Preparaty mikrobiologiczne (EM) to probiotyki, które można dodawać do wody pitnej i paszy w celu podniesienia odporności zwierząt, a także wykorzystywane są one w procesie fermentacji odchodów zwierzęcych (obornik, gnojowica, gnojówka), dzięki czemu uzyskuje się wartościowy nawóz oraz w celu eliminacji odorów w pomieszczeniach inwentarskich i w ich otoczeniu. Probiotyki to żywe mikroorganizmy, a także ich metabolity (produkty przemiany materii), mające korzystny wpływ na organizm gospodarza. Greckie pro bios oznacza „dla życia”. Podstawy probiotycznej technologii stworzył japoński profesor Teruo Higa. Skomponował on Kultury Mateczne pożytecznych mikroorganizmów. Podstawą stworzenia tych kompozycji jest wiedza na temat istnienia podziału mikroorganizmów, z uwagi na ich działanie w środowisku, na 3 grupy: regeneratywne (probiotyki), degeneratywne (patogeny), fakultatywne (pozornie obojętne) – jest ich…
Podmiot korzystający ze środowiska to zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.): przedsiębiorca (na podstawie art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej), a także osoba prowadząca działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz osoba wykonująca zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki, jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą (ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej), osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą, korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia. Kontrola osoby fizycznej, np. rolnika indywidualnego lub jednostki organizacyjnej niebędącej przedsiębiorcą, prowadzona jest wyłącznie na podstawie przepisów ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska. Na tym polu rodzi…
W Dzienniku Ustaw RP z dnia 18.01.2016 r. pod pozycją 71 został opublikowany tekst obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21.12.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Rzecz jest o tyle ważna, że tego typu przedsięwzięcia wymagają przeprowadzenia na etapie planowania oceny ich oddziaływania na środowisko, a więc uruchomienia i przeprowadzenia całej żmudnej procedury. Warto więc przypomnieć najważniejsze przepisy tego rozporządzenia, które mogą dotyczyć lub dotyczą rolnictwa. Rozporządzenie określa: rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; rodzaje przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz przypadki, w których zmiany dokonywane w obiektach są kwalifikowane jako przedsięwzięcia, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej. Do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko…
Rolnicy często pytają doradców, czy są jakieś środki, które można uzyskać na budowę małych zbiorników wodnych. Warto więc przypomnieć, że na dofinansowanie prac związanych z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych (bo taki jest ogólny cel przedsięwzięcia), od 2012 roku można uzyskać dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Dnia 9 sierpnia 2012 r. została podjęta Uchwała nr 2324/2012 przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, która określa zasady przydzielania środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego, przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. Środki te mogą być przeznaczone m.in. na budowę, przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych, budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji, rolnicze zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych w cyklu trzyletnim, przeciwdziałanie erozji gleb i ruchom masowym ziemi…
12 lutego 2016

Dla pszczół... naturalnie. Część II

Opracowanie: Wioletta Kmiećkowiak
(…) Stosowanie jakiejkolwiek „chemii” w przypadku pszczół stanowi dla nich realne zagrożenie. Podtrucia i osłabienie rodzin pszczelich automatycznie zwiększa ich podatność na choroby. Ale można temu zaradzić odsyłając pszczelarzy np. do stosowania preparatów naturalnych – kompozycji pożytecznych, probiotycznych mikroorganizmów (efektywne mikroorganizmy). EM-y są bezpieczne dla człowieka, zwierząt i roślin – nie mają okresów karencji i prewencji. Są to produkty powstające w procesie fermentacji naturalnych kompozycji pożytecznych mikroorganizmów, z dodatkiem komponentów roślinnych i mineralnych, w oparciu o ProBiotechnologię. Dobroczynne działanie tych kompozycji to wynik takiego doboru szczepów mikroorganizmów, które w takiej właśnie kompozycji współdziałają wzajemnie się wspierając. Dzięki swojej aktywności biologicznej i wytwarzanym enzymom, mikroorganizmy te mogą przerwać, w danym środowisku, dominację chorobotwórczej mikroflory i zainicjować procesy korzystne…
12 lutego 2016

Dla pszczół... naturalnie. Część I

Opracowanie: Wioletta Kmiećkowiak
Entomolodzy alarmują, że dramatycznie spada na świecie kondycja pszczół. Zdaniem naukowców, poza pszczołą miodną, zagrożone wymieraniem są także inne gatunki owadów zapylających. A przecież aż 70% roślin użytkowych jest owadopylnych. Ten artykuł będzie jednak dotyczył pszczoły miodnej. Spadek liczebności pszczół to niższe i słabsze jakościowo plony. Efektem złego zapylenia są najczęściej źle wykształcone owoce i nasiona. Niektóre gatunki roślin bez udziału owadów zapylających praktycznie nie zawiązują owoców i nie wydają nasion. Albert Einstein powiedział: „Kiedy wyginie pszczoła, rodzajowi ludzkiemu pozostaną 4 lata.” Pośród nośników (wektorów) pyłku pszczoła jest uznawana za ten najlepszy. Z oczywistych więc powodów ochrona pszczół stała się koniecznością. Jakie działania podjąć? Przede wszystkim trzeba zapewnić sprzyjające…
09 lutego 2016

Będą pieniądze na inwestycje w rolnictwie

Opracowanie: Jolanta Szydłowska
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podało wstępnie planowane terminy uruchomienia poszczególnych działań z PROW 2014-2020. Planowane terminy naborów wniosków mogą ulec zmianie, ale na ten moment planuje się uruchomić między innymi takie działania jak: od 10 lutego do 10 marca – przyjmowane będą wnioski na „Inwestycje na obszarach OSN”; w marcu 2016 r. – „Premie dla młodych rolników”, „Modernizacja gospodarstw rolnych” (sekcje A – prosięta, B – mleko, C – bydło opasowe oraz z sekcji D – pomoc na zakup nowych maszyn i urządzeń); w czerwcu 2016 r. – „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”; w lipcu 2016 r. – „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” –„wersja” dla rolników i domowników; w październiku 2016 r. – „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” – dla prowadzących minimum 2 lata działalność w zakresie usług…
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w 2015 r. przeprowadził ankietyzację dotyczącą działań prośrodowiskowych w wybranych gospodarstwach z Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych WODR w Poznaniu. Sieć Gospodarstw Demonstracyjnych została utworzona przez Ośrodek w 2012 r. W sieci funkcjonują gospodarstwa o profilach działalności zarówno zwierzęcej, jak i roślinnej. Głównym celem jej powstania było propagowanie innowacyjnych dobrych przykładów gospodarowania w regionie. Do badania ankietowego wybrano losowo 36 gospodarstw. Badanie dotyczyło zarówno działań realizowanych, jak również planowanych. Do badanych działań dofinansowanych w ramach pomocy unijnej zaliczono realizację programów rolnośrodowiskowych i rolnośrodowiskowo-klimatycznych (pkt. 1) oraz praktyki zazielenienia (pkt. 2). Wyniki przedstawiono na rys. 1. Rys. 1. Dofinansowywane działania prośrodowiskowe w ankietowanych gospodarstwach demonstracyjnych realizowane w 2015 r. W ramach programu rolnośrodowiskowego oraz rolnośrodowiskowo-klimatycznego najczęściej realizowano pakiet Ochrona gleb i wód (warianty…
04 lutego 2016

Czy wiesz co to jest ISOK?

Opracowanie: Jolanta Szydłowska
W efekcie kilkuletnich działań konsorcjum, w składzie: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Instytut Łączności, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, powstaje Informatyczny System Osłony Kraju (ISOK) przed nadzwyczajnymi zagrożeniami. W grudniu 2015 roku Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, który od 2012 roku jest liderem projektu, odebrał od firmy informatycznej realizującej projekt czwarty, przedostatni moduł systemu informatycznego ISOK. Zakończono prace nad wersją pilotażową systemu. Jak informuje Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej całkowite zakończenie prac nad projektem zaplanowano na rok 2016. Dzięki Systemowi Osłony Kraju ułatwione będzie planowanie w gospodarce wodnej, ale także możliwe będzie podjęcie działań ograniczających skutki wystąpienia ewentualnych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. ISOK będzie informował o aktualnej sytuacji wodnej w kraju, ale…