04 kwietnia 2017

Ośrodki rehabilitacji zwierząt w Wielkopolsce

Opracowanie: Elżbieta Dryjańska
Coraz więcej dzikich zwierząt zostaje poszkodowanych w rożnego rodzaju wypadkach i wymaga specjalistycznego leczenia. W Polsce istnieją ośrodki pomagające w przywracaniu zwierząt do życia w środowisku naturalnym. Tego typu działalnością zajmują się ośrodki rehabilitacji zwierząt. Aktualnie w kraju istnieje 78 takich ośrodków. Specjalizują się one w leczeniu różnych grup zwierząt. Ośrodek rehabilitacji zwierząt to miejsce, w którym jest prowadzone leczenie i rehabilitacja zwierząt dziko występujących, wymagających okresowej opieki człowieka w celu przywrócenia ich do środowiska przyrodniczego (art.  5 pkt 13 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody). Utworzenie i prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt wymaga uzyskania zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (art. 75 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie przyrody). Zezwolenie takie wydaje się na wniosek, który zawiera: imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę…
03 czerwca 2016

5 czerwca – Światowy Dzień Środowiska

Opracowanie: Elżbieta Dryjańska
Wydarzenie to wpisuje się w międzynarodową inicjatywę mającą na celu promocję zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska. Światowy Dzień Ochrony Środowiska został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na pamiątkę Konferencji Sztokholmskiej, która odbyła się 5 czerwca 1972 roku. Była to pierwsza światowa konferencja, której głównym celem było zwrócenie szczególnej uwagi na przyrodę oraz jej stan, a także uświadomienie społeczeństwu, że wszystkie działania człowieka mają ogromny wpływ na otaczające go środowisko. Aktualnie dzień ten obchodzony jest w ponad 100 krajach na całym świecie. Nam – mieszkańcom globu – święto to przypomina o odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego. Przejawem troski o nie jest m.in. wdrażanie w rolnictwie zasad zrównoważonego rozwoju. Wielkopolski Dzień Ochrony Środowiska organizuje Ogród Botaniczny UAM przy ulicy…
03 grudnia 2015

Natura 2000 – zasady inwestowania

Opracowanie: Wioletta Kmiećkowiak
Natura 2000 to spójna europejska sieć ekologiczna, której celem jest utrzymanie różnorodności biologicznej na kontynencie europejskim poprzez zachowanie i ochronę siedlisk przyrodniczych oraz gatunków ważnych dla Wspólnoty Europejskiej. Wyznaczenie tych obszarów jest obowiązkiem dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Sieć obszarów Natura 2000 obejmuje: Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO) – utworzone dla ochrony populacji dziko występujących ptaków jednego lub wielu gatunków; Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk (SOO) – wyznaczone w celu trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin lub zwierząt albo w celu odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony tych gatunków; Obszary mające znaczenie dla WE – projektowane specjalne obszary ochrony siedlisk, zatwierdzone przez…
03 czerwca 2015

Plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000

Opracowanie: Wioletta Kmiećkowiak
Plan zadań ochronnych to dokument, który powstaje w ciągu 6 lat od ustanowienia obszaru Natura 2000 specjalnej ochrony ptaków lub zatwierdzenia przez Komisję Europejską obszaru Natura 2000 mającego znaczenie dla Wspólnoty. Plan zadań ochronnych może być sporządzany także dla obszaru zaproponowanego Komisji Europejskiej, jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty. Projekt planu zadań ochronnych sporządzany jest przez sprawującego nadzór nad obszarem (zwykle regionalny dyrektor ochrony środowiska, niekiedy dyrektor parku narodowego). W procedurze tej konieczny jest udział osób i podmiotów prowadzących działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, a także możliwość wnoszenia uwag i wniosków…
08 stycznia 2015

Gospodarowanie rolnicze na obszarach prawnie chronionych – Natura 2000

Opracowanie: Wioletta Kmiećkowiak
Fakt położenia gospodarstwa rolnego na obszarach o szczególnych walorach przyrodniczych może powodować ograniczenia w swobodzie użytkowania gruntów, wynikające z obowiązujących przepisów. Fot. Wioletta Kmiećkowiak Podstawowym aktem prawnym w zakresie ochrony przyrody w Polsce jest ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.). Ochrona przyrody, w rozumieniu tej ustawy, polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody. Dla zachowania bioróżnorodności najcenniejsze ekosystemy i krajobrazy objęte są prawnymi formami ochrony przyrody. W Polsce funkcjonuje ich 10, w tym obszary Natura 2000. Poza obszarami prawnie chronionymi obowiązuje również ochrona przyrody. Natura 2000 to spójna europejska sieć ekologiczna, której celem jest utrzymanie różnorodności biologicznej na kontynencie europejskim poprzez zachowanie i ochronę siedlisk przyrodniczych oraz…
18 czerwca 2012

Ochrona Morza Bałtyckiego

Opracowanie: Magdalena Stachowiak
Ochrona Morza Bałtyckiego                 Baltic Deal to flagowy projekt Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego. Jest finansowany przez Program Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013 oraz przez NEFCO/NIB, Baltic Sea Action Plan Fundusz Powierniczy. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2010- 2013. Celem projektu jest  próba podjęcia wspólnego wysiłku (7 krajów) na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego Morza Bałtyckiego poprzez uzasadnione ekonomicznie ograniczanie strat składników pokarmowych z gospodarstw, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej produkcji i konkurencyjności. Projekt zakłada również rozwój wspólnej trans - narodowej strategii Regionu Morza Bałtyckiego w celu wsparcia i wzmocnienia rolniczych służb doradczych; demonstrowanie,…