19 lutego 2020

Uwaga producenci ziemniaka!

Opracowanie: Anna Wojtkowiak
Komisja Europejska nie odnowiła zatwierdzenia chloroprofamu – popularnej substancji czynnej, stosowanej głównie do ograniczania kiełkowania ziemniaków w przechowalniach. W Polsce zarejestrowanych jest 19 preparatów opartych o tę substancję. Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/989 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej chloroprofam według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz. Urz. L 160 z 18.06.2019, str. 11), powyżej wskazana substancja czynna nie jest dopuszczona do stosowania w środkach ochrony roślin. Państwa członkowskie Unii Europejskiej zostały zobowiązane do wycofania z dniem 8 stycznia 2020 r. zezwoleń na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu, w skład których wchodzi przedmiotowa substancja czynna. Jednocześnie, wyżej wymienione rozporządzenie ustanowiło…
 Nazwa handlowa produktu Nazwa substancji czynnej Skymaster 280 SC azoksystrobina – 200 g, cyprokonazol – 80 g Zakeo Xtra 280 SC azoksystrobina – 200 g, cyprokonazol – 80 g Fundand 450 SC azoksystrobina – 200 g, difenokonazol – 125 g, tebukonazol – 125 g Kier 450 SC azoksystrobina – 200 g, difenokonazol – 125 g, tebukonazol – 125 g Mollis 450 SC azoksystrobina – 200 g, difenokonazol – 125 g, tebukonazol – 125 g Symetra 325 SC azoksystrobina – 200 g, izopirazam – 125 g Agristar 250 SC azoksystrobina – 250 g Amistar 250 SC azoksystrobina – 250 g Ascom 250 SC azoksystrobina – 250 g Astar 250 SC azoksystrobina – 250 g Azaka 250 SC azoksystrobina – 250 g Azbany 250 SC azoksystrobina – 250 g AzoGuard azoksystrobina – 250 g Azoguard AZT…
Nazwa handlowa produktu Nazwa substancji czynnej Rodzaj preparatu Corum 502,4 SL bentazon – 480 g, imazamoks – 22,4 g chwastobójczy Plateen 41,5 WG flufenacet – 24%, metrybuzyna – 17,5% chwastobójczy Roundup PowerMax 720 glifosat – 720 g chwastobójczy Inigo 500 S.C. metobromuron – 500 g chwastobójczy Proman 500 S.C. metobromuron – 500 g chwastobójczy Soleto 500 S.C. metobromuron – 500 g chwastobójczy Dual Gold 960 EC metolachlor-S – 960 g chwastobójczy Efica 960 EC metolachlor-S – 960 g chwastobójczy Sencor Liquid 600 SC metrybuzyna – 600 g chwastobójczy Stomp Aqua 455 CS pendimetalina – 455 g chwastobójczy Boxer 800 EC prosulfokarb – 800 g chwastobójczy Pilot 10 EC chizalofop-P etylu – 100 g chwastobójczy – jednoliścienne Achiba 05 EC chizalofop-P etylu – 50 g chwastobójczy –…
Nazwa handlowa produktu Nazwa substancji czynnej Rodzaj preparatu Roundup Flex 480 glifosat – 480 g chwastobójczy Roundup PowerMax 720 glifosat – 720 g chwastobójczy Wing P 462,5 EC pendimetalina – 250 g, dimetenamid-P – 212,5 g chwastobójczy Stomp Aqua 455 CS pendimetalina – 455 g chwastobójczy Pilot 10 EC chizalofop-P etylu – 100 g chwastobójczy – jednoliścienne Achiba 05 EC chizalofop-P etylu – 50 g chwastobójczy – jednoliścienne Targa Super 05 EC chizalofop-P etylu – 50 g chwastobójczy – jednoliścienne Trivko fluazyfop-P butylu – 125 g chwastobójczy – jednoliścienne Fusilade Forte 150 EC fluazyfop-P butylu – 150 g chwastobójczy – jednoliścienne Select Super 120 EC kletodym – 120 g chwastobójczy – jednoliścienne Agil-S 100 EC propachizafop – 100 g chwastobójczy – jednoliścienne Aria 100 EC propachizafop…
Nazwa handlowa produktu Nazwa substancji czynnej Inazuma 130 WG acetamipryd – 100 g, lambda-cyhalotryna – 30 g Inpower 130 WG acetamipryd – 100 g, lambda-cyhalotryna – 30 g Acetamip 20 SP acetamipryd – 20% Acetamip New 20 SP acetamipryd – 20% Acetamipryd 20 SP acetamipryd – 20% AcetGuard acetamipryd – 20% Ceta 20 SP acetamipryd – 20% Carnadine 200 SL acetamipryd – 200 g Kestrel 200 SL acetamipryd – 200 g Kobe 20 SP acetamipryd – 200 g Lanmos 20 SP acetamipryd – 200 g Sekil 20 SP acetamipryd – 200 g A-Cyper 100 EC alfa-cypermetryna – 100 g Alciper 100 EC alfa-cypermetryna – 100 g Alfa 100 EC alfa-cypermetryna – 100 g AlfaCyper 100 EC alfa-cypermetryna – 100 g Alfacypermetryna 10 EC alfa-cypermetryna – 100 g Alfastop 100 EC alfa-cypermetryna…
30 listopada 2017

Choroby warzyw – zgnilizna twardzikowa na sałacie

Opracowanie: Jarosław Górski
Sprawcą choroby są dwa gatunki grzybów należące do  klasy workowców. Jeden poraża sałatę tylko w okresie wegetacji, a drugi zarówno w okresie wegetacji, jak i po zbiorze podczas magazynowania główek. Choroba objawia się początkowo na szyjce korzeniowej w postaci mokrych plam, pokrytych białym, watowatym nalotem. Plamy te wkrótce łączą się obejmując całą łodygę, a później podstawę liści zarówno zewnętrznych, jak i wewnątrz główki. Sałata gnije. W okresie wegetacji grzyb rozprzestrzenia się za pomocą fragmentów grzybni przenoszonych na narzędziach, butach oraz przez zwierzęta. Źródłem zakażenia mogą być również zarodniki. Rozprzestrzenianiu się choroby sprzyjają wszelkiego rodzaju uszkodzenia roślin oraz przede wszystkim duża wilgotność powietrza. Grzyby zimują w postaci zarodników zimowych. W zwalczaniu choroby bardzo duże znaczenie…
30 czerwca 2017

Choroby warzyw – szara pleśń na sałacie

Opracowanie: Jarosław Górski
Choroba grzybowa, której sprawcą jest grzyb z klasy workowców. Choroba ta może być groźna dla późnojesiennej i zimowej sałaty uprawianej pod osłonami. Szara pleśń występuje we wszystkich fazach rozwojowych sałaty, najgroźniejsze jest porażenie siewek. Na części podliścieniowej siewek ukazują się brunatne, gnilne plamy. Siewki przewracają się i zamierają. Na starszych roślinach, które już zawiązują główki, objawy choroby pojawiają się przede wszystkim u nasady zewnętrznych liści w postaci miękkich plam szybko obejmujących cały liść. Następnie liść pokrywa się szarym, puszystym nalotem. W okresie wegetacji choroba rozprzestrzenia się przez zarodniki i fragmenty grzybni. W zwalczaniu choroby bardzo duże znaczenie ma profilaktyka, polegająca na dokładnym zebraniu i zniszczeniu resztek roślin po zbiorze oraz odkażeniu i dezynfekcji pomieszczeń uprawowych. Zaprawianie nasion…
07 kwietnia 2017

Klasyfikacja mechanizmów działania herbicydów

Opracowanie: Małgorzata Nowaczyk
Działanie herbicydów polega na zakłócaniu lub blokowaniu określonych procesów życiowych roślin. Substancje czynne w nich zawarte mogą np. zaburzać proces fotosyntezy, hamować działanie określonych enzymów czy powstawanie białek. Organizacja międzynarodowa HRAC, zajmująca się problemem odporności chwastów na herbicydy, opracowała klasyfikację herbicydów w oparciu o ich mechanizm działania. W klasyfikacji tej herbicydy wykazujące odmienny mechanizm działania są oznaczone różnymi literami alfabetu. Ten prosty sposób informacji jest źródłem pomocy na etapie doboru herbicydów. Niestety, jak dotychczas, wzorem innych państw, nie ma tej informacji na etykietach środków sprzedawanych w naszym kraju. Wobec powyższego przy doborze herbicydu (w celu zapobiegania uodporniania się chwastów) warto skorzystać z poniższej tabeli i uwzględnić mechanizm działania herbicydu, tak by wyeliminować…
Po wykonanym zabiegu środkami ochrony roślin należy zwrócić uwagę, aby: nadwyżkę cieczy użytkowej użyć w bezpieczny sposób – rozcieńczyć wodą i wypryskać na polu poprzednio opryskanym, a popłuczyny na miejscu o mniejszym nasileniu środka, np. na początku pola; opryskiwacz, w którym pozostawiono ciecz użytkową celem dalszego oprysku w terminie późniejszym, należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych; unikać mycia opryskiwacza, jeśli to nie jest konieczne – myć kiedy zabieg ma być wykonany na innej uprawie, kiedy istnieje ryzyko uszkodzenia roślin, np. herbicydy, oraz kiedy resztki cieczy mogą uszkodzić filtry lub zapchać końcówki rozpylaczy; myć opryskiwacz przed dłuższą przerwą w użytkowaniu, naprawą oraz przeglądem technicznym; przechowywać opryskiwacz w bezpiecznym miejscu – nie może stwarzać zagrożenia dla…