06 grudnia 2016

Zanieczyszczenie powietrza a zdrowie

Opracowanie: Ewa Kwapich
Jak pokazują wyniki badań opinii publicznej, Polacy wiedzą, że stan powietrza ma zasadniczy wpływ na jakość ich życia. W sondażu przeprowadzonym na zlecenie Ministerstwa Środowiska w sierpniu 2015 r. czystość powietrza była wymieniana jako jedna z trzech – obok bezpieczeństwa na drogach i poziomu przestępczości – najważniejszych kwestii, od których zależy komfort życia w danej miejscowości. Z drugiej strony te i wcześniejsze badania opinii pokazują, że zanieczyszczenie powietrza traktowane jest przez ankietowanych jako problem abstrakcyjny, niedotyczący ich bezpośrednio. Aż 81% osób biorących udział w badaniu uważa, że w ich miejscu zamieszkania nie ma problemu zanieczyszczenia powietrza. I choć rzeczywiście jego jakość w poszczególnych częściach kraju jest różna, fakty nie dają podstaw do tak optymistycznej oceny sytuacji. Poziom zanieczyszczenia…
01 grudnia 2016

Piasek na własne potrzeby. Tak, ale najpierw zgłoszenie!

Opracowanie: Wioletta Kmiećkowiak
Piasek i żwir są własnością właściciela działki, na której się znajdują, ale pomimo tego nie mogą być przez niego swobodnie wydobywane. Zanim to nastąpi, należy dopełnić wszelkich formalności, nawet jeżeli surowce te wydobywane są na własne potrzeby. Konsekwencje finansowe i karne za ich niedopełnienie są nieprzyjemne. Piasek to kopalina, czyli surowiec o znaczeniu gospodarczym wydobywany z ziemi. Wydobycie kopalin, także na własne potrzeby, reguluje ustawa Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2016 r., poz. 1131 – tekst jednolity). Zasadniczo kopaliny dzielą się na dwie kategorie: te, które są objęte własnością górniczą, tj. ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny i brunatny, sól kamienna, gips – tutaj właścicielem jest Skarb Państwa; te, które są objęte prawem…
12 października 2016

Człowiek i środowisko. Jedno zdrowie – wspólna odpowiedzialność

Opracowanie: Wioletta Kmiećkowiak
Jest to tytuł VIII Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu „Pożyteczne mikroorganizmy dla nowoczesnego rolnictwa”. Konferencja ta odbyła się w dniach 12 i 13 września 2016 r. w Licheniu. Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Ekosystem – Dziedzictwo Natury w Warszawie. Partnerzy merytoryczni konferencji to Probiotics Polska Sp. z o.o. oraz Polska Izba Technologii i Wyrobów Naturalnych. Konferencje w Licheniu od lat cieszą się dużym uznaniem. Każdego roku licznie gromadzą osoby zaangażowane w upowszechnianie idei probiotechnologii, osoby współdziałające lub chcące współdziałać na rzecz propagowania tej naturalnej technologii, wreszcie osoby, którym na sercu leży dobro naturalnego środowiska, rolnictwa i przyszłych pokoleń. Podczas konferencji swoją wiedzą i doświadczeniem dzielili się ludzie nauki – przedstawiciele wyższych uczelni i instytutów naukowo-badawczych, w tym Instytutu Technologii Mikrobiologicznych w Turku, jak i praktycy – producenci…
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że jeżeli z powodu warunków agrometeorologicznych nie można wysiać międzyplonu ścierniskowego do dnia 20 sierpnia, rolnik ma możliwość zmiany elementu proekologicznego (EFA), zadeklarowanego we wniosku o przyznanie płatności, na inny obszar proekologiczny, np. na międzyplon ozimy, który należy wysiewać od dnia 1 lipca do dnia 1 października i utrzymywać co najmniej do dnia 15 lutego. Rolnik może także dokonać zmiany gatunku roślin wysiewanych w mieszankach jako międzyplony lub zmiany działki, na której będzie utrzymywany międzyplon deklarowany jako EFA. Jednakże, zmiany elementów proekologicznych są możliwe, jeżeli: procent powierzchni zadeklarowanej jako EFA po zmianie nie jest wyższy niż we wniosku o przyznanie płatności na 2016 r. (np. jeśli beneficjent zadeklarował 5% EFA, zmiana jest możliwa do osiągnięcia 5%); dotyczą działek…
17 sierpnia 2016

Rola roślinności w ochronie wód

Opracowanie: Wioletta Kmiećkowiak
Zasoby wodne muszą być chronione. Chronić można je różnymi metodami. Kluczowe znaczenie dla ochrony wód ma roślinność. Sam fakt pokrycia gruntu roślinnością przyczynia się do ograniczenia erozji gleb, a to ogranicza zanieczyszczenie wód i osłabia parowanie. Jednakże, w wyniku działalności rolniczej człowieka powstają w środowisku agroekosystemy, których roślinność jest modyfikowana potrzebami rolnictwa. Mozaikowatość krajobrazu, bardzo zresztą pożądana, jest funkcją wzajemnego układu różnego rodzaju siedlisk, ekosystemów i zbiorowisk. Stanowią one połacie, pomiędzy którymi znajduje się sieć stref przejściowych, czyli ekotonów. Te zaś pełnią różne funkcje w procesach transportu i wymiany materii. Zbiorowiska roślinne w ochronie wód Lasy. Ich znaczenie w środowisku jest bardzo duże, m.in. stanowią one ochronę przed rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń…
05 sierpnia 2016

Stawki opłat za korzystanie ze środowiska na 2017 rok

Opracowanie: Wioletta Kmiećkowiak
​​Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski z dnia 25.07.2016 r. zostało opublikowane Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 29.06.2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na 2017 rok (M.P. z 2016 r. poz. 718). W obwieszczeniu tym ogłoszone zostały: górne jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska (załącznik nr 1 do obwieszczenia), jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska (załącznik nr 2 do obwieszczenia). Górne jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska zostały określone na poziomie: Gazy lub pyły wprowadzane do powietrza 388,64 zł/kg Substancje wprowadzane ze ściekami do wód lub do ziemi 249,17 zł/kg Wody chłodnicze wprowadzane do wód lub do ziemi 28,46 zł/dam³* Umieszczenie odpadów na składowisku 284,71 zł/Mg** Pobór wody podziemnej 4,23 zł/m³ Pobór wody powierzchniowej śródlądowej 2,20 zł/m³ Powierzchnia, z której odprowadzane są ścieki, o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001  r. –…
15 lipca 2016

Uwaga! Zmiana terminu kontroli dywersyfikacji upraw

Opracowanie: Wioletta Kmiećkowiak
Dywersyfikacja upraw to jedna z praktyk w ramach obowiązku zazielenienia, podlegająca kontroli. W kampanii 2016 r. termin tych kontroli został przesunięty na czas od 1 czerwca do 31 lipca br. Dotychczasowy termin określony był na czas od 15 maja do 15 lipca. Zmiana ta wynika m.in. z faktu wydłużenia w 2016 r. terminu składania wniosków o płatności. Podczas kontroli ARiMR weryfikuje, czy w wyznaczonym czasie rośliny są uprawiane i zajmują określony, wymagany odsetek powierzchni gruntów ornych. Kontrola jest przeprowadzana na podstawie obecności uprawy na polu, jak i na podstawie jej pozostałości, które znajdują się na polu po zbiorze.   Informacja o zmianie terminu kontroli dywersyfikacji upraw ogłoszona została w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7.07.2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie okresu obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw (Dz.U. z 2016 r.,…
15 lipca 2016

Zagospodarować wody opadowe, ale zgodnie z prawem

Opracowanie: Wioletta Kmiećkowiak
Obecnie uważa się, że jednym z poważnych zagrożeń ludzkości jest mała ilość wody i wyczerpywanie się jej zasobów. Poza tym zasoby wodne na świecie są rozłożone nierównomiernie, a więc nie dla wszystkich równo dostępne. Konieczne jest więc podjęcie wszelkich działań, nawet tych z pozoru bez większego znaczenia, które wpłyną na poprawę bilansu wodnego na świecie. Zasoby wody to według definicji woda dostępna lub mogąca być dostępna do wykorzystania w danym regionie, w określonej ilości i jakości, w określonym okresie czasu i w warunkach określonych potrzeb. Wyróżnia się zasoby wód opadowych, powierzchniowych i podziemnych. Wielkość tych zasobów zależy od warunków klimatycznych oraz od zdolności różnych środowisk do jej retencjonowania. Jednym ze sposobów na zagospodarowanie wody jest gromadzenie wód opadowych. Woda ta w niewielkim…
Grupa doradców WODR w Poznaniu, specjalizujących się w zakresie ochrony środowiska w rolnictwie, uczestniczyła 21 czerwca 2016 r. w ramach dokształcania kadry w wyjeździe studyjnym do Instytutu Technologii Mikrobiologicznych w Turku oraz firmy Probiotics Polska w Bratuszynie. Dzięki temu wyjazdowi doradcy mieli możliwość zapoznania się ze znaczeniem probiotechnologii dla rolnictwa i środowiska, jak i dla nas ludzi, oraz przyjrzenia się procesowi powstawania preparatów mikrobiologicznych. W Instytucie Technologii Mikrobiologicznych (ITM) uczestnicy wyjazdu mogli przekonać się naocznie, na jak szeroką skalę zakrojone są działania naukowe, służące poszukiwaniu jak najlepszych rozwiązań w oparciu o pożyteczne mikroorganizmy. Instytut Technologii Mikrobiologicznych (ITM) w Turku jest jednostką badawczo-rozwojową Stowarzyszenia Ekosystem – Dziedzictwo Natury, członka i lidera Polskiego Klastra Mikrobiologicznego – ProBioClustra. Funkcjonuje od 2014 roku. Działania ITM skupione są na zintegrowanym…