07 września 2020

Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu

Autor: Anna Giera

Rok publikacji: 2019

W dniu 5 czerwca 2018 r. na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. Poz. 1566) Rada Ministrów przyjęła na drodze rozporządzenia „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. Natomiast zgodnie z art. 104 ust. 1 powyższej ustawy Program działań wdraża się na obszarze całego państwa. Program działań stanowi zbiór wymogów, które są obowiązkowe do stosowania przez podmioty prowadzące produkcję rolną i działalność w ramach, której są przechowywane odchody zwierzęce lub stosowane nawozy.

Pobierz →

 

07 września 2020

Ciepły dom

Autor: Magdalena Świątkowska

Rok publikacji: 2019

Niska emisja to emisja pyłów i szkodliwych gazów na wysokości do 40 m z uwagi na niewielką wysokość kominów w budynkach mieszkalnych. Zanieczyszczenia te pochodzą przede wszystkim z domowych pieców grzewczych i lokalnych kotłowni węglowych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób, a także z transportu spalinowego. Niesprawne urządzenia grzewcze, a do tego przestarzałe, wraz ze spalaniem w nich węgla niskiej jakości oraz odpadów, nie nadających się do tego celu (np. pocięte opony, różne opakowania foliowe czy też plastikowe butelki) mogą być przyczyną wielu chorób.

Pobierz →

 

07 września 2020

Jak rozwija się rolniczy handel detaliczny w Wielkopolsce

Autor: Mariola Majewska

Rok publikacji: 2019

Rolniczy handel detaliczny to kolejna obok dostaw bezpośrednich, sprzedaży bezpośredniej, działalności marginalnej lokalnej i ograniczonej forma działalności, w ramach której producenci rolni mogą bezpośrednio sprzedawać surowce oraz prowadzić działalność przetwórczą. Warunkiem natomiast jest to, że żywność taka musi pochodzić w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu, a sprzedaż odbywać się z zachowaniem określonych w rozporządzeniu limitów. Możliwość prowadzenia działalności rolniczego handlu detalicznego obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku. Umożliwia ona producentom rolnym produkcję żywności, która pochodzi z własnego gospodarstwa oraz jej sprzedaż konsumentom końcowym.

Pobierz →

 

04 września 2020

Koszty produkcji roślinnej i zwierzęcej w wybranych gospodarstwach rolnych w 2018 roku

Autor: Agnieszka Przybyła

Rok publikacji: 2019

Analiza kosztów produkcji (AKP) dla wybranych produktów rolniczych prowadzona jest w Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Poznaniu obok opracowywanych od wielu lat kalkulacji rolniczych. Zasadniczym celem AKP jest pokazanie jak kształtowały się koszty produkcji w praktyce w odróżnieniu od przyjmowanych w kalkulacjach. Dane do analizy pochodzą z wywiadu z rolnikiem i odzwierciedlają ich rzeczywisty poziom. Ceny sprzedaży dla produktów ustalane są „loco gospodarstwo”. W AKP nie są ujmowane dopłaty bezpośrednie. Z kolei kalkulacje rolnicze, jako element planowania w gospodarstwie, sporządzane są dla gospodarstw dysponujących podstawowym sprzętem w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, oraz stanowią swoisty model produkcyjny.

Pobierz →

 

04 września 2020

Integrowana ochrona pszenicy ozimej

Autor: Roman Szulc

Rok publikacji: 2018

Od 1 stycznia 2014 roku profesjonalnych producentów rolnych obowiązuje stosowanie zasad integrowanej ochrony roślin. Zastosowanie zasad ma formalne uwarunkowanie prawne, a przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/128/WE z 21 października 2009 r. zostały wdrożone do polskiego prawodawstwa przez przyjęcie ustawy z 8 marca 2013 r. oraz następnie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18 kwietnia 2013 r. „Integrowana ochrona roślin jest sposobem ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi polegającym na wykorzystaniu wszelkich dostępnych metod ochrony roślin, w szczególności nie chemicznych w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska”. Integrowana ochrona nie eliminuje metody chemicznej, wprowadza natomiast przestrzeganie progów szkodliwości.

Pobierz →

 

04 września 2020

Korzyści z prowadzenia rachunkowości rolnej w konwencji zarządczej Polski FADN oraz co mówią wyniki wygenerowane w RI o gospodarstwie rolnym

Autor: Elżbieta Różańska

Rok publikacji: 2018

Rachunkowość rolna jest narzędziem wspierającym zarządzanie gospodarstwem rolnym. Pozycję rynkową gospodarstwa rolnego kształtuje jego sytuacja finansowa. Szanse rozwojowe zapewniają sobie te gospodarstwa, które dostosowują swój potencjał do możliwości konkurowania na rynku. Wymaga to podejmowania decyzji w oparciu o analizę dotychczasowej działalności gospodarczej. Postęp produkcyjny w gospodarstwach rolnych jako czynnik warunkujący funkcjonowanie na rolniczej mapie gospodarczej - podnosi efektywność gospodarowania, ale jednocześnie komplikuje proces organizacji i zarządzania gospodarstwem rolnym. Pokonanie tych trudności warunkowane jest szybkim dostępem do niezbędnych informacji. Informacja jest podstawą wyboru celów i zadań, sposobów i środków ich realizacji, warunkiem trafności sądów, decyzji i skutecznego postępowania. Bez niej nie ma racjonalnego planowania, dobrego przygotowania działań oraz maksymalnie efektywnej realizacji zadań.

Pobierz →

 

04 września 2020

Uprawa ziemniaków na wczesny zbiór

Autor: Mieczysław Łepkowski

Rok publikacji: 2018

Rynek ziemniaka jadalnego w Polsce wyróżnia ziemniaki wczesne oraz ziemniaki jadalne. Tak określają obowiązujące akty prawne. Ziemniaki wczesne, określane także jako „młode ziemniaki”, to bulwy oferowane do sprzedaży przed uzyskaniem dojrzałości. Zależnie od terminu, w jakim nastąpiło przerwanie wegetacji roślin i zbiór zgromadzonego plonu wyróżnia się uprawę na zbiór najwcześniejszy i wczesny. Jako pierwsze ziemniaki wczesne trafiają do konsumentów uzyskiwane w zimnych obiektach ogrodniczych, głównie tunelach foliowych. Niewiele później pojawiają się w sprzedaży ziemniaki z upraw prowadzonych w polu z zastosowaniem okryw i bezpośrednio po nich z tzw. standardowej polowej uprawy na wczesny zbiór. Sezon sprzedaży ziemniaków wczesnych kończy się w połowie sierpnia, kiedy plantacje odmian mających krótki okres wegetacji są już w pełni dojrzałe.

Pobierz →

 

04 września 2020

Dobre praktyki ochrony roślin – Progi ekonomicznej szkodliwości agrofagów podstawowych gatunków roślin rolniczych

Autor: Andrzej Obst

Rok publikacji: 2018

Ochrona roślin jest bardzo ważnym elementem w produkcji roślinnej. Zapewnienie roślinom ochrony przed agrofagami wiąże się z uzyskaniem wysokiej jakości plonów. Dla zapewnienia odpowiednio wysokiego poziomu plonowania i poprawy rentowności produkcji roślinnej, niezbędne jest zrównoważone stosowanie wszystkich metod ochrony roślin. Wprowadzenie do powszechnego użycia chemicznych środków ochrony roślin stworzyło wrażenie łatwego zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin i ochrony plonów. Nadmierne, nie zawsze uzasadnione stosowanie środków ochrony roślin niesie za sobą jednak liczne niebezpieczeństwa.

Pobierz →

 

04 września 2020

Zdrowe nogi krów noszą dużo mleka

Autor: Jerzy Mikołajczak

Rok publikacji: 2018

Intensyfikacja produkcji, pogoń za maksymalnym obniżeniem kosztów w stadach bydła mlecznego powoduje, że tracimy szersze spojrzenie na problemy, które towarzyszą naszym zwierzętom. Wprowadzamy coraz nowsze technologie pozyskiwania mleka, zwiększamy krotność doju w naszej oborze, modernizujemy stanowiska i systemy utrzymania, skracamy okres wypoczynku zwierząt, a wszystko po to, aby szybciej, więcej i taniej produkować. Konsekwencje takiego postępowania są jednak bolesne, ponieważ zwiększa się ilość problemów zdrowotnych u krów, spada płodność, pojawiają się choroby, pogarsza się stan zdrowotny kończyn zwierząt. Schorzenia kończyn bydła stanowią bardzo poważny problem gospodarczy. W czasach kiedy zwierzęta żyły na wolności, zmuszone były do pokonywania dużych odległości w poszukiwaniu odpowiednich pastwisk. Zróżnicowany teren, duża ilość ruchu, sporadyczny kontakt racic z odchodami, moczem sprzyjał harmonijnemu rozwojowi kończyn i zapewniał proporcjonalne do narastania, ścieranie rogu racic. Dzisiaj najbardziej zbliżone warunki występują w ekstensywnym chowie bydła mięsnego.

Pobierz →