08 lipca 2016

Przypomnienie o ważnych terminach!

Opracowanie: Wioletta Kmiećkowiak
​W rolnictwie, podobnie jak w innych branżach, coraz więcej nakładanych jest na producenta rolnego różnorodnych wymogów i obowiązków. Zazwyczaj wiążą się one z terminami, których należy dotrzymywać. W przeciwnym razie może to mieć dla rolnika niemiłe konsekwencje, jak np. utrata części dopłat. Warto więc, cyklicznie, przypominać o ważnych terminach. Trzeba pamiętać, że: 11 lipiec 2016 r. to ostateczny termin składania wniosków o płatności (jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od dnia 16 czerwca 2016 r., stosowane jest zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności). To również ostateczny termin składania zmian do wniosku (jednak złożenie zmiany do wniosku po dniu 15 czerwca 2016 r. skutkuje pomniejszeniem płatności do powierzchni objętej tą zmianą o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia). Rolnik ubiegający się…
W 2015 r. odbyła się szósta edycja konkursu „Rolnik Roku Regionu Morza Bałtyckiego”. Celem konkursu było przedstawienie najlepszych, przyjaznych Morzu Bałtyckiemu praktyk rolniczych. Szczególnie istotne są te dotyczące gospodarki nawozowej, gdyż związki azotu i fosforu zawarte w nawozach przyczyniają się do nasilania się zjawiska eutrofizacji Morza Bałtyckiego. Zwycięzcami międzynarodowego Konkursu na Rolnika Roku Regionu Morza Bałtyckiego 2015 zostało małżeństwo z Finlandii: Markus Eerola i Minna Sakki-Eerola z Knehtilä. Zwyciężczynią krajowego etapu konkursu i reprezentantką Polski w etapie międzynarodowym była Pani Elżbieta Reitzig z województwa wielkopolskiego. Drugie miejsce w etapie krajowym zajęli Państwo Danuta i Jacek Plotta z województwa pomorskiego, a trzecie Państwo Krystyna i Robert Wagner z województwa dolnośląskiego. Z Wielkopolski wyróżniono również gospodarstwo Pani Janiny Saacke oraz gospodarstwo Pana…
20 maja 2016

Chronić użytki zielone

Opracowanie: Wioletta Kmiećkowiak
Trwałe użytki zielone (łąki i pastwiska) to jedne z najważniejszych półnaturalnych zbiorowisk roślinnych terenów rolniczych. Są źródłem najtańszych pasz bogatych w białko i składniki mineralne. Jednakże ich rola nie ogranicza się jedynie do rolnictwa, lecz obejmuje również ochronę środowiska, gospodarkę oraz sprawy społeczne. Znaczenie użytków zielonych dla środowiska naturalnego to: utrzymywanie różnorodności biologicznej roślinnej i zwierzęcej, regulacja wielu cykli biochemicznych, ograniczanie przemieszczania się azotu do wód, pobieranie i gromadzenie węgla atmosferycznego oraz umożliwianie gromadzenia substancji organicznych w glebie. Użytki zielone stanowią miejsce występowania cennych i wartościowych pod względem przyrodniczym gleb. Są to tereny, gdzie bioróżnorodność jest bardzo wysoka. Realnym zagrożeniem dla tych użytków jest zubażanie ich składu gatunkowego, wprowadzanie gatunków obcych, zbytnie uszlachetnianie…
Obowiązek prowadzenia rejestru działalności rolnośrodowiskowej przez rolnika (lub zarządcę), realizującego zobowiązanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne, wynika z zapisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 415 z późn. zm.). Natomiast obowiązek prowadzenia rejestru działalności ekologicznej przez rolnika realizującego zobowiązanie „Rolnictwo ekologiczne” wynika z zapisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 370 z późn. zm.). Posiadanie i prowadzenie rejestru to jeden z wymogów, który warunkuje przyznanie płatności rolnośrodowiskowo-klimatycznej i płatności ekologicznej. W przypadku poinformowania przez ARiMR o kontroli…
Pozytywne znaczenie międzyplonów w rolnictwie znane jest nie od dziś. Międzyplony uznawane są jako czynnik rekompensujący nadmiar zbóż w zmianowaniu. Są źródłem zróżnicowanej materii organicznej, a także aktywizują życie mikrobiologiczne w glebie. Ogólnie wiadomo, że poprawiają strukturę gleby. Celem uprawy międzyplonów jest przede wszystkim: produkcja „nawozu zielonego”, ograniczanie rozwoju chwastów, ochrona gleby przed erozją i wymywaniem składników pokarmowych (ochrona wód gruntowych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem biogenami), zwiększanie bioróżnorodności, produkcja dodatkowej paszy. Oczywiście istotny jest właściwy dobór gatunków roślin w mieszance międzyplonowej, dostosowany do warunków glebowych i wodnych, terminów siewu i zbioru, warunków agrotechnicznych i celu uprawy. Międzyplony uprawiane są przez tych rolników, którzy chcą je uprawiać. Jeżeli jeszcze zdecydują się oni na uprawę…
14 kwietnia 2016

Wypalanie traw – palący problem!

Opracowanie: Wioletta Kmiećkowiak
Tyle się mówi, żeby nie wypalać traw, a problem wciąż istnieje. Może nie we wszystkich częściach naszego kraju zjawisko to występuje na taką samą skalę, ale tym niemniej wypalanie traw, zarośli, ściernisk i resztek roślin ma miejsce. Dlaczego „zabieg” ten jest szkodliwy? Wypalanie: jest szkodliwe dla gleb, negatywnie wpływa na środowisko naturalne, stanowi zagrożenie dla ludzi, zagraża zwierzętom i roślinom, stanowi zagrożenie pożarowe, jest łamaniem prawa. Negatywne oddziaływanie na ludzi. Proceder ten stwarza niebezpieczeństwo dla osób podróżujących, ponieważ dym snujący się nad drogami znacznie ogranicza widoczność, co może doprowadzić do groźnych wypadków i kolizji, nierzadko ze skutkiem śmiertelnym. Poza tym angażowanych jest wiele jednostek ratowniczych, a ich pomoc może być potrzebna w tym samym czasie w innym…
W 2016 roku polscy rolnicy po raz drugi otrzymają płatność za zazielenienie. Dla bardzo wielu rolników z płatnością tą związane są określone obowiązki. Zazielenienie – to trzy obowiązkowe praktyki: dywersyfikacja upraw, wymóg zachowywania trwałych użytków zielonych i obszary proekologiczne (EFA). Ten ostatni, czyli EFA, stanowi największe wyzwanie dla rolników. Każde gospodarstwo rolne, które posiada przynajmniej 15 ha gruntów ornych, musi przeznaczyć co najmniej 5% powierzchni tych gruntów właśnie na obszary proekologiczne (EFA). Zwolnione z obowiązku realizacji tej praktyki są gospodarstwa rolne, w których przynajmniej 75% powierzchni gruntów ornych jest wykorzystywana pod uprawę traw lub innych pastewnych roślin zielnych, grunt ugorowany lub też grunt wykorzystywany pod uprawy roślin bobowatych, pod warunkiem, że pozostałe grunty orne…
08 kwietnia 2016

Zazielenienie – ważna praktyka dla rolnictwa i środowiska naturalnego

Opracowanie: Wioletta Kmiećkowiak
Co to jest zazielenienie? Zazielenienie (ang. greening) to praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i środowiska naturalnego. Dla polskich rolników to nowa rzecz w systemie płatności. Praktyki zazielenienia obowiązują w polskim rolnictwie od 1 stycznia 2015 roku. Warto więc przypomnieć zasady funkcjonowania tego mechanizmu w kampanii 2016 roku. Zazielenienie to: praktyki obowiązkowe lub tzw. praktyki równoważne do obowiązkowych praktyk zazielenienia (przynoszące ten sam albo wyższy poziom korzyści dla środowiska i klimatu jak praktyki obowiązkowe). Końcowym efektem zazielenienia powinien być wzrost bioróżnorodności. Zazielenienie to obowiązkowy komponent systemu płatności bezpośrednich – 30% stawki płatności bezpośrednich uzależnione jest od przestrzegania zasad greeningu. Stawka płatności za zazielenienie w 2015 r. wyniosła 304,31 zł/ha. Szacowana stawka „zielonej” płatności na 2016 r. to około 72,2 euro/ha. Stosowanie wymogów w zakresie…
Główne cele ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to przede wszystkim upowszechnienie prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła”, zmniejszenie ilości składowanych odpadów komunalnych poprzez m.in. zapewnienie powstania odpowiednich instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz rolnicze wykorzystanie odpadów biodegradowalnych. Polska jest zobowiązana do wypełniania obowiązków wynikających z dyrektyw unijnych, czyli osiągnięcia odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania (do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35%), a także poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku innymi metodami papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła (do dnia 31 grudnia 2020 r. – 50%), a także innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych (do dnia 31 grudnia 2020 r. – 70%) [1]. Gospodarka odpadami w gospodarstwie domowym…