logo Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego poszukuje pracownika na stanowisko zootechnika bydła mięsnego do pracy w terenie.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe ze specjalnością zootechnika,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku (mile widziane doświadczenie w pracy z bydłem ras mięsnych),
 • stan zdrowia pozwalający na pracę w terenie.
 • prawo jazdy kategorii B,
 • gotowość do wyjazdów w delegacje.

Rejon działania:

 • północna część województwa dolnośląskiego i południowa część województw wielkopolskiego i lubuskiego.

Aplikację (CV oraz list motywacyjny) należy przesłać w terminie do 5 maja 2021 roku:

 • pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.,
 • lub faksem na numer 22 849 32 32.

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego zastrzega sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty.

Ostatnio zmieniany 21 kwietnia 2021
20 kwietnia 2021

Premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw – składanie wniosków do 29 maja 2021

Opracowanie: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła 31 marca przyjmowanie wniosków w ramach dwóch poddziałań finansowanych z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. O bezzwrotną premię mogą ubiegać się młodzi rolnicy, a także osoby zainteresowane restrukturyzowaniem małych gospodarstw. Wnioski można składać do 29 maja 2021 roku.

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu świadczy usługi związane z wypełnianiem dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej (dofinansowania) przez zainteresowanych rolników. Zapraszamy do naszych biur doradczych → skontaktuj się z nami.

Premie dla młodych rolników

To już kolejny, siódmy nabór wniosków o bezzwrotne „Premie dla młodych rolników”. Wsparcie to ma zachęcić młode pokolenie do rozwijania rolniczego biznesu – nie tylko pozwala zachować opłacalność produkcji rolnej, ale przekłada się również (w dłuższej perspektywie czasowej) na jej zwiększenie, stąd rosnąca popularność tego programu.

Wsparcie mogą otrzymać osoby, które między innymi:

 • w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat;
 • posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe (lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
 • posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni minimum 1 hektara;
 • rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej przed dniem złożenia wniosku, lecz nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku;
 • posiadają lub utworzą gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tysięcy do 150 tysięcy euro;
 • przedłożą biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa.

Wysokość finansowej pomocy wynosi 150 tysięcy złotych:

 • 120 tysięcy złotych – wypłacane na wniosek o płatność pierwszej raty, po spełnieniu warunków do przyznania pomocy;
 • 30 tysięcy złotych – wypłacane na wniosek o płatność drugiej raty, po realizacji biznesplanu.

Restrukturyzacja małych gospodarstw

Tegoroczny nabór jest dziewiątym z kolei. O wsparcie finansowe może starać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 hektar użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tysięcy euro.

Wniosek może złożyć osoba zarówno ubezpieczona w KRUS (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), jak i w ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych). Nie ma również zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie, ale dochód lub przychód z działalności rolniczej musi stanowić co najmniej 25 procent całości dochodów lub przychodów.

Pomoc może być przyznana tylko raz w czasie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020. W przypadku małżonków może ją otrzymać tylko jedno z nich, niezależnie od tego, czy prowadzą gospodarstwo wspólnie, czy każde osobno.

O wsparcie nie mogą ubiegać się osoby, którym wypłacono pomoc finansową z następujących programów wsparcia: „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych PROW 2007-2013, a także „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”, „Premie dla młodych rolników” w ramach PROW 2014-2020.

Rolnik, który zdecyduje się na rozwój swojego małego gospodarstwa, może uzyskać na ten cel 60 tysięcy złotych bezzwrotnej premii. Jest ona wypłacana w dwóch ratach:

 • 48 tysięcy złotych – wypłacane na wniosek o płatność pierwszej raty, po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy,
 • 12 tysięcy złotych – wypłacane na wniosek o płatność drugiej raty, po prawidłowej realizacji biznesplanu.

Wspólny mianownik obu naborów

Obie premie muszą zostać w całości przeznaczone na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. W przypadku młodych rolników minimum 70 procent dofinansowania należy zainwestować w środki trwałe, natomiast w przypadku właścicieli małych gospodarstw – minimum 80 procent. Katalog takich inwestycji jest bardzo szeroki. Przyznane pieniądze można przeznaczyć na przykład na przebudowę lub remont budynków czy kupno nowych maszyn. Wsparcie można wykorzystać na zakup gruntów, stada podstawowego zwierząt czy zakładanie sadów i plantacji wieloletnich gatunków użytkowanych efektywnie dłużej niż 5 lat.

Spośród poddziałań finansowanych z PROW 2014-2020 „Premie dla młodych rolników” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw” cieszą się szczególnie dużym zainteresowaniem beneficjentów. W przypadku pierwszego z wymienionych poddziałań, do tej pory przyznano prawie 3 miliardy złotych wsparcia dla niemal 25 tysięcy młodych adeptów rolnictwa. Jeśli zaś chodzi o drugie poddziałanie – ponad 45 tysięcy właścicieli małych gospodarstw otrzymało około 2,7 miliarda złotych.

W obu naborach wnioski o przyznanie pomocy należy składać do oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Można to zrobić osobiście korzystając z wrzutni, przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Ostatnio zmieniany 21 kwietnia 2021
20 kwietnia 2021

Uwaga! Wypalanie traw jest niezgodne z prawem i grozi utratą dopłat

Opracowanie: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec

Wiosną rośnie zagrożenie pożarowe związane z wypalaniem traw. Warto przypomnieć, że proceder ten jest niezgodny z prawem i grożą za niego surowe sankcje karne oraz cofnięcie dopłat wypłacanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jak groźny jest pożar łąk, można było przekonać się wiosną ubiegłego roku, kiedy płonęły tereny Biebrzańskiego Parku Narodowego, a akcja gaśnicza trwała kilkanaście dni. Mimo że od wielu lat Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Straż Pożarna i inne instytucje przestrzegają przed wypalaniem traw, co roku znajdują się osoby, które lekceważąc te apele, za nic mają stwarzanie bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt i niszczenie środowiska naturalnego.

Pozytywne skutki wypalania traw to mit

Wbrew obiegowej opinii wypalanie nie powoduje bujniejszego odrostu traw. Nie poprawia też jakości gleby. Co więcej, w znacznym stopniu obniża wartość plonów. Po przejściu pożaru gleba staje się jałowa i potrzebuje nawet kilku lat, aby powrócić do stanu sprzed katastrofy.

Pożar jest tragiczny w skutkach dla całego ekosystemu – zostaje zniszczona nie tylko warstwa życiodajnej próchnicy, giną również zwierzęta. Podpalanie traw bywa często przyczyną pożarów lasów i zabudowań gospodarczych, w których życie tracą także ludzie.

Surowe kary – grzywna a nawet więzienie

Zakaz wypalania traw został określony w Ustawie o ochronie przyrody oraz w Ustawie o lasach, a Kodeks wykroczeń przewiduje za to karę nagany, aresztu lub grzywny, której wysokość może wynieść od 5 tysięcy do 20 tysięcy złotych. Co więcej, jeśli w wyniku podpalenia trawy dojdzie do pożaru, który sprowadzi zagrożenie utraty zdrowia lub życia wielu osób albo zniszczenia mienia wielkich rozmiarów, wtedy sprawca – zgodnie z zapisami Kodeksu karnego – podlega karze pozbawienia wolności nawet do 10 lat.

Wypalanie traw to także ryzyko utraty dopłat

Oprócz wspomnianych sankcji wypalającemu grożą również dotkliwe kary, które nakładać może Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zakaz wypalania gruntów rolnych jest jednym z warunków, których rolnicy są zobligowani przestrzegać, aby móc ubiegać się o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe w ramach PROW 2014-2020. W przypadku jego złamania Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może nałożyć na rolnika karę finansową zmniejszającą wszystkie otrzymywane przez niego płatności o 3 procent w zależności od stopnia winy, kara może zostać obniżona do 1 procenta bądź zwiększona do 5 procent. Jeszcze wyższe sankcje są przewidziane dla tych, którzy świadomie wypalają grunty rolne – muszą oni liczyć się z obniżeniem płatności nawet o 25 procent. Agencja może również pozbawić rolnika całej kwoty płatności bezpośrednich za dany rok, jeśli zostanie stwierdzone uporczywe wypalanie przez niego traw.

Organizatorem konkursu wiedzy „Retencja to nie tylko woda w rowach melioracyjnych” był Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, który jest wydawcą czasopisma: „Poradnik Gospodarski”. Konkurs polegał na rozwiązaniu testu zamieszczonego w marcowym numerze „Poradnika Gospodarskiego” oraz na stronie internetowej naszego Ośrodka w zakładce KONKURSY.

Komisja konkursowa została powołana przez Dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w składzie:

 • Paulina Pawlicka – przewodnicząca,
 • Michał Sosiński – członek,
 • Aleksandra Nosek  – członek.

Komisja zebrała się 19 kwietnia 2021 roku. Dokonała oceny prac pod kątem formalnym (zgodności z regulaminem) i przeprowadziła losowanie zwycięzców. Wpłynęło 5 prawidłowo rozwiązanych testów konkursowych.

Zwycięzcami konkursu zostali:

 1. Gabriela Styburska
 2. Marek Styburski
 3. Michał Styburski
20 kwietnia 2021

Kobyla Góra – Gmina atrakcyjna turystycznie

Opracowanie: Aleksandra Morta • Zamieszczenie: Magdalena Sowizdrzał

Położona na południowych krańcach Wielkopolski niewielka, wiejska gmina z roku na rok przeobraża się w coraz bardziej przyjazny dla turystów cel wypoczynkowych podróży.

Początkowo jedną z najpopularniejszych atrakcji stanowił niepozorny Zalew Blewązka, gdzie z różnych zakątków Polski od lat osiemdziesiątych przyjeżdżały rodziny z dziećmi, aby bawić się bezpiecznie w wodzie, opalać na piaszczystej plaży bądź grillować. Wychodząc wczasowiczom naprzeciw, mieszkańcy gminy rozpoczęli inwestować w bazę hotelową i gastronomiczną, zaś Urząd Gminy poczynił nakłady w celu stworzenia szlaku pieszo-rowerowego wokół zbiornika oraz licznych miejsc odpoczynku i rekreacji.

Dla bardziej aktywnych gości gmina oferuje bogaty wybór tras rowerowych i szlaków turystycznych, prowadzących przez lasy, pola oraz wzgórza. Podczas takich wypraw można spotkać dzikie zwierzęta w ich naturalnym środowisku, pomniki przyrody, drewniane zabytki sztuki sakralnej oraz niepowtarzalne krajobrazy.

Na szczególną uwagę zasługuje jedna z najbardziej charakterystycznych gminy konstrukcja – 20 metrowy Krzyż Milenijny. Znajduje się on na najwyższym wzniesieniu Wielkopolski. Po dotarciu na szczyt możemy podziwiać „Dzwon Jana Pawła II”, którego dźwięk niesie się po okolicznych wzgórzach codziennie o godzinie 15.00. Nieopodal znajduje się Centrum Wiedzy i Nowych Technologii w Parzynowie, prowadzące liczne działania propagujące wiedzę astronomiczną.

Gmina, nie tracąc swego pierwotnego, rolniczego charakteru, ukierunkowuje się na turystykę i rekreację, co szczególnie widać w coraz liczniejszym poszerzaniu działalności rolnej o ofertę agroturystyczną.

Potwierdzeniem tytułowej „atrakcyjności turystycznej” jest nadany w Plebiscycie Orły Polskiego Samorządu tytuł „Gminy atrakcyjnej turystycznie 2016”.

Doskonałym podsumowaniem zdaje się hasło, którym gmina jest promowana m.in. na wrocławskich tramwajach: „Czyste powietrze, woda, las - to wszystko jest wśród nas”.

Ostatnio zmieniany 20 kwietnia 2021
19 kwietnia 2021

Gryka jako poplon

Opracowanie: Andrzej Otto • Zamieszczenie: Danuta Matusiak

Gryka dostarcza nasion wykorzystywanych przede wszystkim do wyrobu kaszy, a w niektórych rejonach również do wyrobu mąki, i z tej przyczyny zaliczana jest do roślin zbożowych. Jest to też bardzo cenna roślina miododajna. Coraz częściej bywa uprawiana na zielonkę w siewie czystym lub w mieszankach z gorczycą białą lub facelią błękitną.

Rośliny gryki są zupełnie niepodobne do roślin innych zbóż. Łodygi gryki wyrastają do wysokości około 1,00 m i tworzą wiele rozgałęzień. Liście mają kształt sercowaty, osadzone są na długich ogonkach. Łodygi, nerwy i ogonki liściowe są zabarwione na czerwono. Kwiaty wyrastają u nasady liści i tworzą grono. Pojedyncze kwiaty są różowe, białe lub białoróżowe, obcopylne - zapylane przez pszczoły. Nasiona gryki są trójgraniaste o grubej, twardej, brązowej okrywie. System korzeniowy gryki składa się z korzenia palowego sięgającego dość głęboko oraz licznych rozgałęzień. Korzenie mają bardzo dużą  zdolność pobierania z gleby składników pokarmowych, zwłaszcza fosforu.

Gryka ma nieduże wymagania glebowe, może być uprawiana na wszystkich glebach z wyjątkiem gleb podmokłych i bardzo suchych. Uprawia się ją przede wszystkim na glebach lekkich, jednakże większe plony wydaje na glebach bardziej zasobnych. Gryka ma niewielkie wymagania co do przedplonu, toteż można ją wysiewać po wszystkich roślinach. Może być uprawiana jako poplon.

Dawki nawozów mineralnych wynoszą przeciętnie 30-40 kg N oraz 40-60 kg K2O i 40-80 kg P2O5 na ha. Nawozy stosuje się w całości przed siewem, ponieważ gryka ma krótki okres wegetacji i nawozów stosowanych pogłównie nie byłaby w stanie wykorzystać.

Przygotowanie pola pod grykę uprawianej jako poplon. Po zbiorze plonu głównego pole orze się, bronuje i przystępuje do siewu. Wysiew nasion około 50-60 kg na ha. Bardzo ważne jest aby do siewu używać nasion dobrze wykształconych, dorodnych.

Poplony rośliny uprawianej po zbiorze plonu głównego, a użytkowane jesienią tego samego roku na paszę lub przyoranie na zielony nawóz możemy pozostawić w postaci mulczu po ich ścięciu, zwałowaniu bądź zniszczone przez mróz na polu. Poplony takie zwiększają żyzność gleby, dostarczają glebie składników mineralnych głównie azotu, jak również zwiększają biologiczną aktywność gleby.

Korzyści dla gleby:

- spulchniają glebę.

- wzbogacają glebę w azot.

- sprzyjają rozwojowi mikroorganizmów.

- przyczyniają się do wydobycia składników mineralnych z głębszych warstw gleby.

- zapobiegają wypłukiwaniu składników odżywczych z gleby.

W ostatnich latach w naszym rejonie bardzo modnym i w coraz większym zakresie uprawiana jest gryka.

 

Andrzej Otto główny doradca PZDR nr 7 w Pleszewie

Źródło: strony internetowe .

Ostatnio zmieniany 19 kwietnia 2021
19 kwietnia 2021

Cechy pasożytów roślin.

Opracowanie: Barbara Skrzypniak • Zamieszczenie: Danuta Matusiak

Pasożytnictwo jest rodzajem cudzożywności i odnosi się tylko do jednej funkcji żywego organizmu, którą jest odżywianie. Osobnik, który czerpie korzyści nazywa się pasożytem, a czasem gospodarzem. Pasożyt rośliny rozwija się na jej żywych organach, z których pobiera wodę i substancje pokarmowe, ale także zakłóca liczne funkcje fizjologiczne powodujące choroby roślin. Żywiąc się jego pokarmem lub tkanką rozmnaża się na roślinie żywicielskiej. Pasożyty rozmnażając się przechodzą na roślinie cały cykl rozwojowy lub jego część. Pasożyty szkodliwe dla roślin żywicielskich, to patogeny, mogą też z nimi nawiązać kontakt symbiotyczny. Wśród cech pasożytów powodujących choroby za najważniejsze uważa się powinowactwo pasożytnicze, agresywność i patogeniczność. Powinowactwo pasożytnicze powoduje brak infekcji czynnik chorobotwórczy nie może się odżywiać i ginie. Agresywność oznacza wzajemną skłonność czynnika chorobotwórczego i żywiciela. Czynnik chorobotwórczy względem żywiciela wykazuje tropizm ( reakcje ruchowe) i przystosowanie enzymatyczne umożliwiające infekcję i opanowanie tkanek. Czynnik ten zależy od zdolności patogenna do pobierania składników pokarmowych z tkanek żywiciela. Brak, tzw. „łączności” pasożytów charakteryzuje się szczególnie dużą zdolnością do zakażenia rośliny, czerpania z jej tkanek pokarmu i opanowania jej oraz do rozmnazania się w porażonej lub na porażonej roślinie. Stopień agresywności zależy od cech patogenna i żywiciela.  Według Gaumanna szwajcarskiego mikologa i fitopatologa za wskaźnik agresywności uznaje się liczbowy próg infekcji, tj. najmniejszą liczbę zarodników grzyba zdolną do zakażenia rośliny w odniesieniu do czasu trwania infekcji i inkubacji choroby. Wskaźnik ten określa również stopień wrażliwości rośliny na chorobę. Przykładem grzybów o bardzo dużej agresywności są mączniaki rzekome. W korzystnych warunkach częste opady i wysoka wilgotność powodują epidemię, niszcząc całkowicie porażone rośliny. Patogeniczność odnosi się do dwóch organizmów żywych, polegające na pobieraniu wody z tkanek rośliny, substancji organicznych oraz zakłócaniu licznych funkcji fizjologicznych prowadzących do wystąpienia objawów chorobowych. Patogeniczność to zdolność pasożyta do wywołania choroby. Wirulencja, natomiast określa stopień patogeniczności. Pojęcie wirulencji odnosi się do stałej uwarunkowanej genetycznie cechy patogenna. Wśród pasożytów roślin wyróżnia się trzy grupy, które mogą być patogenami roślin:

- pasożyty obligatoryjne

- pasożyty fakultatywne

- saprofity fakultatywne

Najwyższy stopień pasożytniczej cudzożywności stanowi pasożytnictwo obligatoryjne, czyli bezwzględne. Pasożyty bezwzględne mogą się odżywiać, rosnąć i rozmnażać się tylko na żywych organach. Patogeny biograficzne, nie zabijają tkanek roślin, lecz pobierają z nich wodę i składniki odżywcze. Szkodliwość ich objawia się głównie przez wyczerpanie pokarmowe organów roślin. Pasożyty te zakażają rośliny przez naturalne otwory lub wnikają przez nie uszkodzona tkankę okrywową. Rozwijają się w przestworach między komórkowych lub wewnątrz komórek tworząc silnie rozrośnięte ssawki. Wśród objawów chorobowych rzadko spotyka się nekrozy tkanek. Objaw ten może wystąpić dopiero w końcowej fazie. Cechą charakterystyczną pasożytów bezwzględnych jest ich przystosowanie do roślin dobrze rozwiniętych. Pasożyty fakultatywne, czyli okolicznościowe, żyją powszechnie jako saprofity, w określonych warunkach przystosowują się do odżywiania pasożytniczego. Są przeważnie patogenami nekrotroficznymi. Działając enzymami i toksynami na tkanki roślin powodują ich obumieranie, a z zamierającego lub martwego podłoża pobierają składniki pokarmowe. Patogeny te mogą przenosić się z martwego podłoża na żywe organy roślin. Zakażenie roślin następuje przeważnie przez rany choć niektóre z nich również przez nieuszkodzoną skórkę. Grzybnia pasożytów okolicznościowych rozwija się w przestworach międzykomórkowych jak i wewnątrz komórek. Objawom choroby towarzyszą nekrozy. Pasożyty te łatwiej atakują rośliny osłabione. Trzecia grupa, czyli saprofity okolicznościowe żyją pasożytniczo w określonych warunkach. Cechą charakterystyczną tych grzybów jest przechodzenie w cyklu rozwojowym z fazy pasożytniczej do saprofitycznej. Stadium płciowe w fazie saprofitycznej rozwija się na opadłych, martwych liściach, a stadium wegetatywne, konidialne w fazie pasożytniczej tylko na żywych organach roślin. Ocenia się że na świecie istnieje ok. 3 tysięcy gatunków roślin pasożytniczych. Wśród nich wyróżnia się :

 1. Pasożyty obligatoryjne( bezwzględne) – do przeprowadzenia cyklu życiowego wymaga gospodarza.
 2. Pasożyty fakultatywne( względne) – mogą realizować cykl życiowy niezależnie od gospodarza.

Rośliny pasożytnicze dzielimy także ze względu na zdolność fotosyntezy, na :

 1. Pasożyty całkowite – rośliny bezzieleniowe, które nie przeprowadzają fotosyntezy. Potrzebne do życia substancje czerpią z organizmu żywiciela. Żywicielem może być inna roślina lub tak jak w przypadku myko heterotrofów inny określony gatunek grzyba.
 2. Półpasożyty( pasożyty częściowe) – posiadają zielony chlorofil i przeprowadzają fotosyntezę. Z organizmu żywiciela pobierają wodę i sole mineralne. Niektóre z nich mogą żyć bez żywiciela.

Rośliny pasożytnicze – parazytofity – mogą pasożytować na różnych częściach roślin. Wyróżnia się dwie grupy:

 1. Pasożyty korzeniowe – ich ssawki wnikają do korzeni roślin.
 2. Pasożyty pędowe – ich ssawki wnikają do pędów nadziemnych

Parazytofitom pasożytniczy tryb życia umożliwiają ssawki , którymi wchłaniają wodne roztwory soli i substancji organicznych żywiciela oraz wydzielają enzymy umożliwiające inwazję do jego organizmu. Ten rodzaj pasożytnictwa cechuje wybiórczość co do organizmu żywiciela. Parazytofity nie przeprowadzają fotosyntezy i nie posiadają chlorofilu.  

Wśród wszystkich grup patogenów – wirusów, mikoplazm, bakterii i grzybów występują monofagi i polifagi. Większość monofagów to pasożyty bezwzględne, natomiast wśród polifagów dominują pasożyty okolicznościowe. Właściwa specjalizacja pasożytnicza, występuje u monofagów i polifagów. Wiąże się to z tworzeniem form specjalnych oraz ras fizjologicznych w obrębie tego samego gatunku.

Rośliny pasożytnicze na rośliny żywicielskie wywierają bardzo niekorzystny wpływ. Pobierając z nich wodę z solami mineralnymi oraz składniki pokarmowe osłabiają je, a nawet mogą doprowadzić do ich śmierci- szczególnie pasożyty całkowite. Obserwując półpasożyty nie zauważa się tak często i intensywnie ich szkodliwego wpływu na żywiciela.

 

Literatura:

 1. Z. Borecki „ Nauka o chorobach roślin”
 2. „ Wikipedia” – wolna encyklopedia , strona internetowa.

Opracowanie: Barbara Skrzypniak , główny doradca - PZDR nr 7

Ostatnio zmieniany 19 kwietnia 2021
19 kwietnia 2021

KRUS organizatorem XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci

Opracowanie: Dorota Piękna - Paterczyk • Zamieszczenie: Danuta Matusiak

25 marca 2021 roku w Placówce Terenowej KRUS w Pleszewie odbyło się posiedzenie komisji oceniającej prace plastyczne dzieci,  które zostały zgłoszone na XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny. W 2021 roku myślą przewodnią tworzonych prac jest hasło „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”. Honorowy Patronat nad konkursem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi a wsparcia organizacyjnego udzielają MRiRW, PIP, ARiMR oraz KOWR

Komisja konkursowa w składzie: Jolanta Pankowiak – Kierownik PT KRUS Pleszew, Marek Radomski – specjalista PT KRUS Pleszew, Andrzej Zalewski – główny specjalista PIP w Poznaniu, Renata Reszel – nauczyciel plastyk ZSP nr 3 w Pleszewie i Dorota Piękna-Paterczyk – główny specjalista WODR ustaliła, że w wyniku nadesłanych od 150 uczniów prac z 10 szkół podstawowych laureatami zostali autorzy prac plastycznych z 2 grup wiekowych. Wybrano 6 prac po 3 z każdej grupy wiekowej. Prace podzielono i wybrano w I grupie wiekowej klasy 0 – III i  w II grupie wiekowej z klas od IV do VIII. Autorzy wyłonionych prac plastycznych zostali zwycięzcami etapu regionalnego. Organizowany od wielu lat konkurs  każdego roku cieszy się dużym zainteresowaniem dzieci. Tym razem główne hasło konkursu związane jest z jubileuszem KRUS. W 2021 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego świętuje 30 lat. Konkurs skierowany do uczniów wiejskich szkół podstawowych ma za zadanie promować pozytywne zachowania związane z przebywaniem i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Zgłoszone  prace konkursowe zostały wykonane zgodnie z założeniami konkursu w formie prac plastycznych w formacie A-3 w dowolnej technice. Założeniem ich było zobrazowanie przez dzieci w jaki sposób zapobiega się wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym oraz rolniczym chorobom zawodowym. Przesłane prace bardzo dobrze wpisały się w założenia konkursowe i komisja miała nie lada orzech do zgryzienia z wyłonieniem 3 głównych prac w danych kategoriach wiekowych. Prace były niezwykle kreatywne, kolorowe opatrzone ciekawymi rymowankami związanymi z 30 leciem KRUS oraz z bezpieczeństwem, które musi być przestrzegane przy wykonywanych pracach polowych i w gospodarstwie rolnym.  Tylko pozazdrościć małym twórcom niezwykłego spojrzenia na problem bezpieczeństwa i zdrowego rozsądku. Po burzliwych dyskusjach udało się wybrać 6 prac z Placówki Terenowej KRUS w Pleszewie.  Tak jak każdego roku spotkanie członków komisji konkursowej upłynęło w miłej atmosferze przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

Zapraszamy do udziału w konferencji: „Krótkie łańcuchy dostaw – bezpieczeństwo, gwarancja, jakość”, która odbędzie się w formie webinarium 21 kwietnia 2021 roku. Konferencja rozpocznie się o godzinie 9.00. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Prosimy o zgłaszanie swojego udziału drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 61 86 304 18 podając następujące dane:

 • imię i nazwisko,
 • dokładny adres z nazwą powiatu,
 • adres e-mail.

Na konferencję można również rejestrować się za pomocą aplikacji EPSU Mobilne (do pobrania bezpłatnie w sklepach Google Play i App Store), a także przez naszą stronę internetową www.wodr.poznan.pl wybierając z menu Wydarzenia > Szkolenia.

Odwrotnie na adres e-mail zostanie przesłany link zapraszający na konferencję i umożliwiający udział w wydarzeniu.

W sprawach związanych z konferencją należy kontaktować się z Działem Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. 61 863 04 18 lub 512 718 101.

Program konferencji – webinarium

8.45 – 9.00 Logowanie uczestników
9.00 – 9.30 Krótkie łańcuchy dostaw – idea, formy sprzedaży, przepisy prawne
9.30 – 10.00 „Typu feta”, „rogal marciński” – STOP, czyli o znakowaniu produktów w ramach systemów jakości żywności
10.00 – 10.30 Jak nazywać i znakować produkty żywnościowe oraz czego robić nie wolno opisując swoje produkty?
10.30 – 10.45 Przerwa 
10.45 – 11.00 Realizacja operacji w ramach działania „Współpraca” objętego PROW na lata 2014-2020
11.00 – 11.30 Certyfikacja produktów rolnych i żywnościowych
11.30 – 12.00 Rzeźnie rolnicze – co należy wiedzieć i jak łączyć taką działalność z rolniczym handlem detalicznym?
12.00 – 12.30 Jak promować swoje produkty? 
12.30 – 13.00 Zielony Targ w Poznaniu miejscem zakupu produktów gwarantowanej jakości
13.00 – 13.15 Dyskusja

Poniżej plakat promujący konferencję „Krótkie łańcuchy dostaw – bezpieczeństwo, gwarancja, jakość”. Na plakacie znajdują się trzy zdjęcia przedstawiające sery, wędliny i czereśnie. Poniżej tytuł konferencji i termin: 21 kwietnia 2021 roku, godzina 9.00.

plakat promujący konferencję: Krótkie łańcuchy dostaw – bezpieczeństwo, gwarancja, jakość

Ostatnio zmieniany 15 kwietnia 2021