30 czerwca 2017

Wycinka drzew po nowemu

Opracowanie: Katarzyna Olejnik-Zimna
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email

Od 17 czerwca 2017 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2017 poz. 1074), a wraz z nią nowe przepisy dotyczące wycinki drzew. Nowe prawo zaostrza obowiązujące od nowego roku przepisy dotyczące usuwania drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

I tak, obowiązek zgłaszania zamiaru wycinki dotyczyć będzie drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm przekraczać będzie:

  1. 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
  2. 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
  3. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Właściciel nieruchomości, chcąc usunąć takie drzewa na swojej nieruchomości będzie musiał zgłosić ten fakt do urzędu gminy. W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia odpowiedni urzędnik będzie musiał dokonać oględzin przeznaczonych do wycinki drzew, podczas których powinien ustalić gatunek drzew oraz ich obwody na wysokości 5 cm. Z oględzin sporządzany będzie protokół, którego zapis utraci moc po upływie 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia (w przypadku nieusunięcia drzew w powyższym terminie konieczne będzie dokonanie ponownego zgłoszenia). Jeżeli właściwy organ w terminie 14 dni od dnia oględzin nie wniesie sprzeciwu do planowanej wycinki, to wtedy będzie można ją przeprowadzić.

Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody zakłada ponadto, że jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie pozwolenia na budowę, a budowa ta będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, właściwy organ (wójt, burmistrz lub prezent miasta), uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Usunięcie drzewa m.in. pomimo sprzeciwu właściwego organu i bez wymaganego zezwolenia, a także bez dokonania zgłoszenia, lub przez upływem terminu 14 dni od dnia oględzin skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej. Na mocy nowej ustawy nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie nowych przepisów minister właściwy do spraw środowiska w drodze rozporządzenia określi wysokość stawek za usuniecie drzew oraz krzewów oraz ich zróżnicowanie. Do czasu wejścia w życie ww. rozporządzenia do ustalania opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu, stosowane będą maksymalne stawki określone w ustawie o ochronie przyrody – stawki te nie będą mogły być wyższe niż 500 zł za 1 cm obwodu usuwanego drzewa oraz 200 zł za 1 m2 usuwanych krzewów.

Źródło informacji:

  • Ustawa z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2017 poz. 1074).
  • Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880).
Czytany 2262 razy Ostatnio zmieniany 01 lipca 2017

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.