20 lutego 2018

Uwaga! Od 28 lutego 2018 r. zaostrzone wymogi bioasekuracji na terenie całej Polski

Opracowanie: Michał Bartz
 • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
 • PDF
 • Wydrukuj
 • Email
Oceń ten artykuł
(1 głos)

Afrykański pomór świń (ASF) pojawił się w Polsce w 2014 r. Pierwszy przypadek u padłego dzika stwierdzono w połowie lutego 2014 r., natomiast pierwsze ognisko u świń stwierdzono 05.08.2014 r. Początkowo wirus ASF rozprzestrzeniał się jedynie lokalnie na Podlasiu w strefie przygranicznej z Białorusią, skąd przywędrował. W  2016 roku, a zwłaszcza w 2017, wystąpiła duża dynamika rozprzestrzeniania się wirusa ASF w kierunku zachodnim Polski. Na początku 2018 r. wirus choroby pojawił się u dzików w okolicach Warszawy. Jak głosi komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ze względu na zagrożenie dalszego szerzenia się choroby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wystąpiła konieczność wprowadzenia nowelizacji wcześniejszych rozporządzeń w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, w tym zasad bioasekuracji. Odpowiednie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw 13 lutego 2018 r. pod poz. 360.

Rozporządzenie wprowadza następujące zmiany:

„Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza obszarem ochronnym, obszarem objętym ograniczeniami oraz obszarem zagrożenia:

1) nakazuje się:

 1. karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
 2. prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie,
 3. zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych,
 4. utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,
 5. wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie,
 6. stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia,
 7. bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń,
 8. używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności,
 9. wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego,
 10. sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu,
 11. zabezpieczenie wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem – w przypadku utrzymywania świń w gospodarstwie w systemie otwartym;

2) zakazuje się:

 1. wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu art. 3 pkt 1 w związku z art. 2 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.), zwanych dalej „produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego”, pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń,
 2. wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.”

Cała treść rozporządzenia dostępna jest na stronie: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/360/1.

Rozporządzenie zaczynie obowiązywać 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, czyli od 28 lutego 2018 r.

Wprowadzane przepisy mają za zadanie podnieść poziom zabezpieczenia gospodarstw, a tym samym zmniejszyć ryzyko wystąpienia ASF. Stosowanie wprowadzonych rozporządzeniem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących świnie będzie kontrolowane przez organy Inspekcji Weterynaryjnej. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie powyższych przepisów powiatowy lekarz weterynarii będzie wydawał decyzje administracyjne nakazujące usunięcie uchybień lub będzie nakazywał ubój lub zabicie świń i zakazywał ich utrzymywania w gospodarstwie. Producenci świń, którzy otrzymają decyzję powiatowego lekarza weterynarii o zakazie utrzymywania świń w związku z brakiem spełniania warunków bioasekuracji będą mogli ubiegać się o pomoc finansową w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z utraconymi dochodami z tytułu prowadzenia produkcji świń. Pomoc będzie dotyczyła liczby świń utrzymywanych w gospodarstwach rolnych w 2017 r., ale do maksymalnie 50 sztuk, przy stawce pomocy 0,36 zł za każdy dzień od 1 świni. Pomoc będzie wypłacana w okresie obowiązywania zakazu utrzymywania świń, lecz nie dłużej niż trzy lata.

Czytany 1484 razy Ostatnio zmieniany 20 lutego 2018

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.