Przedsiębiorczość
Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane w 2014 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO) , w którym mogą wziąć udział - organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, wspólnoty mieszkaniowe; - podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; Wysokość środków…