08 stycznia 2014

Odstępstwa od zasad obowiązujących w rolnictwie ekologicznym

Opracowanie: Elżbieta Dryjańska
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email

Od 01.01.2014 obowiązują tylko nowe formularze wniosków – wydanie 3 z dnia 06.12.2013!

W nowej ustawie z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 116 poz. 975) przyjęto, że zgody na odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej w przypadkach określonych w rozporządzeniu nr 889/2008 udziela wojewódzki inspektor JHARS lub Główny Inspektor JHARS, po zapoznaniu się z opinią w tej sprawie jednostki certyfikującej kontrolującej danego producenta. Wydawanie pozwoleń na odstępstwo, ich zmiana, cofnięcie lub odmowa wydania, odbywa się w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek producenta ekologicznego skierowany bezpośrednio lub za pośrednictwem jednostki certyfikującej do Głównego Inspektora lub właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności wojewódzkiego inspektora JHARS.

06.12.2013 r. weszły w życie nowe wersje formularzy (wydanie 3) wniosków o wydanie zgody na zastosowanie odstępstw od warunków produkcji ekologicznej udzielanych przez  Wojewódzkich Inspektorów Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w przypadkach określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 ustanawiającym szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. Urz. UE. L 2008 Nr 250, poz. 1, ze zm.). Okres przejściowy dla formularzy wniosków o wydanie zgody na zastosowanie odstępstw od zasad produkcji ekologicznej stosowanych do 05.12.2013 skończył się 31 grudnia 2013. Od 01.01.2014 Jednostki Certyfikujące i WIJHARS będą opiniować i rozpatrywać wnioski producentów ekologicznych złożone tylko na formularzach wersji – wydanie 3 z dnia 06.12.2013. Nowe formularze zawierają zmiany dotyczące danych identyfikacyjnych wnioskodawcy - na pierwszej stronie każdego wniosku (PESEL w przypadku osób fizycznych i NIP w przypadku firm). Wprowadzone zmiany  mają spowodować sprawniejszy przepływ informacji w zakresie wydawanych odstępstw od zasad obowiązujących w rolnictwie ekologicznym pomiędzy jednostkami a Inspekcją JHARS.

Odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej, w sprawie których wnioski należy kierować do wojewódzkich inspektorów JHARS:

F-2/ BRE-07-IR-01

Wniosek o wydanie zgody na wprowadzenie do gospodarstwa, w celu odnowienia stada, nieekologicznych samic w liczbie większej niż przewiduje art. 9 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008

F-3/ BRE-07-IR-01

Wniosek o wydanie zgody na mocowanie taśmy do ogonów owiec, przycinanie ogonów, piłowanie zębów, kształtowanie dziobów, usuwanie rogów

F-4/ BRE-07-IR-01

Wniosek o wydanie zgody na stosowanie naturalnych barwników do tradycyjnego barwienia skorup gotowanych jaj wielkanocnych

F-5/ BRE-07-IR-01

Wniosek o uznanie z mocą wsteczną uprzedniego okresu, jako części okresu konwersji

F-6/ BRE-07-IR-01

Wniosek o wydanie zgody na trzymanie bydła na uwięzi w małym gospodarstwie

F-7/ BRE-07-IR-01

Wniosek o wydanie zgody na prowadzenie równoległej ekologicznej i nieekologicznej produkcji roślin wieloletnich o odmianach trudnych do rozróżnienia, wymagających co najmniej 3-letniego okresu uprawy

F-8/ BRE-07-IR-01

Wniosek o wydanie zgody na równoległy chów zwierząt tego samego gatunku metodą ekologiczną i nieekologiczną w gospodarstwie objętym badaniami rolniczymi lub formalnymi działaniami edukacyjnymi

F-9/ BRE-07-IR-01

Wniosek o wydanie zgody na wprowadzenie do ekologicznej jednostki produkcji drobiarskiej nieekologicznego drobiu

F-10/ BRE-07-IR-01

Wniosek o wydanie zgody na użycie zwierząt nieekologicznych w celu odnowienia lub odbudowy stada w związku z zaistniałymi okolicznościami katastroficznymi

F-11/ BRE-07-IR-01

Wniosek o wydanie zgody na trzymanie w budynkach inwentarskich bydła na uwięzi

F-12/ BRE-07-IR-01

Wniosek o wydanie zgody na zastosowanie dodatku (azotyn sodu, azotan potasu)

F-13/ BRE-07-IR-01

Wniosek o wydanie zgody na prowadzenie równoległej ekologicznej i nieekologicznej produkcji roślin na obszarze przeznaczonym do badań rolniczych lub formalnych działań edukacyjnych

F-14/ BRE-07-IR-01

Wniosek o wydanie zgody na prowadzenie równoległej produkcji nasion, wegetatywnego materiału rozmnożeniowego i transplantów metodą ekologiczna i nieekologiczną

F-15/ BRE-07-IR-01

Wniosek o wydanie zgody na odtworzenie ekologicznej pasieki przy użyciu nieekologicznych pszczół w związku z zaistniałymi okolicznościami katastroficznymi

F-16/ BRE-07-IR-01

Wniosek o wydanie zgody na użycie nieekologicznych pasz w związku z zaistniałymi okolicznościami katastroficznymi

F-17/ BRE-07-IR-01

Wniosek o wydanie zgody na dokarmianie pszczół miodem, cukrem lub syropem cukrowym uzyskanymi metodami ekologicznymi w związku z zaistniałymi okolicznościami katastroficznymi

F-18/ BRE-07-IR-01

Wniosek o wydanie zgody na zmianę warunków w pomieszczeniach inwentarskich i/lub obsady zwierząt

F-19/ BRE-07-IR-01

Wniosek o wydanie zgody na odstępstwo w zakresie akwakultury, dotyczące równoczesnego chowu młodych osobników zwierząt w tych samych wylęgarniach i/lub podchowalniach, w ramach tego samego gospodarstwa, złożonego z jednostek produkcji ekologicznej i nieekologicznej

F-20/ BRE-07-IR-01

Wniosek o wydanie zgody na odstępstwo w zakresie akwakultury, dotyczące równoczesnego ekologicznego i nieekologicznego chowu zwierząt w etapie wzrostowym w ekologicznej i nieekologicznej jednostce produkcyjnej, w ramach tego samego gospodarstwa

F-21/ BRE-07-IR-01

Wniosek o wydanie zgody na odstępstwo w sprawie wstecznego zaliczenia udokumentowanego okresu do okresu konwersji dla urządzeń wykorzystywanych w produkcji w sektorze akwakultury.

Odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej, w sprawie których wnioski należy kierować do Głównego Inspektora JHARS:

Zastosowanie składnika pochodzenia rolniczego nie ujętego w załączniku IX do rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008. Odstępstwo przewidziane w art. 29 ust. 1 rozporządzenia nr 889/2008.

Przekroczenie w danym roku limitu zastosowania 6 kg/ha miedzi. Odstępstwo przewidziane w pierwszym wierszu pkt 6 załącznika II do rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008.

Zastosowanie syntetycznych witamin A, D i E w karmieniu przeżuwaczy. Odstępstwo przewidziane w trzecim akapicie lit. a) pkt 1. 1 załącznika nr VI do rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008.

Nowe wersje powyżej wymienionych formularzy wniosków na określone odstępstwa są na stronie internetowej administrowanej przez Inspekcję JHARS www.ijhars.gov.pl w zakładce Rolnictwo Ekologiczne/ Odstępstwa

Czytany 5095 razy

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.