Czy wiesz ,że … zużyty sprzęt elektroniczny musi być oddany do recyklingu. Nie wolno go wyrzucać na wysypisko śmieci  ani tym bardziej do lasu lub do rowu. Sklepy sprzedające nowy sprzęt elektroniczny, elektryczny, komputerowy itp. mają obowiązek przyjąć  za odpłatnością zużyty sprzęt „sztukę za sztukę”. A co jeśli chcemy oddać więcej sprzętu albo sprzęt ,który zalegał w naszej piwnicy lub na strychu. Wtedy musimy znaleźć firmę w okolicy, która taki zużyty sprzęt od nas przyjmie. W związku  z wejściem w życie w dniu 23 stycznia 2013 r. ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach (Dz. U. z 2013 r.,…
29 października Rada Ministrów przyjęła Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 tzw. SPA2020. Ministerstwo  środowiska podkreśla, że to pierwszy dokument strategiczny, który bezpośrednio dotyczy kwestii adaptacji do zachodzących zmian klimatu. Dokument został opracowany przez Ministerstwo Środowiska na podstawie analiz wykonanych przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy w ramach projektu pn. "Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu-KLIMADA", realizowanego na zlecenie MŚ w latach 2011-2013 ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W jego ramach opracowywane są ekspertyzy ilustrujące…
14 października 2013

Warto badać obornik

Opracowanie: Wioletta Kmiećkowiak
Standardowe wartości dla nawozów naturalnych są zwykle oparte na badaniach naukowych, opracowanych na podstawie wielu czynników, takich jak rodzaj systemu utrzymania, rodzaj inwentarza żywego, intensywność żywienia czy poziomy wydajności. Na podstawie takich danych można określić zawartość azotu (N), fosforu (P) i potasu (K) na tonę, jak również oszacować całkowitą ilość wytworzonego nawozu naturalnego oraz zakres emisji amoniaku. Normy te powinny być corocznie aktualizowane, aby informacje na temat ilości i składu nawozów naturalnych były oparte na możliwie najbardziej wiarygodnych danych. Tak określone ilości składników nawozowych mają jednak charakter orientacyjny, są zmienne. Podczas przechowywania i stosowania nawozów organicznych bardzo często powstają duże straty…
11 października 2013

Zagrożenia i ochrona krajobrazu w rolnictwie

Opracowanie: Wioletta Kmiećkowiak
Krajobraz to fragment powierzchni ziemi o określonej fizjonomii (o określonych, powtarzalnych cechach), na którą składa się mozaika ekosystemów* określonego typu. Krajobraz to przestrzeń, w której funkcjonujemy, na którą oddziałujemy, ale która ma wpływ także na nasze życie. Rozróżnia się różne typy krajobrazu. W Polsce dominuje obecnie krajobraz kulturowy, którego zasadnicze elementy powstały i są nadal pod stałą presją działalności człowieka. Krajobraz rolniczy natomiast, to typ krajobrazu zdominowany przez rolnicze formy zagospodarowania przestrzeni. Jest krajobrazem ze znacznym udziałem elementów antropogenicznych (powstałych pod wpływem czynników zależnych od człowieka). Na pozór jest to krajobraz niesprzyjający dzikiej przyrodzie, w rzeczywistości zamieszkany jest przez bogaty…
04 października 2013

Metody ograniczenia strat biogenów w gospodarstwach rolnych

Opracowanie: Wioletta Kmiećkowiak
Metody ograniczenia strat biogenów w gospodarstwach rolnych (wybrane metody stosowane przez laureatów nagrody WWF w konkursie na Rolnika Roku Regionu Morza Bałtyckiego, w ramach programu na rzecz Ochrony Ekoregionu Bałtyckiego) Biogeny to związki niezbędne do budowy i funkcjonowania organizmów żywych. Krążą one w biosferze między organizmami a środowiskiem. Biogenami są związki azotu i fosforu, których poważnym „dostawcą” jest rolnictwo. Azot i fosfor to pierwiastki niezbędne w produkcji rolniczej, ale są też niebezpieczne dla środowiska naturalnego, szczególnie dla środowisk wodnych. Poważnie przyczyniają się do eutrofizacji, czyli przeżyźnienia zbiorników wodnych. Skutkiem tego zbiorniki wodne „zakwitają”, zarastają i zmniejsza się wartość użytkowa wód. Konieczne jest…
03 września 2013

Dofinansowanie kredytów na budowę domów energooszczędnych

Opracowanie: Jolanta Szydłowska
W związku z koniecznością dostosowania się do wymogów  Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, która  zobowiązuje państwa członkowskie do doprowadzenia do tego, aby od początku 2021 r. wszystkie nowo powstające budynki były obiektami „o niemal zerowym zużyciu energii, rusza pierwszy  ogólnopolski instrument wsparcia dla budujących budynki mieszkalne o niskim zużyciu energii 5.4. Efektywne wykorzystanie energii  Część 3. Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych. Program skierowany jest do osób fizycznych budujących dom jednorodzinny lub kupujących dom lub mieszkanie od dewelopera (rozumianego również jako spółdzielnia mieszkaniowa). Celem programu jest ograniczenie…
29 sierpnia 2013

Co to jest oczko wodne?

Opracowanie: Anna Giera
Jest to zbiornik wodny pochodzenia naturalnego, głębokości nie przekraczającej 3 m, o powierzchni mniejszej niż 1 ha oraz kolistym kształcie. Zbiornik ten nie posiada stałego naturalnego odpływu, a zwierciadło jego wody podlega wahaniom w ciągu roku. Czynniki wpływające na zanikanie oczek wodnych Czynniki, które wpływają na zanikanie oczek wodnych mogą mieć charakter naturalny lub antropogeniczny. Do czynników naturalnych zaliczyć możemy: zmniejszenie opadów atmosferycznych, wzrost temperatury, suszę meteorologiczną (okres trwający na ogół od miesięcy do lat, w którym dopływ wilgoci do danego obszaru spada poniżej stanu normalnego w danych warunkach klimatycznych uwilgotnienia) i hydrologiczną (odnosi się do okresu, gdy przepływy w…
12 lipca 2013

Ochrona gruntów rolnych i leśnych

Opracowanie: Wioletta Kmiećkowiak
25 marca 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013r., poz. 503). Ustawa ta wprowadza zmiany do ustawy z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.). Przyjęte zmiany polegają na: - wprowadzeniu zasady, że przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne wszystkich gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I – III (niezależnie od powierzchni), wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, - wskazaniu, że stroną postępowań w sprawie…
03 lipca 2013

Międzyplony użyźniają glebę

Opracowanie: Wioletta Kmiećkowiak
Uprawa międzyplonów nie jest „wymysłem” obecnych czasów. Uprawiano je już dawniej. Potem zarzucono ich uprawę. Dziś wśród rolników rośnie świadomość na temat dobroczynnego dla gleby działania międzyplonów. Oczywiście nie bez znaczenie jest tutaj możliwość uzyskania płatności w ramach programu rolnośrodowiskowego. Ale stwierdzenie, że rolnicy sieją międzyplony tylko dla dopłat rolnośrodowiskowych było by krzywdzące, bo wielu z nich uprawia je, bez względu na te płatności. Coraz uboższe płodozmiany są przyczyną obniżania się aktywności pożytecznych mikroorganizmów w glebie. Spada zawartość próchnicy i słabiej rozwijają się korzenie roślin uprawnych. Efektem tego spora część zastosowanych nawozów pozostaje niewykorzystana. W okresie jesiennych i zimowych opadów…