Produkcja zwierzęca
22 grudnia 2016

Aplikacja CK IRZ – ułatwienie dla producenta

Opracowanie: Romana Wachowiak • Zamieszczenie: Wiesława Kobierska
Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. poz. 1605) zmieniła przepisy ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2015 r. poz. 1172, z późn. zm.), przede wszystkim w zakresie identyfikacji świń. Wprowadzono również obowiązek sporządzania raz do roku, najpóźniej w dniu 31 grudnia, spisu wszystkich zwierząt przebywających w danej siedzibie stada i przekazywania informacji do właściwego biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu. Rozmawiając z rolnikami często spotykam się z problemem terminowego dopełnienia obowiązku zgłoszeń do systemu identyfikacji i rejestracji…
Inspekcja Weterynaryjna – Główny Lekarz Weterynarii podaje do wiadomości hodowców trzody chlewnej oraz innych zwierząt gospodarskich, że istnieje całkowity zakaz grzebania zwłok padłych zwierząt. Zwierzęta podejrzane o choroby zakaźne powinny być przekazywane do unieszkodliwienia w zakładach utylizacyjnych. Hodowcy oddający padłe zwierzęta do utylizacji nie ponoszą kosztów, ponieważ zakłady prowadzące taką działalność korzystają z systemu dopłat z budżetu państwa. Wykaz zakładów utylizacyjnych w poszczególnych województwach oraz kontakt do tych przedsiębiorstw dostępny jest na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która odpowiada za realizację systemu dopłat do unieszkodliwiania padłych zwierząt. (http://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/dofinansowanie-kosztow-utylizacji-padlych-zwierzat-gospodarskich.html) Przepisy rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 mówią, że padła trzoda chlewna stanowi materiał kat. 2 i jako zwierzęta podejrzane o choroby zakaźne mają być przekazane do zakładów…
17 sierpnia 2015

Zwierzęta i obowiązki w okresie upałów

Opracowanie: Marek Szymański
Podczas upałów pamiętajmy o właściwym traktowaniu zwierząt i zapewnieniu im stałego dostępu do wody. Ustawa o ochronie zwierząt wymaga: Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody. Ponadto: Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Za naruszenie powyższych zakazów lub nakazów grozi kara aresztu albo grzywny. Pamiętajmy o naszych towarzyszach i dbajmy o nich. Zwierzęta domowe odwdzięczą się nam swoją miłością, zaś zwierzęta gospodarskie większymi przyrostami, wydajnością i dzięki temu osiągniemy…
W ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich” pszczelarze mogą uczestniczyć w 2015 roku w następujących działaniach:   udział w szkoleniach, kursach i konferencjach, zakup sprzętu pszczelarskiego, zakup leków do zwalczania warrozy, zakup przyczep (lawet) do przewozu uli, zakup urządzeń laboratoryjnych, wykonanie analiz jakości miodu, zakup pszczół, wdrażanie programów badawczych.   Warunki uczestnictwa w programie Pszczelarz obowiązkowo musi posiadać weterynaryjny numer identyfikacyjny lub być wpisany do rejestru prowadzonego przez powiatowego lekarza weterynarii. Pszczelarz musi być członkiem organizacji pszczelarskiej. Odbiorcą końcowym może być beneficjent pomocy wyłącznie w ramach jednej organizacji pszczelarskiej. Realizacja projektu Projekt WRPP realizuje ARR w Warszawie. Uczestnicy projektu (organizacje pszczelarskie) najpierw składają poszczególne projekty do ARR, później podpisują umowy na każde zadanie, a następnie…
21 października 2013

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku uboju zwierzat gospodarskich kopytnych poza rzeźnia

Opracowanie: MRiRW • Zamieszczenie: Tadeusz Przybecki
Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup, lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia. Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku uboju zwierzat gospodarskich kopytnych poza rzeźnia opublikowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi do pobrania tutaj  
14 lipca 2011

Znaczenie wody w produkcji bydła

Opracowanie: Jerzy Mikołajczak • Zamieszczenie: Jerzy Mikołajczak
ZNACZENIE  WODY  W PRODUKCJI  BYDŁA. . Znaczenie wody w produkcji zwierząt jest nie mniejsze niż paszy. Swobodny dostęp do odpowiedniej ilości czystej wody to warunek zdrowia zwierząt i ich wysokiej wydajności.Konieczne jest przy tym nie tylko zachowanie odpowiedniej proporcji składników energetycznych i białkowych, lecz także zapewnienie właściwej, półpłynnej struktury fizycznej treści żwacza. Czynnikiem stymulującym łaknienie, a więc pobieranie paszy, i zapewniającym wymienione optimum strukturalne, tak ważne u przeżuwaczy, jest woda. Nie jest ona wprawdzie składnikiem pokarmowym, lecz jest niezbędna do prawidłowego przebiegu procesów fizjologicznych i przemian biochemicznych zachodzących w każdym organizmie. W codziennej praktyce pojenie bydła (zwierząt) bywa bardzo często…
Rośliny strączkowe uprawiane w Polsce z przeznaczeniem na pasze... (reszta prezentacji w załaczniku do pobrania poniżej)