Na polach demonstracyjnych w Sielinku Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu prowadził w 2018 roku kolekcję 34 odmian kukurydzy. W dniu 26 września 2018 roku odbył się Dzień Kukurydzy. W imprezie tej wzięło udział ponad 60 osób, w tym producenci rolni, doradcy oraz uczniowie Zespołu Szkół RCKU im. gen. D. Chłapowskiego w Trzciance. Spotkanie otworzył i prowadził Krzysztof Labok – kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w powiecie nowotomyskim. W ramach Dnia Kukurydzy zaprezentowano następujące zagadnienia: „Nowe technologie uprawy kukurydzy pod folią biodegradowalną” – przedstawiciel firmy Compo; „Najważniejsze agrofagi (szkodniki i choroby) w kukurydzy” –  dr Grzegorz Pruszyński; „Charakterystyka poszczególnych odmian kukurydzy na poletkach demonstracyjnych w Sielinku” – przedstawiciele firm nasiennych KWS Polska, Pioneer, Sattbau, Satten Union, Syngenta i FarmSaat; „Technologia uprawy kukurydzy na polu w Sielinku”…
16 lutego 2017

Wyniki plonowania kukurydzy w doświadczeniach PDO wg COBORU

Opracowanie: Grzegorz Baier
COBORU w Słupi Wielkiej opublikowało wstępne wyniki plonowania kukurydzy w 2016 r. Badania dotyczyły odmian kukurydzy wpisanych do Krajowego Rejestru, badanych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego oraz odmian niewpisanych do Krajowego Rejestru, a pochodzących ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA) i zostały włączone do doświadczeń PDO na podstawie wyników doświadczeń rozpoznawczych. Badano odmiany przeznaczone na ziarno i na kiszonkę. Kukurydza na ziarno – odmiany wczesne – FAO 210-230 Wzorcem był średni plon z 17 badanych odmian i wyniósł 121,6 dt/ha przy 14% wody i wilgotności podczas zbioru 25,8%. Odmiana % wzorca dt/ha SY WERENA 110 133,76 KWINTUS DE 104 126,46 FARMPLUS DE 103 125,45 Kukurydza na ziarno – odmiany średnio wczesne – FAO 240-260 Wzorcem był średni plon z 45 badanych odmian i wyniósł 128,4 dt/ha przy 14% wody i wilgotności podczas zbioru 24,2%. Odmiana %…
Przedplonem były trawy na gruntach ornych. Talerzowanie trawy wykonano jesienią 2015 r. (listopad). Orkę wykonano 6 marca 2016 r. Kukurydzę zasiano 25.04.2016 r. Obsada 80 tys. nasion na hektarze, rozstawa międzyrzędzi 75 cm w rzędzie 15 cm. Nawożenie mineralne Data wysiewu Rodzaj nawozu Ilość na ha N P2O5 K2O 18.04.2016 Korn kali 40% 400     160 19.08.2016 Mocznik 46% 200 92     20.04.2016 Salamon 34% 300 102     25.04.2016 Polidap NP 18-40 200 36 80   Ochrona roślin Nasiona zaprawiane (Maxim XL 035 SS). Herbicyd: Maister Power 42,5 OD, dawka 1,5 l/ha – 300 litrów wody/ha. Wysiano 49 odmian 9 firm nasiennych. Omłotu dokonano 18.10.2016 r. Wyniki z 49 poletek (poletko – 540 m2) Plony kukurydzy dla poszczególnych hodowli…
Uwieńczeniem okresu wegetacyjnego każdej uprawy jest jej zbiór, a ściślej mówiąc uzyskany plon. Wysokość osiągniętego plonu stymuluje nie tylko profesjonalna agrotechnika, zastosowanie nowoczesnego i precyzyjnego sprzętu, lecz niezaprzeczalny wpływ mają osiągnięcia genetyki i hodowli roślin, przekładające się na wytworzenie nasion roślin: najlepiej dostosowanych do szeroko pojętych warunków, określonego przeznaczenia, o najwyższym potencjale plonowania. W 2015 roku warunkiem najbardziej ograniczającym uzyskany plon kukurydzy ziarnowej był przebieg pogody w całym okresie wegetacyjnym. Średnio w Polsce spadek plonu ziarna kukurydzy wyniósł ok. -50%, a w regionach od -30% do -70%. W załączonym opracowaniu wykazano na przykładzie wybranych odmian kukurydzy plony ziarna uzyskane w latach 2014 i 2015 oraz różnicę plonu 2015 roku w odniesieniu do roku 2014. W 2015 roku doświadczenia łanowe kukurydzy ziarnowej założono na polu rolnika, Pana…
16 lutego 2015

Wstępne wyniki kukurydzy na ziarno i na kiszonkę

Opracowanie: Grzegorz Baier
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego podał wstępne wyniki plonowania kukurydzy na ziarno za rok 2014. Badaniami były objęte odmiany wpisane do Krajowego rejestru (KR) oraz odmiany wpisane do Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA). Wyniki plonowania odmian podzielono na trzy klasy wczesności: Odmiany wczesne, gdzie wzorcem jest średni plon odmian badanych w grupie wczesnej: Odmiana Plon ziarna wzorca przy 14% ustalono na 114,2 dt/ha Średnia jego wilgotność podczas zbioru 25,6% ES Cirrus 104% wzorca 103% wzorca Silvinio 104% wzorca 102% wzorca ES Combi (CCA) 102% wzorca 99% wzorca Tonacja 100% wzorca 103% wzorca Odmiany średniowczesne, gdzie wzorcem jest średni plon odmian badanych w grupie średniowczesnej: Odmiana Plon ziarna wzorca przy 14% ustalono na 118,6 dt/ha Średnia jego…
Zbiory kukurydzy ziarnowej zbliżają się do końca. Przymrozki przyspieszyły prace w polu. Plony ziarna w roku bieżącym były bardzo zróżnicowane, od bardzo dobrych 10 t/ha do bardzo słabych 3 t/ha. W ostatnich dniach daje się zauważyć wzrost cen. Tona suchego ziarna o wilgotności ok. 14,5% kosztuje obecnie w niektórych skupach 500 zł netto, a mokrego (wilgotność 30%) ok. 350 zł. Oto ceny skupu kukurydzy zebrane 30 października 2014 r. na podstawie ankiety telefonicznej, opublikowane na portalu farmer.pl: Polskie Młyny S.A.: kukurydza mokra – 300 zł/t netto, kukurydza sucha – 345 zł/t netto; Osadkowski: kukurydza sucha – 500 zł/t netto, kukurydza mokra –330 zł/t netto. Produkcja kukurydzy w UE Copa-Cogeca oszacowała tegoroczną produkcję zbóż w Unii na 317,7 mln ton, tj. o 6,1% więcej niż w ubiegłym roku. W perspektywie bardzo wysokich zbiorów pojawiają…
Jak sygnalizuje IOR PIB w Poznaniu omacnica prosowianka intensywnie składa jaja. W miejscowości Krzeczowice w dniu 30 czerwca stwierdzono już jedno puste złoże świadczące o wylęgu pierwszych gąsienic. Oznacza to, że należy pomyśleć o ochronie chemicznej przeciwko temu szkodnikowi. IOR PIB w Poznaniu sygnalizuje również o intensywnych nalotach motyli. Przykładowo z nocy 28/29 czerwca w pułapce świetlnej w miejscowości Nienadówka odłowiono 17 dorosłych osobników. Omacnica składa już jaja. Można je odnaleźć na liściach kukurydzy od strony spodniej. Ze złóż wylęgają się gąsienice, te z kolei wgryzają się w kolbę lub łodygę. IOR również informuje, że to ostatni dzwonek na wyłożenie biopreparatów zawierających Trichogramma spp. Głównym celem ochrony chemicznej kukurydzy przed omacnicą są gąsienice, które niestety szybko…
05 maja 2014

Ziarno i kiszonka z nowych odmian

Opracowanie: Grzegorz Baier
W tym sezonie Krajowy rejestr wzbogacił się o kolejnych 16 odmian kukurydzy, z czego aż 11 zarejestrowano z przeznaczeniem na ziarno. Pod koniec 2013r. krajowy rejestr liczył 151 odmian kukurydzy, jednak wobec ponad 4 tys. odmian tego gatunku w CCA nasza lista nie jest zbyt długa. Spośród 63 odmian uczestniczących w badaniach w 2013r., kryteria uzasadniające zarejestrowanie spełniło 16. Większość z nich stanowiły mieszańce na ziarno. Na plantacjach produkcyjnych część z nich znajdzie szersze zastosowanie , np. do produkcji kiszonki lub biogazu. Dobre odmiany ziarnowe, z powodu korzystnej struktury plonu ( dużego udziału kolb w plonie ogólnym ), z reguły…
14 listopada 2013

Zachodnia stonka kukurydziana

Opracowanie: Grzegorz Baier
Zachodnia stonka kukurydziana prze na północ. Zasięg występowania stonki kukurydzianej z roku na rok rozszerza się. Szkodnik uparcie migruje na północ. W tym roku po raz pierwszy stwierdzono jego obecność na Podlasiu. Zasięg występowania zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej jest coraz większy. W ubiegłym roku opanowała południową część województwa wielkopolskiego, północną lubelskiego i środkowe Mazowsze. W tym sezonie, pierwszy raz w historii odłowiono dorosłe osobniki tego szkodnika na Podlasiu, w rejonie Zambrowa. Z informacji podanych przez Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa wynika, że rejonami w których presja tego szkodnika jest najsilniejsza są woj. śląskie i lubelskie. W obu stonka została…