W Dzienniku Ustaw z dnia 14 czerwca 2018 r., poz. 1151 ukazało się Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W rozporządzeniu szczególną uwagę należy zwrócić na następujące zmienione uregulowania: w skład grupy nie mogą wchodzić małżonkowie członków, którzy po dniu 1 maja 2004 r. byli członkami grupy producentów rolnych, wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw lub organizacji producentów owoców i warzyw w takim samym jednym produkcie lub grupie produktów i którym przyznano i wypłacono pomoc na działalność administracyjną lub inwestycyjną (działania wskazano w § 3 ust. 1 punkt 4),…
Obowiązujące zapisy w akcie założycielskim precyzowało dotąd Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania (Dz.U. z 2015 r. poz. 1530). Szczególnym rygorom w tym rozporządzeniu poddano zapisy w aktach założycielskich odnośnie: maksymalnego prawa do liczby głosów na zgromadzeniu wspólników, walnym zgromadzeniu albo walnym zebraniu; maksymalnej liczby udziałów, jakie może posiadać wspólnik; określenie warunków sprzedaży produktów uznania, z wyłączeniem sprzedaży członkom tego podmiotu. Stan prawny w tym zakresie, uwzględniając kolejne nowelizacje ww. rozporządzenia (Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 11 kwietnia 2016 r. –…
Przepisy w zakresie organizacji rynków owoców i warzyw, zarówno unijne, jak i krajowe, umożliwiają tworzenie zrzeszeń przez organizacje producentów owoców i warzyw. Takie zrzeszenie musi spełniać odpowiednio warunki, o których mowa w art. 152 i 153 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007, z tym że ilekroć w tych przepisach jest mowa o organizacjach producentów, należy przez to rozumieć zrzeszenie uznanych organizacji producentów owoców i warzyw, a ilekroć jest mowa o producencie, należy przez to rozumieć organizację producentów owoców i warzyw. Organizacje zgłaszały problem, ile minimum podmiotów może utworzyć zrzeszenie. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia…
W Dzienniku Ustaw z dnia 18 sierpnia 2016 r., poz. 1284 ukazało się Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W rozporządzeniu szczególną uwagę należy zwrócić na następujące uregulowania. Kryteria przyznawania pomocy finansowej grupie producentów rolnych, w tym szczególnie: jednym z kryteriów jest posiadanie przez grupę statusu mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa, z czego wynika konieczność zatrudniania osoby lub osób do prowadzenia spraw grupy; pomoc przyznaje się grupie, która składa się wyłącznie z osób fizycznych, które nie były członkami grupy producentów rolnych utworzonej ze względu na ten sam produkt, której przyznano…
24 czerwca 2016

Podstawy prawne tworzenia grup producentów rolnych

Opracowanie: Andrzej Machowicz
Od końca 2015 r. zostały znowelizowane przepisy prawne stanowiące tworzenie grup producentów rolnych. Uznawanie i rejestr grup producentów rolnych prowadzi Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego. Udostępnione poniżej w części „Pobierz załącznik”, znowelizowana ustawa oraz rozporządzenia regulują ten proces.
Zgodnie z Ustawą o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1888), podstawą uznania grupy producentów i jej wpisania w Rejestr grup producentów dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego jest opracowanie planu biznesowego. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać plan biznesowy grupy producentów rolnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 237) określa szczegółowo zawartość tego dokumentu. Na podstawie ww. rozporządzenia Agencja Rynku Rolnego opracowała plan biznesowy (formularz Gpr1_W2). Grupa ubiegająca się o wpis do Rejestru grup producentów dyrektora oddziału terenowego…
04 grudnia 2015

Uznawanie grup producentów rolnych przez Agencję Rynku Rolnego

Opracowanie: Andrzej Machowicz
Aktualnie zasady organizowania się producentów rolnych w grupy producentów rolnych i ich związki reguluje Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r., poz. 1888). Główne zmiany to: kompetencję w zakresie rejestracji oraz nadzoru nad działalnością grup producentów rolnych będzie pełnić dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego (ARR) właściwy ze względu na siedzibę grupy, natomiast w przypadku związków grup producentów rolnych – Prezes ARR; dookreślono katalog celów, dla których mogą tworzyć się grupy producentów rolnych i uwzględniono w nim także cele określone w art. 27…
Poniżej w cześci „Pobierz załącznik” znajduje się obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania.
Komitet monitorujący PROW 2014-2020, w załączonej uchwale nr 18, pozytywnie zaopiniował propozycję MRiRW w sprawie kryteriów wyboru operacji dla działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”, poddziałania 9.1 PROW na lata 2014-2020. Na ich podstawie będzie przysługiwać pomoc wnioskodawcom według kolejności ustalonej przez ARiMR przy zastosowaniu tych kryteriów. Jednocześnie Komitet w uchwale upoważnia MRiRW do wszelkich zmian wynikających z rządowego procesu legislacyjnego. Uchwała Nr 18 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jest dostępna poniżej w części „Pobierz załącznik”. Żródło: Komitet monitorujący PROW na lata 2014-2020.