Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późniejszymi zmianami), wpisowi do rejestru BDO prowadzonego przez marszałka województwa nie podlega wytwórca odpadów będący rolnikiem gospodarującym na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlega wpisowi do rejestru na podstawie ust. 1 art. 51, tj.: nie jest posiadaczem odpadów, który uzyskał pozwolenie zintegrowane, nie jest posiadaczem odpadów, który uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów, nie jest posiadaczem odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, nie jest podmiotem, który uzyskał decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, nie jest podmiotem, który uzyskał koncesję na podziemne składowanie odpadów na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.…
29 grudnia 2017

Zbliża się koniec kopcących pieców!

Opracowanie: Ewa Kwapich
W Dzienniku Ustaw 6 września 2017 roku opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Przepisy tej regulacji, która zaczęła obowiązywać od 1 października 2017 roku, przewidują restrykcyjne wymagania dla kotłów produkowanych i instalowanych w Polsce. Rozwiązania te dotyczą kotłów do 500 kW, czyli tych używanych w gospodarstwach domowych oraz małych i średnich przedsiębiorstwach. Już w styczniu informowaliśmy o działaniach rekomendowanych przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, które są niezbędne do podjęcia w związku z występowaniem na znacznym obszarze Polski wysokiego stężenia zanieczyszczeń powietrza. Za pierwsze działanie uznano konieczność maksymalnego przyspieszenia prac nad rozporządzeniem w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, tak aby jego postanowienia zaczęły obowiązywać jeszcze przed rozpoczęciem sezonu grzewczego 2017/2018. Przez to powinny być osiągnięte znaczne obniżenia stężenia szkodliwych dla ludzkiego zdrowia i życia…
07 lipca 2017

Wspólny System Segregacji Odpadów

Opracowanie: Anna Giera
Od 1 lipca 2017 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Środowiska z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Na terenie całego kraju zostanie wprowadzony Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO). Co to oznacza? Selektywnie gromadzi się następujące frakcje odpadów: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji (ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów). Wspomniane frakcje odpadów gromadzi się w pojemnikach. Rozporządzenie dopuszcza również zbieranie wybranych frakcji odpadów w miejscu ich wytworzenia w workach. * Jeżeli szkło segreguje się w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe to szkło bezbarwne zbiera się w pojemnikach koloru białego oznaczonych napisem „Szkło bezbarwne”, a szkło kolorowe w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło kolorowe”. W przypadku gdy pojemniki obniżą walory estetyczne przestrzeni…
10 marca 2017

Wycinka drzew i krzewów a formy ochrony przyrody

Opracowanie: Anna Giera
Wprowadzone ostatnio zmiany w Ustawie o ochronie przyrody dotyczą ochrony terenów zieleni i zadrzewień. Do najbardziej oczekiwanych zapisów należą te zawarte w art. 83f, tj. że nie jest konieczne uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości m.in. w przypadku drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego. Jednak należy pamiętać, iż obowiązują również przepisy dotyczące różnych form przyrody: parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, obszarów Natura 2000, pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych oraz ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów. W związku…
10 lutego 2017

Zmiany w ustawie o ochronie przyrody

Opracowanie: Anna Giera
Najnowsze zmiany w USTAWIE z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 2134) zostały wprowadzone przez ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz.U. z 2016 r. poz. 2249). Wprowadzone zmiany dotyczą ochrony terenów zieleni i zadrzewień. Do najbardziej oczekiwanych zapisów należą te zawarte w art. 83f. Nie jest konieczne uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości m.in. w przypadku drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego. Zmieniono również zapisy dotyczące charakterystyki drzew i krzewów, których usunięcie nie wymaga zezwolenia. W przypadku krzewów bierze się pod uwagę powierzchnię, a nie…
27 stycznia 2017

Kodeks przeciwdziałania uciążliwości zapachowej

Opracowanie: Anna Giera
Co to jest uciążliwość zapachowa? Uciążliwość zapachowa to stan subiektywnego dyskomfortu odczuwanego przez człowieka w sferze fizycznej i psychicznej powodowany zapachem substancji wprowadzonej do powietrza. Uciążliwość zapachowa jest wynikiem oddziaływania źródeł emitujących związki odorowe, które są rozpoznawane przez receptory ludzkiego narządu węchu. Dlaczego powstał Kodeks przeciwdziałania uciążliwości zapachowej? Do resortu środowiska napływają liczne interpelacje poselskie, zapytania senatorskie, skargi mieszkańców i apele samorządów dotyczące problemu uciążliwości zapachowej. W związku z powyższym kierownictwo resortu środowiska podjęło decyzję o etapowym rozwiązaniu tego problemu. Pierwszym etapem jest materiał informacyjno-edukacyjny w postaci Kodeksu przeciwdziałania uciążliwości zapachowej. Co zawiera Kodeks przeciwdziałania uciążliwości zapachowej? Kodeks zawiera zestawienie przepisów prawnych, które w sposób bezpośredni lub pośredni dotyczą…
27 października 2016

Minimalne wymogi wzajemnej zgodności – 2016 rok

Opracowanie: Wioletta Kmiećkowiak
Rolnik, który wnioskuje o płatności bezpośrednie oraz płatności w ramach działań nieinwestycyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz 2014-2020 (program rolnośrodowiskowy, zalesianie gruntów rolnych, działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne, rolnictwo ekologiczne, płatności do obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami), zobowiązany jest do spełnienia wymagań dotyczących utrzymania gruntów wchodzących w skład gospodarstwa w Dobrej Kulturze Rolnej zgodnej z ochroną środowiska (DKR) oraz podstawowych wymogów z zakresu zarządzania, określonych w załączniku II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013. Wszystkie te wymogi składają się na jeden mechanizm noszący wspólną nazwę – Zasada Wzajemnej Zgodności. Zasada Wzajemnej Zgodności oznacza powiązanie wysokości uzyskiwanych płatności ze spełnianiem przez rolnika wymogów, które zostały podzielone na następujące obszary: środowisko, zmiana klimatu…
12 lutego 2016

Nawożenie azotowe mineralne w zgodzie z prawem

Opracowanie: Wioletta Kmiećkowiak
A. Nawozy azotowe mineralne stosowane poza OSN W przepisach nie ma wprost ograniczenia co do terminów stosowania nawozów mineralnych azotowych poza OSN. W ustawie o nawozach i nawożeniu mówi się jedynie o tym, że nawozy stosuje się w sposób, który nie zagraża zdrowiu ludzi lub zwierząt lub środowisku.   Ustawa o nawozach i nawożeniu (Dz.U. z 2007 r. nr 147, poz. 1033 z późn. zm.) zabrania stosowania wszelkich nawozów na glebach: zalanych wodą, przykrytych śniegiem, zamarzniętych do głębokości 30 cm (jeśli zmarzlina sięga płycej, to nawozy można stosować),  podczas opadów deszczu. Powyższe dotyczy również terenów OSN. W prawie istnieją jedynie ograniczenia co do dawkowania nawozów naturalnych, tj. maksymalna dawka azotu ze wszystkich nawozów naturalnych zastosowana w ciągu roku nie może przekroczyć 170 kg N w czystym składniku…
O dobroczynnym znaczeniu probioemów dla gleby i roślin, a także zwierząt, ludzi i środowiska naturalnego, napisano już sporo. Pomimo tego warto do tego tematu powrócić, szczególnie teraz, krótko przed nadejściem wiosny i rozpoczęciem prac polowych. Twórcy i propagatorzy probiotycznej technologii zapewniają o dobroczynnym jej wpływie na jakość gleby i upraw. Potwierdzają to badania naukowe i, co ważne, obserwacje i pozytywne doświadczenia rolników stosujących te preparaty. Sami mogą się przekonać, że podstawą sukcesu w produkcji roślinnej jest dobrze odżywiona i biologicznie aktywna gleba. Probiotechnologia to sposób wytwarzania i stosowania kompozycji pożytecznych mikroorganizmów oraz ich metabolitów, zawartych w fermentowanej mieszaninie z naturalnych składników. Probioemy dostępne na rynku to wyroby powstałe na bazie odpowiednio dobranych kompozycji pożytecznych mikroorganizmów, specjalnie wyselekcjonowanych szczepów drobnoustrojów…